Aktuality

Fakulta práva zvyšuje povedomie o férovosti v športe aj vďaka novej spolupráci s Učenou právnickou spoločnosťou

V stredu 21.júna podpísal dekan Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy – doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD. Memorandum o spolupráci s Mgr. Igorom Šumichrastom, výkonným riaditeľom odborného združenia Učená právnická spoločnosť. Plánovaným výsledkom spolupráce je aj čerpanie z teoretických a praktických skúsenosti Učenej právnickej spoločnosti a jej členov pri tvorbe modernej športovej legislatívy Slovenskej republiky – v rámci výučby nového zamerania fakulty, a to „Športové právo“, ktoré sa prvýkrát otvára v akademickom roku 2017/2018. Stretnutia sa zúčastnili aj pedagógovia, ktorí budú v ďalšom akademickom roku predmet zabezpečovať, a to JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. a Mgr. et Mgr. Ladislav Križan, PhD.

„Fakulta je od svojho vzniku založená na implementácii poznatkov praxe do priamej výučby a tento cieľ mienime ďalej napĺňať aj prostredníctvom spolupráce, ku ktorej sa dnešné memorandum viaže,“ uviedol dekan fakulty.

Študenti, ktorí sa v akademickom roku 2017/2018 rozhodnú v rámci štúdia „práva“ zamerať na športové právo, tak budú mať záruku toho, že pedagogický proces bude realizovaný práve prostredníctvom osôb, ktorým sú predmetné otázky známe nielen v rovine akademickej, ale aj praktickej. Doplnkom tohto zamerania bude aj odborná stáž u jedného zo športových partnerov fakulty (napr. Slovenský futbalový zväz a pod.).

Po ukončení štúdia tak absolventi tohto zamerania budú mať nielen plnohodnotný diplom umožňujúci im vykonávať všetky klasické právnické povolania (napr. advokát, notár a pod.), ale budú držiteľmi osobitných osvedčení preukazujúcich získanie osobitných vedomostí a zručností práve v rámci športového práva.

„Veľmi nás teší dohoda o spolupráci a to najmä z toho dôvodu, že aj Učená právnická spoločnosť prispeje k budovaniu právneho povedomia medzi študentmi a to z pohľadu praktického,“ dodal riaditeľ spoločnosti, Mgr. Igor Šumichrast.

Význam memoranda podčiarkuje aj skutočnosť, že jeho podpisovania sa zúčastnili aj pedagógovia, ktorí osobitné predmety spadajúceho do tohto zamerania budú v ďalšom akademickom roku zabezpečovať, a to JUDr. Peter Sepeši, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. a Mgr. et Mgr. Ladislav Križan, PhD.

Učená právnická spoločnosť stála pri zrode nového Zákonu o športe. PEVŠ so združením spolupracovala už pri organizovaní konferencie, ktorá zákon analyzovala. Dôvodom bolo aj jedinečné študijné zameranie, ktoré fakulta ponúka – Športové právo.

„Je to pre nás česť spolupracovať s Paneurópskou vysokou školou a zvýšiť tak profesionalizáciu športového práva. Platforma Učenej právnickej spoločnosti je vhodným priestorom, cez ktorý vzdelávanie budúcich športových právnikov a manažérov môže prebiehať,“ myslí si JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Podľa slov JUDr. Petra Sepešiho bude v budúcnosti slovenský šport potrebovať až 2 000 manažérov s právnym alebo aj ekonomickým vzdelaním, a preto je na mieste začať ich vzdelávať

a vychovávať tak, aby si osvojili teoretické, ale tiež praktické zručnosti z danej oblasti. „Predmety športového práva pokryjú naozaj odborníci, ktorí sa prakticky venujú konkrétnej agende. Aj vďaka týmto ľuďom budú môcť študenti implementovať športovú legislatívu v praxi, či už identifikáciou športových násilníkov v rámci reálneho športového podujatia alebo napríklad riešením násilia na zápasoch a podobne. Dostanú sa na miesta, ktoré nie sú pre verejnosť otvorené a stretnú sa s ľuďmi, ktorí sú považovaní za špičku v športovom práve,“ dodáva Mgr. et Mgr. Ladislav Križan, PhD.

Základným poslaním združenia Učená právnická spoločnosť je pozitívne ovplyvniť profesijný i súkromný život odbornej právnickej verejnosti, podporiť pozitívne vnímanie významu postavenia a práce právnikov, vrátane prípravy na túto prácu, v ľudskej spoločnosti na strane jednej, ako aj uvedomelosť a profesionalitu právnikov pri plnení ich pracovných a spoločenských úloh na strane druhej.

Viac informácii o študijnom zameraní športové právo nájdete tu.

<<< Späť