Termíny zápisov na ak. rok 2017/2018 na Fakulte informatiky PEVŠ

Termíny zápisov na ak. rok 2017/2018 na Fakulte informatiky PEVŠ

Termíny zápisov na ak. rok 2017/2018 na Fakulte informatiky PEVŠ
ročník stupeň forma dátum čas miestnosť
1. bakalársky denná 18.9.2017 9,00h poslucháreň 207 (bývalá P5)
1. bakalársky externá 18.9.2017 9,00h poslucháreň 207 (bývalá P5)
2. bakalársky denná 11.9.2017 9,00h poslucháreň 207 (bývalá P5)
2. bakalársky externá
3. bakalársky denná 12.9.2017 9,00h poslucháreň 207 (bývalá P5)
3. bakalársky externá 12.9.2017 14,30h poslucháreň 207 (bývalá P5)
1. magisterský denná 19.9.2017 9,00h poslucháreň 207 (bývalá P5)
1. magisterský externá 19.9.2017 9,00h poslucháreň 207 (bývalá P5)
2. magisterský denná 13.9.2017 9,00h poslucháreň 207 (bývalá P5)
2. magisterský externá
Upozornenie:
pre prvý ročník
1. podmienkou štúdia na FI je riadny zápis každého prijatého uchádzača osobne v stanovenom termíne.
2. až dňom zápisu sa prijatý uchádzač stáva študentom fakulty.
3. pri zápise študent predkladá vytlačenú a podpísanú zmluvu o štúdiu.
4. vytlačený a podpísaný platobný kalendár.
5. rozhodnutie o prijatí na štúdium.
6. občiansky preukaz.
7. notárom overenú kópiu rodného listu.
8. farebnú fotografiu 3,5 x 4,5 cm (pasový formát).
9. originál dokladu o zaplatení školného (poštový preukaz, vklady do banky, výpis z účtu).
10. ak ste boli prijatý podmienečne priniesť v deň zápisu overenú kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní.
11. na zápise dostanete potvrdenia o štúdiu pre rodičov, zamestnvateľa, poisťovne…
pre vyššie ročníky
1. na zápis priniesť doklad o úhrade školného.
2. vytlačený a podpísaný platobný kalendár.
3. na zápise dostanete potvrdenia o štúdiu…
Školné na ak. rok 2017/18 je študent povinný uhradiť do termínu, ktorý je vygenerovaný v platobnom
kalendári. V deň zápisu musí byť platba spárovaná v UISe. Bez spárovania platby, systém nedovolí
študenta zapísať ! Platbu je potrebné uskutočniť minimálne 3 dni pred lehotou splatnosti.

 

Termín doručenia dokumentov preukazujúcich vzdelanie

Zahraniční študenti, ktorým bolo zaslané rozhodnutie o podmienečnom prijatí majú posledný termín na zápis a doručenie dokumentov preukazujúcich ich predchádzajúce vzdelanie dňa 25. 10. 2017.

<<< Späť