Organizačná štruktura

Akademický senát

Predseda

JUDr. Andrej Karpat, PhD.

 

Podpredseda

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD., fakulta psychólogie
Mária Kullová, fakulta ekonómie a podnikania – študent

 

Tajomníčka

JUDr. Daniela Čierna, PhD., fakulta práva

 

Členovia

Ing. Radka Straková, rektorát
JUDr. Andrej Karpat, PhD., fakulta práva
Peter Ciuprik, fakulta práva – študent
Mgr. Kristína Kročková, fakulta práva – študent
Ing. Ivan Brezina, PhD., fakulta ekonómie a podnikania
doc. Ing. Soňa Chovanová-Supeková,PhD., fakulta ekonómie a podnikania
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr., fakulta masmédii
MgA. Yvonne Vavrová, PhD., fakulta masmédii
Bc. Adam Beran, fakulta masmédii – študent
Mgr. Maroš Rojko, fakulta masmédii – študent
doc. Ing. Martin Šperka, PhD., fakulta informatiky
prof. RNDr. Frank Schindler, PhD., fakulta informatiky
Bc. David Fico, fakulta informatiky – študent
PhDr. Beáta Dvorská, PhD., fakulta psychólogie
Mgr. Mária Mehešová, fakulta psychólogie – študent
Patrícia Kmeťová, fakulta psychólogie – študent