Organizačná štruktura

Rektorát

 

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. Rektor Paneurópskej vysokej školy
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. Prorektor pre výskum, vedu a grantovú politiku
Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. Prorektorka pre vzdelávaciu činnosť
RNDr. Michal Mutňanský Riaditeľ PEVŠ n.o.
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov PhD. Kvestor
JUDr. Slavomír Rudenko, PhD. Riaditeľ medzinárodných vzťahov
Bc. Roman Hruška, MBA Obchodný riaditeľ, hovorca
Ing. Marcela Galovská Kancelária rektora