Aktuality

Prorektor prof. Hajduk vystúpil na 11. plenárnom zasadnutí CDPPE v Štrasburgu

Prorektor Paneurópskej vysokej školy prof. Ľudovít Hajduk vystúpil ako národný expert SR pre obsah vzdelávania na 11. zasadaní Riadiaceho výboru Rady Európy pre vzdelávaciu politiku a prax (Steering Comittee for Educational Policy and Practise – CDPPE) v Štrasburgu. Prorektora Ľ. Hajduka  vo funkcii národného experta  pre obsah vzdelávania  v Sieti poradcov vzdelávacích politík – Educational Policy Advisers Network (EPAN) potvrdila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. V programe 11. plenárneho zasadania CDPPE, ktoré sa uskutočňuje v dňoch 19. až 21. marca v Štrasburgu, je aj agenda vysokoškolského vzdelávania a problematika škôl zameraných na štúdium politických vied. Pripomienky, ktoré odzneli v diskusii, zobral výbor na vedomie.

„V diskusii o tom, čo má byť obsahom demokratického poslania vysokoškolského vzdelávania sa zdôraznila potreba nájsť formu a nástroje, ako upriamiť pozornosť študentov na otázky súvisiace s demokratickým poslaním vysokoškolského štúdia v štátoch Európy. V tejto súvislosti sa delegáti zhodli v tom, že je nevyhnutné posilniť spoluprácu vysokých škôl so zodpovednými inštitúciami na miestnej úrovni. Táto téma, ktorá bude rezonovať na Globálnom fóre o akademickej slobode, inštitucionálnej autonómii a budúcnosti demokracie v júni v Štrasburgu, je inšpiratívna aj pre vysoké školy na Slovensku,“ informoval prorektor PEVŠ prof. Ľudovít Hajduk.

Proces formulovania obsahu demokratického poslania vzdelávania na vysokých školách a jeho formálneho využívania v praxi v gescii Rady Európy prebieha v úzkej spolupráci s Medzinárodným konzorciom pre vysokoškolské vzdelávanie, občiansku zodpovednosť a demokraciu (International Consortium for Higher Education, Civic Responsibility and Democracy), Medzinárodnou asociáciou univerzít (International Association of Universities), Európskym Wergeland Centrom (European Wergeland Centre) a ďalšími partnermi.

V bode programu 11.plenárneho zasadania CDPPE, ktorý sa venoval vysokým školám zameraným na štúdium politických vied, informovali delegátov a expertov výboru o Sieti škôl politických štúdií Rady Európy (Council of Europe Network of Schools of Political Studies). Školy Rady Európy, ako zástupcovia neformálneho vzdelávania, v priebehu dvadsiatich piatich rokov zabezpečujú tréningy, ako efektívne viesť spoločnosť k uplatňovaniu demokratických hodnôt v praxi.

„V tejto súvislosti Rada Európy upriamila pozornosť na spájanie rôznorodosti, inovácií v oblasti vzdelávania a technológií a praktických zručností, čo podľa jej zástupcov dnes aktívne realizujú v dvadsiatich krajinách Európy i mimo nej, “ doplnil prorektor Ľ. Hajduk.

Osobitnú pozornosť na rokovaniach CDPPE venoval výkonný výbor otázkam  financovania grantovej politiky európskych vysokých škôl a hodnoteniu prebiehajúcich projektov financovaných Európskou rozvojovou bankou (CEB). Od roku 2016 CEB podporila projekty Fínska, Holandska, Litvy, Nemecka, Maďarska, Írska, Švédska, Francúzska a ďalších európskych štátov.

 

<<< Späť