Aktuality

Zvyšujeme kvalitu – aj vďaka projektu EDU-Q

Všetky súčasti Paneurópskej vysokej školy v Bratislave boli v roku 2022 zapojené do riešenia projektu Spoločensky zodpovedný rozvoj ľudských zdrojov v segmente terciálneho vzdelávania pre oblasť kvality s akcentom na potreby trhu práce- EDU-Q.

V súčasnosti Paneurópska vysoká škola zavádza vnútorný systém hodnotenia kvality, prostredníctvom ktorého pracuje na zlepšení jednotlivých procesov v oblasti vzdelávania, výskumu a riadenia. Vďaka realizovanému projektu je možné efektívne zavádzať jednotlivé zložky systému kvality v rámci fakúlt Paneurópskej vysokej školy. Od októbra do decembra 2022 sa uskutočnili vzdelávacie aktivity systému riadenia kvality na PEVŠ, ktoré viedli lektori – pracovníci jednotlivých fakúlt pod dohľadom odborných garantov projektu. Na vzdelávaní sa zúčastnili pedagogickí a nepedagogickí  pracovníci Paneurópskej vysokej školy a zároveň študenti jednotlivých fakúlt. Spoločným cieľom vzdelávacích aktivít bolo predstavenie vnútorného systému kvality a spôsobu získavania vstupných dát. Zároveň bolo lektormi vysvetlené ako sa jednotlivé dáta spracovávajú, interpretujú a používajú na zlepšovanie jednotlivých procesov v rámci oblastí, ktoré sú vo vnútornom systéme kvality definované.

Okrem vzdelávacích aktivít prebiehajú v rámci projektu intenzívne konzultácie pre nastavenie vnútorného systému kvality s externými partnermi – spoločnosťami pôsobiacimi v profesnej oblasti podľa zamerania jednotlivých fakúlt. Vďaka ich pohľadu na potreby vzdelávacieho systému je možné sa pri vyhodnocovaní dopadu vzdelávania zameriavať na definované problémy a hľadať možnosti ďalšieho rozvoja fakúlt Paneurópskej vysokej školy.

Viac informácii o projekte nájdete na nasledovnom odkaze: https://www.paneurouni.com/veda/najvyznamnejsie-projekty-a-granty/szrlz/

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

<<< Späť