Vyhlásenie Paneurópskej vysokej školy k diplomovej práci Taťány Malej

Vyhlásenie Paneurópskej vysokej školy k diplomovej práci Taťány Malej

(Bratislava, 29.06.2018) Plagiátorstvo zásadne porušuje akademickú etiku, ktorú si na PEVŠ dlhodobo strážime. Obvinenia zo strany médií, ktoré sa týkajú údajného pochybenia školy v rámci diplomovej práce Ing. Mgr. Taťány Malej z roku 2011 ohrozujú naše dobré meno a dobré meno našich študentov, pedagógov a absolventov. PEVŠ eviduje od svojho vzniku v roku 2004 vyše 17 000 absolventov. Má 5 fakúlt, vyše 40 riadne akreditovaných študijných programov v troch stupňoch štúdia a je jej umožnené vykonávať habilitačné a inauguračné konania. Ide o stabilnú, uznávanú a plne kvalifikovanú vzdelávaciu inštitúciu, a z toho dôvodu považujeme za nedôstojné, aby sa takýmto spôsobom jej renomé zaťahovalo do vnútropolitických bojov Českej republiky.

Ďalej prikladáme vysvetlenia k jednotlivým vyjadreniam, ktoré odzneli v médiách.

Diplomová práca menovanej študentky prešla štandardným automatizovaným systémom kontroly, a to tzv. Centrálnym registrom záverečných prác. Centrálny register záverečných prác je systém vedený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Protokol o kontrole originality práce u danej práce  (pod kódom plagID 1073728) identifikoval zhodu s inými prácami v korpuse CRPZ v rozsahu 0,00% (slovom: nula%), t.j. žiadnu zhodu.

V prípade, ak protokol vygeneruje zhodu s inými prácami v CRZP, verifikujeme zhodu a jej typ a v prípade opodstatnenosti, začíname voči študentom disciplinárne konanie, výsledkom ktorého je spravidla podmienečné alebo riadne vylúčenie zo štúdia. Na FP PEVŠ sa takéto disciplinárne konania voči študentom vedú a sú im ukladané sankcie v súlade so zákonom a vnútornými predpismi fakulty. V prípadoch neprimeranej zhody záverečnej práce s inými zdrojmi v CRZP (a to dokonca aj v prípadoch, ak študent použitú literatúru riadne odcitoval, ale práca s cudzími zdrojmi je v neprimeranom rozsahu), je študentovi práca vrátená a musí ju prepracovať. V prípade diplomovej práce, ku ktorej smeruje Vaša otázka, však – ako uvádzame vyššie – zhoda s inými prácami bola v rozsahu 0%, a preto tento postup uplatnený nebol. Prípadná nedokonalosť informačného systému, za ktorý je zodpovedný štát – Centrálny register záverečných prác – nemôže byť interpretovaná ako pochybenie školy, a to bez ohľadu na to, o akú vysokú školu ide.

Škola ako vedúceho práce určila pedagóga Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, ktorý sa už o práci pre české médiá vyjadril, že práca je po obsahovej aj formálnej stránke štandardná.

Keďže práca je obhájená a vysokoškolské štúdium menovanej bolo riadne ukončené, Paneurópska vysoká škola, príp. jej Fakulta práva, nemá aktuálne vo vzťahu k menovanej žiadnu disciplinárnu právomoc. Toto by platilo rovnako pre akúkoľvek vysokú školu pôsobiacu v Slovenskej republike. Na rozdiel od českej právnej úpravy, slovenský zákon o vysokých školách, odobratie/odňatie vysokoškolského titulu nepozná, a preto – ak by aj akékoľvek podozrenie bolo legitímne absolventovi preukázané – nie je možné takýto úkon uskutočniť.

Údajné pochybenia za prípadné nečestné konanie menovanej študentky nie sú teda zodpovednosťou PEVŠ. Ako inštitúcia, na ktorej sa vysoko váži akademická etika, budeme verejnosti plne k dispozícii pre získanie ďalších informácií a nápomocní pri riešení tejto nepríjemnej situácie.

 

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004. Sídli v Bratislave a má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. Má vyše 40 akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom/inžinierskom a doktorandskom v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie. Od vzniku školy do konca akademického roka 2017/18  úspešne ukončilo štúdium viac ako 17.000 absolventov. Je členom koncernu PROSPERITA HOLDING.

 

<<< Späť