Fakulta ekonómie a podnikania

PIATE ZASADNUTIE RADY PRE STRATEGICKÉ RIADENIE ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA FAKULTE EKONÓMIE A PODNIKANIA PEVŠ

Dňa 16. júna 2022 sa na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (FEP
PEVŠ) konalo za účasti rektora školy, Dr. h. c. prof. Ing. Juraja Sterna, PhD., piate zasadnutie
Rady pre strategické riadenie študijných programov. Rada vznikla v marci 2017 ako spoločný
orgán pre garantovanie kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu „Ekonomika
a manažment podnikania“, inžinierskeho študijného programu „Ekonomika a manažment
medzinárodného podnikania“, doktorandského študijného programu „Ekonomika a manažment
medzinárodného podnikania“ a poradný orgán dekana FEP PEVŠ. Členmi sú interní a externí
odborníci vrátane zástupcov súčasných študentov a absolventov fakulty, vymenovaní dekanom
fakulty.

Toto zasadnutie sa zaoberalo hlavne:

• posúdením obsahového zamerania jednotlivých predmetov skupiny „Marketing“ a ich
medzipredmetových vzťahov,
• procesom odstraňovania nedostatkov z poslednej komplexnej akreditácie doktorandského
štúdia na FEP PEVŠ,
• novým akreditačným systémom SR – vnútornými predpismi zameranými na kvalitu a stav
pripravenosti PEVŠ na akreditáciu,
• hodnotením kvality vysokoškolského vzdelávania na FEP PEVŠ za akademický rok 2020/2021
na základe dotazníkového prieskumu medzi absolventami fakulty a súčasnými študentami
k kvalite výučby,
• anketou študentov k kvalite výučby za AR 2020/2021.

Piate zasadnutie Rady pre strategické riadenie študijných programov viedla jej predsedníčka
a garantka študijných programov FEP PEVŠ, prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

<<< Späť