Organizačná štruktura

Akademický senát

Akademický senát Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „AS PEVŠ“) sa skladá z 27 volených zástupcov akademickej obce Paneurópskej vysokej školy.

 

Každú fakultu Paneurópskej vysokej školy zastupujú v AS PEVŠ piati členovia akademickej obce fakulty:

  • traja zástupcovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a
  • dvaja zástupcovia študentskej časti akademickej obce fakulty.

 

Členov zamestnaneckej časti akademickej obce Paneurópskej vysokej školy pôsobiacich na ostatných pracoviskách, ktoré nie sú fakultami, zastupujú v AS PEVŠ dvaja zástupcovia.

 

Funkčné obdobie členov AS PEVŠ je štvorročné.

 

ČLENOVIA AS PEVŠ  (funkčné obdobie 1.6.2023-31.5.2027)

 

Predseda

doc. JUDr. Andrej Karpat, PhD.  (Fakulta práva)

 

Podpredsedníčka za zamestnaneckú časť

Ing. Anna Kotásková, PhD.  (Fakulta ekonómie a podnikania)

 

Podpredseda za študentskú časť

Bc. Michal Drobný  (Fakulta informatiky)

 

Tajomníčka

JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.  (Fakulta práva)

 

Členovia – zamestnanecká časť

prof. PhDr. Stanislav Benčič, PhD.  (Fakulta masmédií)

doc. Ing. Marek Csabay, PhD.  (Fakulta ekonómie a podnikania)

doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.  (Fakulta psychológie)

prof. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.  (Fakulta práva)

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.  (Fakulta psychológie)

Ing. Marcela Galovská, PhD.  (ostatné časti PEVŠ)

Ing. Július Hlaváč, PhD.  (Fakulta informatiky)

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.  (Fakulta masmédií)

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.  (Fakulta informatiky)

PhDr. Alena Mikolajová  (ostatné časti PEVŠ)

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.  (Fakulta psychológie)

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.  (Fakulta ekonómie a podnikania)

doc. Mgr. Anton Szomolányi, Art.D.  (Fakulta masmédií)

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.  (Fakulta informatiky)

 

Členovia – študentská časť

Danuša Černegová  (Fakulta psychológie)

Patrícia Poláková  (Fakulta ekonómie a podnikania – od 14.9.2023)

Bc. Michael Kapusta  (Fakulta práva)

Patrik Koska  (Fakulta masmédií)

Sophia Lukáčiková  (Fakulta práva)

Adriana Petrášková  (Fakulta ekonómie a podnikania)

Luboš Sčensný  (Fakulta psychológie)

Vladimír Tomko  (Fakulta informatiky)

Veronika Trnková  (Fakulta masmédií)

 

SPRÁVY O ČINNOSTI AS PEVŠ