Aktuality

Prorektor PEVŠ prof. Hajduk sa stal členom ProEuropa v Bruseli – neformálnej siete prorektorov slovenských vysokých škôl

Styčná kancelária Slovenskej republiky pre výskum a vývoj v Bruseli (Slovak Liaison Office for Research and Development – SLORD) vytvorila neformálnu sieť prorektorov ProEuropa, ktorej zakladajúcimi členmi sa stali prorektori 15 slovenských vysokých škôl s cieľom posilnenia zapojenia akademického sektora do medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu.

ProEuropa v Bruseli si kladie za svoju prioritu zapájanie sa slovenských vysokých škôl do aktuálne bežiaceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizont Európa. Národná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), organizačné súčasti Odboru medzinárodnej spolupráce (OMS) CVTI SR chcú podporovať akademický sektor v jeho snahe o posilnenie postavenia v európskom výskumnom prostredí. Už v súčasnosti v rámci aktivít národného projektu SK4ERA pravidelne poskytujú informácie o podporných činnostiach siete kontaktných bodov na VŠ a na výskumných pracoviskách (UNIKO) a na základe doterajších skúseností budú prehlbovať posilnenie vzájomnej komunikácie s vedením vysokých škôl.

„Prvé zakladajúce stretnutie sa uskutočnilo 8. novembra prostredníctvom MS Teams. V tejto sieti ProEuropa budú združení prorektori a prorektorky vysokých škôl, pracujúci s agendou zapájania sa do európskych projektov, predovšetkým v kontexte rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie (v súčasnosti Horizont Európa). Ide v prvom rade o vytvorenie spoločného komunikačného kanálu s prorektormi vysokých škôl, ktorí majú vo svojej agende najmä vedu a výskum, doktorandské štúdium a ďalšie činnosti“, uzavrel prorektor PEVŠ prof. Hajduk.

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (Slovak Liaison Office for Research and Development – SLORD) vznikla v r. 2014. Kancelária sa zameriava na sledovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a vývoja s dôrazom na aktuálny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie – Horizont Európa.

Prezentácia ProEuropa a SLORD
Sieť ProEuropa- zoznam členov

<<< Späť