Vznikol projekt, ktorý ponúkne odborný pohľad na slobodu prejavu, extrémizmus aj konšpiračné teórie

Vznikol projekt, ktorý ponúkne odborný pohľad na slobodu prejavu, extrémizmus aj konšpiračné teórie

(Bratislava, 15.6. 2017) Fakulta práva v spolupráci s Fakultou masmédií a Fakultou psychológie Paneurópskej vysokej školy spojili svoje sily, aby spoločne skúmali dopady extrémizmu, spôsob prevencie a zodpovednosti za jeho prejavy a to v kontexte práva, mediálneho priestoru aj psychologického skúmania. Veľký multidisciplinárny vedecko – výskumný projekt “Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií” sa začína v júli 2017 a bude trvať tri roky.

„Dostali sme sa do etapy, kedy sa, žiaľ, i mnohí mladí ľudia radikalizujú. Nielenže popierajú historické a vedecké fakty všeobecne, ale majú aj tendenciu schvaľovať také konanie a postupy, ktoré sú v rozpore so zákonom. To už ďaleko prekračuje hranice toho, čo by sme mali posudzovať len v rovine morálky a slušnosti a tolerovať v demokracii ako slobodu prejavu,“ vysvetľuje prodekanka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy – JUDr. Andrea Erdösová, PhD. Projekt “Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií” má túto situáciu analyzovať, vyhodnotiť a prispieť k tomu, aby sa o tejto naliehavej spoločenskej téme odborne diskutovalo. „Nestačí však len pochopiť, čo je podstatou propagandy, informačnej politiky, rôznych konšpirácií a manipulácie v médiách. Musíme byť schopní zabrániť tomu, aby podstatnú časť verejnej mienky ovládli nenávistné prejavy, a zlo, ktoré ako história dosvedčuje, môže mať hrozivé následky.“

Projekt sa zameriava na stupeň ochrany slobody prejavu podľa článku 10 Európskeho dohovoru o ochrane základných práv a slobôd. Analyzuje otázky preventívnych opatrení, ako aj zodpovednosť za prejav, ktoré sa premietajú do oblasti občianskeho práva, ústavného, správneho ako aj trestného práva. Jeho zámerom je skúmať aj spôsoby, akými médiá, a osobitne moderné technológie, pracujú s informáciami, a ako vplývajú na recipienta. Na jeho realizácii pracujú odborníci z vybraných oblastí (právo, masmédiá, psychológia) primárne z Paneurópskej vysokej školy, konkrétne za Fakultu práva PEVŠ prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc., JUDr. Andrea Erdösová, PhD. a Mgr. Željko Sampor, za Fakultu psychológie PEVŠ, prodekanka PhDr. Katarína Hennelová, PhD., Mgr. Katarína Batková, PhD. a

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc., za Fakultu masmédií prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., či doc. PhDr. Martin Kasarda,Dr. Riešiteľom projektu je aj uznávaná osobnosť slovenskej a európskej žurnalistiky – PhDr. Juraj Alner.

Výskumný projekt má jednoznačne praktický význam a je zaujímavý práve svojim multidisciplinárnym záberom. Jeho nespornou výhodou je, že kombinuje skúsených dlhoročných vedeckých pracovníkov, ako aj mladších akademikov, ale aj ľudí s bohatými praktickými skúsenosťami.

Projekt sa začína v júli 2017 a prebiehať bude tri roky. Cieľom v prvej etape jeho spustenia je organizácia diskusií a konferencií s novinármi, blogermi, aktivistami v oblasti ochrany ľudských práv, ale aj zástupcami troch zložiek moci, samosprávy, slovenských, českých i medzinárodných odborníkov. „Chceme skúmať najmä prostredie, v ktorom sa pohybujú a vzdelávajú mladí ľudia, aby sme zistili, čo a ako vplýva na ich postoje. Praktickú aplikáciu projektu budú dotvárať aj stretnutia s ľuďmi, ktorí pracujú dlhodobo s extrémizmom, s novinármi, aktivistami a odborníkmi v oblasti ochrany ľudských práv. Naše čiastkové výstupy budeme zbierať a priebežne publikovať a veríme, že sa nám finálne podarí usporiadať medzinárodnú konferenciu, ktorej výsledkom budem zaujímavá monografia. Budeme sa snažiť, aby mal náš vedecko-výskumný projekt svoje praktické využitie. Teraz je naň ten správny čas, a mladí ľudia sú pre nás hlavnou cieľovou skupinou. V univerzitnom prostredí máme k tomu všetky predpoklady,“ dodáva JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

<<< Späť