Aktuality

Výskumné kolokvium na PEVŠ

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) privítala 14. decembra na svojej akademickej pôde na Tomášikovej ulici v Bratislave 45-člennú skupinu pedagógov vysokých škôl z Ukrajiny. Po privítaní doc. JUDr. Vlastou Kunovou, CSc., prorektorkou pre vedu a výskum a grantovú politiku a riaditeľkou Centra transferu poznatkov, sa slova ujal dekan fakulty informatiky Doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc., ktorý predstavil hosťom z Ukrajiny študijné programy fakulty a ich garantov ako aj významné medzinárodné projekty, na ktorých fakulta informatiky participuje.
Dekan Ružický ozrejmil medicínsky projekt TeleCalmPlus Project realizovaný v spolupráci s Taiwanom a financovaný vyšehradskými fondami, vzdelávací projekt cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou InovEduc, mapujúci 20 historických pamiatok východného Slovenska a Ukrajiny. Projekt je určený pre moderný interaktívny spôsob vzdelávania na stredných školách. Posledný predstavený projekt nesie názov Random Network Coding and Designs over GF(q)“ a slúži na posilnenie medzinárodnej európskej spolupráce v tejto novej oblasti komunikačných technológií, ktorá združuje odborníkov z čistej a aplikovanej matematiky, informatiky a elektrotechniky. Na záver spomenul spoluprácu fakulty s niekoľkými desiatkami vysokých škôl a univerzít v rámci EÚ aj mimo nej a s odborovo blízkymi organizáciami ako Microsoft, Soitron, Asseco či Vis Gravis.
Dôkladnejšie sa aktuálne realizovanému vzdelávaciemu projektu InovEduc venoval prodekan fakulty informatiky Ing. PhD. Juraj Štefanovič, ktorý ilustroval možnosti využitia projektu vo vzdelávacom procese. Popísal napríklad schopnosť prostredníctvom QR kódu zobraziť konkrétny historický objekt, v ktorom sa môže návštevník virtuálne prechádzať a cez okulus si pozrieť nielen existujúci objekt v 3D rozlíšení, ale aj jeho okolie a predmety, ktoré sa v ňom pôvodne nachádzali. Na záver predstavil celosvetovú First Lego League, do ktorej sa Fakulta informatiky PEVŠ v januári 2017 pilotne zapojí. Ide o najväčšiu robotickú súťaž zo stavebnicami LEGO pre mladých vo veku 9-16 rokov a zúčastňujú sa jej desaťtisíce detí z celého sveta.
JUDr. Slavomír Rudenko, PhD., riaditeľ oddelenia pre medzinárodné vzťahy PEVŠ v krátkosti zhrnul chronológiu vzniku jednotlivých fakúlt PEVŠ a potom sa venoval programu Erasmus plus, do ktorého je PEVŠ zapojená od roku 2006 a patrí medzi najaktívnejšie vysoké školy. PEVŠ v rámci programu spolupracuje so 60 vysokými školami v rámci EÚ a 20 vysokými školami mimo EU, s ktorými škola dlhodobo aktívne rozvíja bilaterálne partnerstvá. Patrí medzi ne aj Ukrajina. Vyzval prítomných, že v prípade záujmu je pripravený poskytnúť podrobnejšie informácie o zapojení sa do medzinárodných mobilít.
Vlastné skúsenosti zo študentského a občianskeho života porozprávala študentka 1. stupňa štúdia na fakulte priemyselného dizajnu VŠVU v Bratislave, ukrajinka Alexandra Bakušina, ktorá štúdium na Slovensku odporúča a radí nenechať sa odradiť administratívou slovenských úradov či slabou znalosťou slovenčiny.
Pred prehliadkou priestorov školy, učební a univerzitnej knižnice, PhDr. Miriama Čižmárová, PhD., vedúca oddelenia pred vedu, výskum, doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie, informovala účastníkov kolokvia o nastavení doktorandského štúdia na PEVŠ. Záverečnú prezentáciu mala PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD., riaditeľka oddelenia marketingu a obchodu, ktorá pedagógom z ukrajinských vysokých škôl predstavila aktivity propagujúce značku PEVŠ.15

<<< Späť