Fakulta psychológie

Psychológia

Študijný program Psychológia pripravuje absolventov psychológie bez špecializácie, ktorí spĺňajú požiadavky súčasného trhu práce vďaka zastúpeniu vedomostí aj zručností z kľúčových teoretických, ale predovšetkým aplikovaných psychologických disciplín. Ťažiskom sú najmä získané poznatky a kompetencie v (1) klinickej psychológii a psychológii zdravia,  (2) pracovnej a organizačnej psychológii a (3) psychológii vzdelávania, prehĺbené a obohatené počas štúdia aj podľa záujmu a vnútorného zamerania absolventov.

Absolventi študijného odboru Psychológia majú možnosť sa profesionálne uplatniť v súlade s platnou legislatívou. Sú pripravení na budúce pôsobenie v akejkoľvek oblasti psychológie. Môžu pracovať v rezorte zdravotníctva, rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny a rezorte školstva, ale tiež v ďalších sférach spoločenského života a výrobnej sféry ako napr. riadenie ľudských zdrojov, policajné zložky, armáda, humanitárna pomoc, doprava, šport, masmédiá a komunikácia, obchod a marketing, priemysel, privátny sektor a v neposlednom rade oblasť vedy,  výskumu a vzdelávania. Niektoré činnosti však vyžadujú ďalšie špecializačné štúdium alebo osvedčenie o certifikovanej činnosti.

Na PEVŠ následne ponúkame nadväzujúce rigorózne a doktorandské štúdium.

Základné informácie

Študijný odbor : Psychológia

Študijný program : Psychológia

Titul: Mgr.

Doba štúdia: 2 roky

Forma štúdia: denná

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky: 30.6.2024

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 904 459 000

Mgr. štúdium psychológie

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy otvára v akademickom roku 2023/2024 magisterské štúdium v študijnom odbore psychológia v dennej forme v študijnom programe Psychológia.

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Psychológia je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002.

Študujte psychológiu na PEVŠ

Uchádzači o prijatie na študijný program 2. stupňa musia mať ukončené prvostupňové štúdium v študijnom odbore psychológia alebo ukončené magisterské štúdium učiteľského študijného programu „Učiteľstvo psychológie v kombinácii“ v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy. Po splnení uvedenej podmienky budú uchádzači zaradení do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok.

Informácie pre uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami.

Podmienky prijímacieho konania sa riadia dokumentom: Zásady prijímacieho konania Fakulty psychológie pre akademický rok 2024/25

Prihláška a základné náležitosti prihlášky

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Uchádzači o magisterské štúdium si podávajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta psychológie neprijíma prihlášky v papierovej podobe, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.
Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Prihláška vyplnená na tlačive ŠEVT nebude akceptovaná.

Potvrdenie od lekára sa k prihláške nevyžaduje.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:
  1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
  2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).
Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:

1. Uchádzači, ktorí absolvovali I., resp. II. stupeň vysokoškolského štúdia, zašlú úradne overené fotokópie vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu1. Originály dokladov sa nebudú preberať.
2. Uchádzači, ktorí ukončia I., resp. II. stupeň vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2021/2022 a nemajú k dispozícii doklady uvedené v predchádzajúcom bode, predložia potvrdenie Študijného oddelenia príslušnej vysokej školy o vykonaní štátnej skúšky s dátumom konania štátnej skúšky a s výpisom výsledkov štátnej skúšky.
3. V prípade zmeny priezviska sobášom, po udelení vysokoškolského diplomu, sa vyžaduje overená fotokópia sobášneho listu.
4. Štruktúrovaný životopis v slovenskom, resp. v českom jazyku vlastnoručne podpísaný.
5. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Bez priloženého dokladu o zaplatení nebude prihláška uchádzača postúpená prijímacej komisii na rozhodnutie.
1)V prípade, že dodatok k diplomu absolventovi nebol vydaný, je potrebné doručiť výpis skúšok vykonaných v priebehu celého bakalárskeho, resp. magisterského štúdia potvrdený školou.

Poplatok za prijímaciu skúšku:
20 eur
Číslo účtu: SK5511000000002926860927, Tatrabanka, a. s.
Adresa príjemcu: PEVŠ n. o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).
V prípade, že uchádzač požiada študijné oddelenie o deaktiváciu svojej zaplatenej e-prihlášky v systéme alebo sa nezúčastní prijímacej skúšky, poplatok sa nevracia.

Uchádzači budú zaradení do prijímacieho konania bez prijímacích skúšok. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie.

Zoznamy prijatých uchádzačov budú zverejnené na webovej stránke fakulty najneskôr do siedmich dní od zasadnutia prijímacej komisie. S výsledkom prijímacieho konania bude uchádzač oboznámený aj písomne.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo po zaplatení školného zapísať sa na štúdium na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy.

Adresa na posielanie príloh k prihláške:

(Upozornenie: Nezabudnite uviesť názov fakulty!)

Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
Študijné oddelenie
Tomášikova 20
P. O. Box 12
820 09 Bratislava 29