Fakulta práva

Rigorózne konanie

Pokračujte vo vašom štúdiu. Prihláste sa na rigorózne konanie a získajte titul JUDr., PhDr.

Rigorózne konanie na fakulte práva

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy je na základe priznaných práv (podľa § 53 ods. 9, 10 a 11, § 62a ods. 1, 2, 3 a § 63 ods. 3 a 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore právo a po ich vykonaní udeľovať akademický titul „doktor práv“ (JUDr). Zároveň je oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore medzinárodné vzťahy. Po ich vykonaní môže udeľovať akademický titul „doktor filozofie“ (PhDr).

Pravidlá na vykonanie rigoróznej skúšky ustanovuje:

Smernica dekana č. 1/2022 o rigoróznom konaní na FP PEVŠ (účinná od 01. 09. 2022) 

Dodatok k smernici dekana č. 1/2022 o rigoróznom konaní na FP PEVŠ (účinný od 01. 10. 2022)

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky

Prihlášku na rigorózne konanie podáva absolvent magisterského stupňa štúdia v študijnom programe  právo alebo medzinárodné vzťahy, dekanovi fakulty.

Rigorózne konanie sa začína podaním prihlášky. Uchádzač si podá prihlášku výhradne elektronickou formou.

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Zoznam tém rigoróznych prác na akademický rok vypisuje a zverejňuje dekan fakulty na webovej stránke fakulty. Uchádzač môže po dohode s predsedom príslušnej odborovej komisie predložiť aj vlastnú tému rigoróznej práce.

Prihláška na rigoróznu skúšku musí mať okrem osobných údajov nasledovné údaje

 • študijný program/odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie,
 • študijný odbor, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky,
 • názov rigoróznej práce.

Prílohami prihlášky na rigoróznu skúšku sú:

 • poučenie študenta o spracovaní osobných údajov
 • úradne osvedčená kópia vysokoškolského diplomu,
 • úradne osvedčená kópia vysvedčenia alebo osvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
 • úradne osvedčená kópia dodatku k diplomu (povinnosť predložiť dodatok k diplomu sa nevzťahuje na uchádzača, ktorý je absolventom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy),
 • absolvent zahraničnej vysokej školy priloží úradne osvedčenú kópiu rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, alebo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačnej doložky (magisterské štúdium práva absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné),
 • absolvent s dodatočne priznaným akademickým titulom „magister“ priloží úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o oprávnení používať akademický titul „Mgr.“,
 • úradne osvedčená overená kópia rodného listu (osvedčenia o štátnom občianstve),
 • úradne osvedčená kópia sobášneho listu (pri zmene priezviska na základe sobáša),
 • zoznam publikovaných prác (ak také uchádzač má),

Prihlášky na rigorózne konanie sa môžu podávať priebežne počas roka.

Ak prihláška nespĺňa stanovené požiadavky alebo neobsahuje požadované prílohy, dekan vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. V prípade, že sa tak bez dostatočného zdôvodnenia nestane, je rigorózne konanie ukončené.

Informáciu o kompletnosti prihlášky a odsúhlasení témy rigoróznej práce dostane uchádzač písomne spravidla do jedného mesiaca od prijatia prihlášky.

Dekan uchádzačovi oznámi, dokedy musí predložiť rigoróznu prácu. Vyzve uchádzača, aby do 15-tich dní po doručení rozhodnutia dekana o prijatí uhradil poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania. V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.

 

Prílohy k prihláške na rigorózne konanie sa zasiela na adresu:

Fakulta práva PEVŠ
Študijné oddelenie
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

 

 

 

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 910 271 246
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 910 271 246
Kontaktný email
info@paneurouni.com

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty