Fakulta práva

Rigorózne konanie

Pokračujte vo vašom štúdiu. Prihláste sa na rigorózne konanie a získajte titul JUDr.

 

Fakulta práva PEVŠ je na základe priznaných práv oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore “právo” a po ich vykonaní udeľovať akademický titul “doktor práv” (v skratke “JUDr.”). Bližšie informácie o rigoróznom konaní sú obsiahnuté v Rigoróznom poriadku. Na PEVŠ ponúkame aj doktorandské štúdium.

  • Teória a dejiny štátu a práva
  • Ústavné právo
  • Správne právo
  • Pracovné právo
  • Trestné právo
  • Medzinárodné a európske právo
  • Obchodné právo
  • Občianske právo
  • Medzinárodné vzťahy

 

Akceptovateľné príbuzné študijné odbory 

FP 3.4.1  Právo 3.1.7  Verejná politika a verejná správa
8.3.1  Ochrana osôb a majetku
3.1.5 Medzinárodné vzťahy 3.3.17 Medzinárodné ekonomické vzťahy
3.1.6  Politológia
3.4.1  Právo

 

Infolinka pre uchádzačov *

(Dostupnosť infolinky v pracovné dni: 9:00-15:00)

Fakulta: Právo, Psychológia
Tel: +421 904 459 000
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
Tel: +421 911 478 998
Kontaktný email
info@paneurouni.com

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty