Aktuality

Profesor Andrej Tušer propaguje výskumnú úlohu v rámci projektu Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií

Konferencia k 80-tke prof. Jozefa Mlacka

Začiatkom septembra na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) zorganizovala Katedra žurnalistiky pri príležitosti okrúhleho životného jubilea profesora Jozefa Mlacka konferenciu Komunikačné paradigmy v lingvistike a v žurnalistike.

Konferenciu otvoril rektor univerzity Jozef Jarab, ktorý poukázal na to, že oslava každého životného jubilea je spätá s vďačnosťou a s uvedomením si hodnoty jubilanta.  Dekan FF KU Marek Babic pripomenul viac ako pätnásťročné pôsobenie profesora Mlacka na Katedre slovenského jazyka a literatúry, ale najmä na Katedre žurnalistiky, kde bol dlhoročným garantom štúdia a vedúcim katedry.
„Veľkosť inštitúcie sa nemeria jej materiálnym zabezpečením, ale charizmatickými a obetavými osobnosťami. Tie sa niekedy stávajú skutočnými hrdinami a legendami, ktoré v turbulentných časoch pripomínajú pôvodné idey a hodnoty,“ uviedol dekan Babic s tým, že medzi takéto žijúce legendy Katolíckej univerzity patrí aj profesor Mlacek.

Úvodné príhovory uzavrel bývalý študent profesora Mlacka a súčasný vedúci katedry žurnalistiky Pavel Izrael.  Na konferencie vystúpili takmer dve desiatky popredných odborníkov z oblasti jazykovedy a žurnalistiky, medzi ktorými nechýbali napríklad profesor Juraj Dolník, profesorka Daniela Slančová či profesor Andrej Tušer.

Súčasťou podujatia bola aj prezentácia dokumentu o živote a tvorbe profesora Mlacka (prvý sprava), ktorý pripravili študenti katedry žurnalistiky, ako aj  slávnostné posedenie s Živio.

Meno profesora Jozefa Mlacka sa úzko spája aj so začiatkami Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy, stal sa jedným z prvých externých prednášateľov v predmete Analýza mediálnych prejavov.

Na konferencii bol medzi tromi pozvanými hlavnými prednášateľmi aj profesor z našej fakulty, Andrej Tušer. Pri štarte Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku tam pôsobil tri roky. V prednáške Od bulváru k „vulgáru“, ktorá sa stretla s hojným záujmom a diskusiou účastníkov aj mimo konferencie, na konkrétnych príkladoch poukázal na súčasný stav jazyka komunikácie, ktorý sa často dostáva  do roviny subštandardných prejavov. Vystúpenie prof. Tušera ako riešiteľa rezortnej úlohy APVV-16-0588 na Paneurópskej vysokej škole s názvom Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií, je aj aktívnym príspevkom v rámci popularizácie tohto významného výskumného projektu PEVŠ.

<<< Späť