Aktuality

PEVŠ slávnostne otvorila moderné laboratóriá IT

Paneurópska vysoká škola otvára pre študentov Fakulty informatiky – Laboratórium testovania použiteľnosti, Laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality a Laboratórium sieťových technológií s primárnym cieľom realizovať výskum a vzdelávanie v oblasti dizajnu a návrhu používateľských rozhraní v rámci webových a mobilných aplikácií a aplikácií pre virtuálnu a rozšírenú realitu. V laboratóriu testovania použiteľnosti budú prezentované aj výsledky medzinárodného projektu Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev „InovEduc“ podporeného z Nórskych fondov.

Cieľom štúdia na Fakulte informatiky je naučiť poslucháčov tvoriť jednoduché aplikácie, navrhovať internetové webové stránky, naučiť študentov metódy a nástroje návrhu rozhraní medzi počítačom a človekom či, ako vytvárať rozhrania pre ľudí so špeciálnymi potrebami. Počas štúdia sa študenti zoznámia so základmi multimodálnej komunikácie s počítačom ako aj s možnosťami pre virtuálnu a rozšírenú realitu. Do kontaktu prídu s  najnovšími technologickými trendmi spojenými s Internetom vecí a aplikáciami inteligentného prostredia ako sú inteligentné budovy a komunikácia s okolitým svetom. V rámci prípravy záverečných prác musia študenti prezentovať svoju prácu v niekoľkých etapách, pri ktorých sa sleduje postup v rámci navrhnutého projektu záverečnej práce. V prípade programového výstupu laboratórium umožní testovanie používateľského rozhrania, sledovanie časového harmonogramu ako aj testovanie kritických situácií manažmentu projektu.
Prostredníctvom laboratórií sa otvára priestor na spoluprácu medzi fakultami PEVŠ, najmä medzi Fakultou informatiky a Fakultou psychológie, s možnosťami psychologického a diagnostického testovania.

Fakulta informatiky PEVŠ otvorila v súvislosti s laboratóriami pre akademický rok 2016/2017 nové predmety: Paradigmy programovania, Dizajn a testovanie používateľských rozhraní, Virtuálna a rozšírená realita.

Foto: Roman Krajniak

<<< Späť