Vyjadrenie Fakulty práva k použitiu pomenovania “právnická fakulta v Bratislave”

Vyjadrenie Fakulty práva k použitiu pomenovania “právnická fakulta v Bratislave”

Bratislava, 12.11.2018Médiá už niekoľko týždňov intenzívne informujú slovenskú spoločnosť o okolnostiach týkajúcich sa rigoróznej práce predsedu Národnej rady Slovenskej republiky – JUDr. Andreja Danka, ktorú mal obhájiť na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici, a ktorá – podľa zistení médií – mala alebo mohla byť podobná inej rigoróznej práci obhajovanej na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá práca sa – podľa zverejnených informácií – stratila.

V súvislosti s predmetnou kauzou sa však v médiách často objavujú všeobecné a nepresné slovné spojenia ako napr. „bratislavská právnická fakulta“, „právnická fakulta v Bratislave“ a pod.

Takýto všeobecný spôsob špecifikovania fakulty, resp. vysokej školy (miestom sídla – Bratislava, bratislavská a pod.) vedie v určitej časti obyvateľstva k nesprávnym záverom, že medializovaná vec sa týka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy (v minulosti „Bratislavská vysoká škola práva“). Uchádzači a záujemcovia o štúdium na našej vysokej škole nám totiž opakovane kladú otázky súvisiace s touto vecou, a to napriek tomu, že sa našej vysokej školy netýka.

Naopak, dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na to, že Paneurópska vysoká škola a jej Fakulta práva zaujala k veci prípadného plagiátu diplomovej práce, ktorá bola na nej obhájená, diametrálne odlišný postoj. V súvislosti s podozrením, že diplomová práca bývalej ministerky spravodlivosti Českej republiky p. Taťány Malej, by mohla byť plagiátom, sme pred niekoľkými mesiacmi poskytli médiám pri plnení ich významnej funkcie, maximálnu súčinnosť – poskytli sme im úplné znenie diplomovej práce uvedenej absolventky, údaje o vedúcom práce, ako aj o oponentovi práce a tiež samotný protokol vygenerovaný elektronickým systémom (CRZP). Následne sme v plnom rozsahu odpovedali na položené otázky novinárov a požiadali sme pani ministerku školstva Slovenskej republiky o zmenu právnej úpravy smerujúcej k tomu, aby mohli byť vysokoškolské tituly odoberané (aj v podmienkach Slovenskej republiky), ak sa preukáže, že podmienky na ich získanie neboli splnené.

Záverom poznamenávame, že naša vysoká škola, resp. jej fakulta práva – vo veci p. Malej žiadnym spôsobom nepochybila (diplomová práca bola riadne zaevidovaná, sprístupnená verejnosti a protokol zhody CRZP indikoval zhodu diplomovej práce menovanej s inými prácami na úrovni 0,00%). Uvedomujúc si význam spoločenskej kontroly realizovanej médiami sme však i napriek tomu všetky relevantné informácie a podklady novinárom poskytli.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že nielenže by naša inštitúcia nemala byť negatívne spájaná (najmä prostredníctvom neurčitých pojmov v mediálnych výstupoch) s predmetnou kauzou, ale – práve naopak – predstavuje pozitívny príklad (aj pre verejné vysoké školy) toho, akým spôsobom je potrebné vysporiadať sa s podobnými nežiaducimi javmi v akademickom priestore. Máme za to, že súčinnosťou, ktorú sme médiám v uvedenom prípade poskytli, sme nastavili iným vysokým školám v SR (vrátane verejných vysokých škôl) mieru transparentnosti tak vysoko,  že sa to malo považovať za minimálny štandard konania všetkých vysokých škôl v podobných prípadoch (v budúcnosti).

<<< Späť