Fakulta ekonómie a podnikania

Vnútorné predpisy

Fakulta ekonómie a podnikania – vnútorné predpisy

Súbory na stiahnutie

Poriadky:

Študijný a skúšobný poriadok PEVŠ – úplné znenie vrátane dodatkov (účinný od 1.4.2022)

Študijný a skúšobný poriadok PEVŠ – úplné znenie vrátane dodatkov (účinný od 1.9.2023)

Smernica_dekana č. 1/2021 Postup pri rozdielovej skúške na druhom stupni vysokoškolského štúdia na FEP PEVŠ

Smernica dekana č. 1/2020 Zásady doktorandského štúdia na Fakulte ekonómie a podnikania PEVŠ

Dodatok č.1 k Zasadám doktorandského štúdia na Fakulte ekonómie a podnikania (2023)

Rokovací poriadok Vedeckej rady FEP PEVŠ (2023)

Disciplinárny poriadok FEP PEVŠ

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie PEVŠ

Organizačný poriadok Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ (2023)

Prevádzkový poriadok FEP

Disciplinárny poriadok FEP PEVŠ (2023)

Dlhodobý zámer FEP PEVŠ na roky 2020 až 2025

 

 

Smernice fakulty ekonómie a podnikania:

Zásady prijímacieho konania FEP PEVŠ pre akademický rok 2020/2021

Zásady prijímacieho konania FEP PEVŠ pre akademický rok 2021/2022

Zásady prijímacieho konania FEP PEVŠ pre akademický rok 2022/2023

Zásady prijímacieho konania FEP PEVŠ pre akademický rok 2023/2024

Zásady prijímacieho konania FEP PEVŠ pre akademický rok 2024/2025

Smernica dekana č.1/2023

Smernica dekana č. 3 /2015

Príloha č. 1 smernice dekana č. 3/2015

Smernica dekana č. 2/2017 Zásady doktorandského štúdia na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

Školné a poplatky spojené so štúdiom na Paneurópskej vysokej škole, smernica rektora č. 5/2015 – platnosť a účinnosť 9.12.2015