Fakulta ekonómie a podnikania

Termíny a podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na študijný program „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania “ zaradeného do študijného odboru Ekonómia a manažment je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002.

Termíny a podmienky prijatia na inžinierske štúdium fakulty ekonómie

Uchádzači o prijatie na študijný program 2. stupňa musia mať ukončené prvostupňové štúdium v študijnom programe 3.3.16 Ekonomika a manažment  podniku, alebo v príbuzných študijných programoch, ktorým preukážu predpoklady na úspešné absolvovanie druhostupňového štúdia na FEP. Prijímacie konanie je bez prijimacej skúšky. Uchádzač musí splniť všetky podmienky prijimacieho konania.

Výber uchádzačov v rámci prijímacieho konania vykoná komisia na základe študijných výsledkov, ktoré dosiahol uchádzač na prvom stupni štúdia.V prípade, ak nie je možné nadväznosť preukázať, dekan má právo udeliť uchádzačovi povinnosť vykonať príslušné rozdielové skúšky počas prvého roku štúdia.

Uchádzači o štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta neprijíma prihlášky v papierovej podobe, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač nemusí zo systému vytlačiť! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Podanie prihlášky na inžinierske štúdium fakulty ekonómie

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Termín podania e-prihlášky: 31.8.2021

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné na študijné oddelenie FEP doručiť, resp. zaslať poštou nasledovné prílohy:

  1. overená kópia diplomu Bc. (bakalár),
  2. overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške,
  3. overená kópia dodatku k diplomu, resp. výpis skúšok vykonaných v priebehu bakalárskeho štúdia potvrdený vysokou školou,
  4. štruktúrovaný životopis vo formáte Europass podpísaný uchádzačom o štúdium,
  5. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €.

Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”
Poznámka:do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Číslo účtu IBAN: SK97 1100 0000 0026 2611 7103, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Požadované doklady zasielajte na adresu:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
Študijné oddelenie
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

Doplňujúce informácie pre uchádzačov zo zahraničia okrem uchádzačov z Českej republiky.Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia.

Fakulta prijme na základe skúseností z prijímacieho konania a zápisov študentov v predchádzajúcich rokov nevyhnutný počet uchádzačov na naplnenie optimálneho počtu študentov v prvom ročníku inžinierskeho štúdia.

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali vysokoškolské štúdium prvého stupňa, alebo jeho časť v zahraničí sú povinní podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 106) požiadať o uznanie (nostrifikáciu) dokladu o vzdelaní absolventa vysokej školy v zahraničí na akademické účely. Uznanie štúdia vykoná vysoká škola na Slovensku, ktorá má rovnaký, alebo príbuzný študijný program, ktorý  uchádzač v zahraničí ukončil. Uchádzači o štúdium zo zahraničia môžu byť prijatí na štúdium do programu organizovaného v slovenskom jazyku s podmienkou, že vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka v Slovenskej republike, alebo absolvovali bakalárske alebo inžinierske (magisterské) študijné programy v slovenskom jazyku. Uchádzači o štúdium zo zahraničia sa môžu prihlásiť na štúdium do programu organizovaného v nemeckom (alebo anglickom) jazyku za stanovených organizačných a finančných podmienok. V prípade organizovania štúdia v cudzom jazyku prijímacie konanie bude vykonané v nemeckom (alebo anglickom) jazyku podľa rozhodnutia dekana.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. Na základe žiadosti uchádzača o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí môže dekan uchádzača prijať alebo žiadosť odstúpiť rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutie dekana, zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo žiadosť v sporných prípadoch odstúpi Správnej rade.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ. Dňom zápisu na štúdium sa uchádzač stáva študentom vysokej školy. Termín zápisu bude zverejnený na web-stránke fakulty začiatkom mesiaca júl.