Fakulta ekonómie a podnikania

Oznam o vyhlásení volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy

Akademický senát Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (ďalej len „FEP PEVŠ“) uznesením k bodu č. 1 rokovania Akademického senátu FEP PEVŠ dňa 9. marca 2022 podľa čl. 6 ods. 6 bod b) Štatútu FEP PEVŠ vyhlásil voľby kandidáta na funkciu dekana FEP PEVŠ.

Zasadnutie Akademického senátu FEP PEVŠ, na ktorom sa bude konať voľba kandidáta na funkciu dekana FEP PEVŠ, sa 02. mája 2022 po predstavení sa kandidátov pred akademickou obcou.

Priebeh volieb kandidáta na funkciu dekana FEP PEVŠ organizuje a riadi Akademický senát FEP PEVŠ.

Akademický senát určil lehotu pre podávanie prihlášok, resp. návrhov na kandidátov na funkciu dekana FEP PEVŠ od 23. marca.2022 (streda) do 29. marca 2022 (utorok)  v čase od 10:00 do 15:00 hod.

Prihlášky, resp. návrhy kandidátov sa adresujú predsedovi akademického senátu prof. RNDr. Beáte Stehlíkovej, CSc..

Prihlášky sa podávajú v obálke na sekretariáte dekanátu FEP PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava. Sekretariát dekana FEP PEVŠ potvrdí prijatie obálky odtlačkom prezentačnej pečiatky na obálke a na požiadanie doručiteľa potvrdí prijatie návrhu odtlačkom prezentačnej pečiatky na kópii návrhu. Vzor návrhového lístku je na nástenke FEP PEVŠ a je k dispozícii na sekretariáte dekanátu FEP PEVŠ.

Súčasťou návrhu kandidáta musí byť v čase jeho podania:

  1. a) písomné vyhlásenie kandidáta, že sa uchádza, resp. súhlasí so svojou kandidatúrou;
  2. b) štruktúrovaný životopis kandidáta;
  3. c) tézy programového vyhlásenia kandidáta v rozsahu maximálne dvoch strán;
  4. d) písomný súhlas kandidáta so zverejnením dokumentov uvedených pod písmenami b) a c).

 

Prihláška, resp. návrh kandidáta je podaný, keď je doručený na dekanát FEP PEVŠ v stanovenom termíne a do určenej hodiny. Predseda akademického senátu FEP PEVŠ bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie návrhov kandidátov overí, či podané návrhy spĺňajú predpísané náležitosti.

Predstavovanie kandidátov na voľbu kandidáta na funkciu dekana FEP PEVŠ na zhromaždení členov akademickej obce FEP PEVŠ sa uskutoční dňa 02. mája 2022 (pondelok) o 11:00 hod. vo Veľkej aule na Tematínskej ulici č. 10, Bratislava.

V Bratislave 09.03.2022

prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.

predseda Akademického senátu FEP PEVŠ

<<< Späť