Organizačná štruktura

Vedecká rada

Interní členovia Vedeckej rady PEVŠ

 1. Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., predseda Vedeckej rady PEVŠ
 2. prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., Fakulta masmédií PEVŠ
 3. doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
 4. doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M., Fakulta práva PEVŠ
 5. doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
 6. prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., Fakulta masmédií PEVŠ
 7. doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc., Fakulta informatiky PEVŠ
 8. doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., Fakulta psychológie PEVŠ
 9. prof. JUDr. Peter Polák, PhD., Fakulta práva PEVŠ
 10. prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., Fakulta práva PEVŠ
 11. prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., Fakulta práva PEVŠ
 12. prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD., Fakulta práva, PEVŠ
 13. prof. Ing. Eva Cihelková, PhD., Fakulta ekonómie a podnikania, PEVŠ
 14. prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
 15. doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
 16. doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD., Fakulta masmédií PEVŠ
 17. doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr., Fakulta masmédií PEVŠ
 18. prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. Fakulta psychológie PEVŠ
 19. doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. Fakulta psychológie PEVŠ
 20. prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., Fakulta psychológie PEVŠ
 21. doc. PhDr. Vladimír Palko, PhD., Fakulta informatiky PEVŠ
 22. prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., Fakulta informatiky PEVŠ


Externí členovia Vedeckej rady PEVŠ

 1. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., Vysoká škola obchodní v Prahe,
 2. prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
 3. prof. Ing. Karol Zalai, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave
 4. prof. Mgr. Art. Božidara Turzonovová, PhD., Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
 5. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., dr.h.c. Univerzita Komenského v Bratislave
 6. Mgr. Ľubomír Lintner, novinár
 7. prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 8. prof. Ing. Michal Fendek, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave
 9. prof. JUDr. Marek Števček, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
 10. prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
 11. JUDr. Ján Šikuta, PhD., Najvyšší súd Slovenskej republiky