Aktuality

Prihlasovanie spustené! Mobility študentov do partnerských krajín mimo EÚ

Súčasne s otvorením prihlasovania pre študijné mobility do programových krajín pre akademický rok 2021/22 pracujeme v rámci možností vývoja globálnej pandemickej situácie aj na tom, aby bolo možné postupne zrealizovať mobility do krajín mimo EÚ. Po dohode s partnerskými univerzitami v krajinách, pre ktoré máme zo zdrojov EÚ pre akademický rok 2021/22 priznané financovanie by sme tam, kde to bude možné, uskutočnili nominácie v priebehu mesiaca máj 2021.

Mobility bude možné reálne uskutočniť pri splnení nasledovných predpokladov:

 1. Prijímajúca univerzita bude realizovať výučbu v prezenčnej forme, prípade v kombinovanej forme štúdia (kombinácia online výučby s prezenčnými modulmi, prinajmenej v malých študijných skupinách).

 2. Bude umožnený vstup cudzincov na územie konkrétneho štátu, hoci s obmedzeniami (potreba negatívnych Covid-testov, karantény po vstupe, resp. umožnenie vstupu len pre zaočkovaných cudzincov). Táto okolnosť je momentálne obzvlášť komplikovaná v prípade ázijských krajín, ktoré zamedzujú vstup cudzincov z akýchkoľvek dôvodov.

Upozorňujeme záujemcov o mobility, že okolnosti v krajinách sa menia a vyvíjajú veľmi dynamicky a nemožno odhadnúť situáciu v časovom horizonte niekoľkých mesiacov. V prípade prihlásenia sa preto počítajte s alternatívou, že plánovaná mobilita sa napokon nemusí uskutočniť, resp. bude nevyhnutné ju posunúť na ďalší semester. Základným kritériom výberu študentov bude preto ich flexibilita a schopnosť reagovať na meniacu sa situáciu.

Prioritne spúšťame možnosť prihlasovania na študijné pobyty v krajinách, financovanie pre ktoré máme k dispozícii len do konca akademického roka 2021/22, a ktoré ďalej nebude možné predĺžiť (všetky aktivity budú musieť byť ukončené do 31. júla 2022). Ak sa priaznivým spôsobom zmení situácia v ďalších krajinách, budeme o tom priebežne informovať.

Akékoľvek ďalšie informácie Vám rád poskytne JUDr. Slavomír Rudenko, Ph.D. (slavomir.rudenko@paneurouni.com, 02-48208807).

Krajiny, pre ktoré sa otvára prihlasovanie (mobility s poskytnutím grantu):

Peru

 • partnerská univerzita: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

 • informácie o partnerskej univerzite: https://www.upc.edu.pe/en/

 • jazykové predpoklady: španielsky j. (pre výber predmetov z programov, vyučovaných v španielčine); príp. anglický a španielsky (španielsky vyučované predmety, doplnené o limitovaný počet anglicky vyučovaných)

 • partnerská univerzita predpokladá návrat k prezenčnej výučbe až pre semester v trvaní marec-júl 2022, stále však existuje možnosť aj pre alternatívu august-december 2021

 • študijné odbory: ekonomické vedy (možnosť ŠJ+AJ), komunikácia (ŠJ+AJ), právo (len ŠJ)

 • preferencia stupňa štúdia: bakalársky

 • maximálny počet študijných mobilít: 2

Bolívia

 • partnerská univerzita: Universidad Católica Boliviana „San Pablo“

 • informácie o partnerskej univerzite: https://internacional.ucb.edu.bo/

 • jazykové predpoklady: španielsky j.; v prípade Business School možnosť štúdia v AJ (http://epc-ucb.edu.bo/epc/), odporúča sa však prinajmenej komunikačná úroveň ŠJ

 • partnerská univerzita plánuje návrat k prezenčnej/kombinovanej výučbe v semestri august-december 2021

 • študijné odbory: ekonomické vedy (AJ, resp. ŠJ+AJ); psychológia (vlastné univerzitné kariérne centrum), medzinárodné vzťahy, právo, mediálna tvorba (ŠJ)

 • maximálny počet študijných mobilít: 2

Izrael

 • partnerská univerzita: Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya

 • informácie o partnerskej univerzite: https://www.idc.ac.il/en/pages/home.aspx

 • jazykové predpoklady: anglický j.

 • v Izraeli sa univerzity znovuotvárajú už aktuálne; predpokladá sa, že vstup do krajiny pre zahraničných študentov bude možný len po zaočkovaní

 • študijné odbory: ekonomické vedy, podnikanie, médiá a komunikácia, psychológia

 • počet študijných mobilít: 1-2

Čierna Hora

 • partnerská univerzita: Univerzitet „Adriatik“ Bar

 • informácie o partnerskej univerzite: študijné centrum Bar (univerzitetadriatik.com), Fakulta stredomorských štúdií Tivat (fms-tivat.me)

 • nakoľko partnerská univerzita má obmedzenú ponuku výučby v AJ, odporúčame realizovať mobilitu študentom, ktorí plánujú pracovať na záverečnej (bakalárskej, diplomovej) práci, príp. majú osobitný záujem o Čiernu Horu

 • študijný pobyt sa bude realizovať v režime individuálneho študijného plánu pod dozorom miestneho akademického garanta

 • študijné odbory: ekonomické vedy (vrátane cestovného ruchu a podnikania), interdisciplinárny záber stredomorských štúdií v rámci ďalších odborov

 • počet študijných mobilít: 2-3

Dočasná príležitosť virtuálnej mobility (bez poskytnutia grantu):

Malajzia

 • partnerská univerzita: Multimedia University (MMU)

 • partnerská univerzita do obnovenia prezenčného štúdia ponúka uchádzačom z PEVŠ možnosť absolvovania virtuálnej mobility vo svojom 3. trimestri akademického roka 2020/21 (12.apríl – 13. jún 2021), v zmysle pripojených informácií tu

 • absolvovanie virtuálnej mobility bude prípravou (oboznámenie sa s inštitúciou, pedagógmi a metódami výučby MMU) pre účasť na fyzickej mobilite počas akademického roka 2021/22

 • jazykové predpoklady: anglický j.

 • študijné odbory: IT, mediálna tvorba, médiá a komunikácia, ekonomické vedy

 • študent vypĺňa prihlasovací formulár MMU a PEVŠ realizuje formálnu nomináciu voči MMU

 • následnej fyzickej mobility (už s poskytnutím grantu) sa budú môcť zúčastniť max. 4-5 študenti PEVŠ (prioritu pri výbere budú mať študenti, ktorí úspešne absolvovali trimester virtuálnej mobility)

<<< Späť