Fakulta ekonómie a podnikania

Vedecká rada

Interní členovia vedeckej rady fakulty ekonómie a podnikania

1. doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. – predseda

2. prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

3. prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

4. Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.

5. prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA

6. prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

7. doc. Ing. Marek Csabay, PhD.

8. doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.

9. doc. RNDr. Eurgen Ružický, CSc.

10. doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.

11. doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.

12. Ing. Ivan Brezina, PhD.

 

Externí členovia

1. prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

2. prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA

Technická univerzita v Košiciach; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

3. doc. Ing. Zuzana Tučková, PhD.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; Fakulta logistiky a krizového řízení

4. prof. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

European Centre for Business Research, Panevropská univerzita, a.s.

5. prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D., dr. h.c.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích