Organizačná štruktura

Akademický senát Paneurópskej vysokej školy

Predseda

doc. JUDr. Andrej Karpat, PhD.    (Fakulta práva)    

 

Podpredsedníčka zo zamestnaneckej časti

Ing. Anna Kotásková, PhD. (Fakulta ekonómie a podnikania)

 

Podpredseda zo študentskej časti

Bc. Matej Belák   (Fakulta práva) 

  

Tajomníčka

Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD., M.A.   (Fakulta psychológie)

  

Členovia – zamestnanecká časť

doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.   (Fakulta psychológie)

doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD.   (Fakulta práva)

Ing. Július Hlaváč, PhD.   (Fakulta informatiky)

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.   (Fakulta masmédií)

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.   (Fakulta ekonómie a podnikania)

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.   (Fakulta masmédií)

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.   (Fakulta informatiky)

 

Členovia – študentská časť

Michal Drobný   (Fakulta informatiky)

Bc. Alexandra Jašurková   (Fakulta ekonómie a podnikania)

Caroline Mikulová   (Fakulta masmédií)

Mgr. et Mgr. Daniela Mitríková   (Fakulta psychológie)