Organizačná štruktura

Akademický senát

Predseda

doc. JUDr. Andrej Karpat, PhD.    (Fakulta práva)    

 

Podpredsedníčka zo zamestnaneckej časti

doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.  (Fakulta ekonómie a podnikania)

 

Podpredseda zo študentskej časti

Bc. Matej Belák   (Fakulta práva) 

  

Tajomníčka

Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD., M.A.   (Fakulta psychológie)

  

Členovia – zamestnanecká časť

doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.   (Fakulta psychológie)

doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.   (Fakulta práva)

Ing. Július Hlaváč, PhD.   (Fakulta informatiky)

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.   (Fakulta masmédií)

Ing. Hana Krchová, Ph.D.   (Fakulta ekonómie a podnikania)

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.   (Fakulta masmédií)

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.   (Fakulta informatiky)

 

Členovia – študentská časť

Michal Drobný   (Fakulta informatiky)

Jakub Ignác   (Fakulta masmédií)

Bc. Alexandra Jašurková   (Fakulta ekonómie a podnikania), delegátka Študentskej rady vysokých škôl

Bc. Ing. Pavel Mariani, LL.M., MBA   (Fakulta psychológie)