Aktuality

NOVINKA NA KNIŽNOM TRHU

V mesiaci marec 2022 uzrela svetlo sveta nová kniha.

Cihelková, Eva. Komparativní ekonomika – historické, kategoriálne a teoretické fundamenty, komparatívne metodológie, prípadová štúdia (s predslovom Aleksandra Ključnikova). 1. vyd. Praha: 2022, Wolters Kluwer SR, 380 s. ISBN 978-80-7676-290-9 (brož.), ISBN 978-80-7676-291-6 (epub).

 

Ide o aktuálnu vedeckú monografiu reagujúcu na rastúci záujem verejnosti o teoretické i praktické skúmanie a porovnávanie ekonomických modelov a ekonomických systémov vybraných krajín. Kniha je výsledkom niekoľkoročného komparatívneho výskumu a skúseností z porovnávacích ekonomických štúdií autorky. Komparatívny výskum a porovnávacie ekonomické štúdiá sú základom nielen pre normatívnu ekonomickú teóriu, ktorá stanovuje podmienky na dosiahnutie optimálneho ekonomického usporiadania krajiny, ale aj pre vyhodnocovanie národného podnikateľského prostredia krajín, do ktorého podnikatelia z inej krajiny vstupujú ako do medzinárodného prostredia (za hranicami ich vlastného štátu ).

Monografia sa zaoberá komparatívnou ekonomikou v širokom slova zmysle a jej zámerom je vytvoriť poznatkový základ pre pochopenie existencie a diferenciácie ekonomických systémov ako výsledku reálneho vývoja vo svetovej ekonomike; rozlíšenie a porovnávanie čistých a ideálnych modelov ako teoretického rámca na osvojenie si komparatívnej metodológie, ktorá je základným nástrojom vyhodnocovania ekonomického systému, event. prostredia, politík a ekonomických výstupov vybraného štátu alebo jeho podnikateľského prostredia; aplikáciu komparatívnej metodológie ako inštrumentu substitúcie experimentu (napr. s využitím prípadovej štúdie).

Tento zámer je pokrytý piatimi kapitolami, ktoré sú venované: historickým a kategoriálnym fundamentom komparatívnej ekonomiky; čistým ekonomickým modelom a všeobecným ekonomickým systémom; ideálnym modelom vyspelých, tranzitívnych a rozvojových krajín a reálnym ekonomickým systémom; komparatívnu metodológiu; prípadovej štúdii (Komparácia vývoja agrárnych politík Senegalu a Kene v kontexte ich inštitúcií, politického prostredia, rozvoja poľnohospodárstva a obchodu s poľnohospodárskymi produktmi). V závere publikácie je uvedený náčrt dopadov pandémie COVID-19 na ekonomické systémy štátov a politiky vlád a tiež možnosť ich ďalšieho skúmania. Ide tak o ojedinelé vedecké dielo, ktoré bolo spracované v našom geografickom priestore, vyznačujúce sa všeobecnou komplexnosťou, dôrazom na teoretickú, analytickú i metodologickú stránku veci, ktorá má však významné praktické využitie.

Autorka knihy, prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. je skúseným pedagogickým, vedeckým a riadiacim pracovníkom. Je zamestnancom Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Slovenská republika, kde pôsobí ako garant či spolugarant študijných programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia. V týchto programoch prednáša svetovú a komparatívnu ekonomiku a je školiteľkou záverečných prác študentov. Viac viď v knihe.

Knihu je možné zakúpiť

v e-shope vydavateľstva Wolters Kluwer ČR TU!

ako Tlačenú knihu, E-knihu Smarteca, či balíček Tlačená kniha + E-kniha Smarteca

 

A v bežnej distribučnej sieti.

<<< Späť