Organizačná štruktura

Rektorát

 

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. Rektor Paneurópskej vysokej školy
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. Prorektor pre výskum, vedu a grantovú politiku
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. Prorektorka pre vzdelávaciu činnosť
RNDr. Michal Mutňanský Riaditeľ PEVŠ n.o.
prof. Ing. Aleksandr Ključnikov PhD. Výkonný člen Správnej rady
JUDr. Slavomír Rudenko, PhD. Riaditeľ medzinárodných vzťahov
Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA Obchodný riaditeľ
Ing. Marcela Galovská, PhD. Kancelária rektora