Fakulta ekonómie a podnikania

ŠTVRTÉ ZASADNUTIE RADY PRE STRATEGICKÉ RIADENIE ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA FAKULTE EKONÓMIE A PODNIKANIA PEVŠ

Dňa 17. septembra 2020 sa na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (FEP PEVŠ) konalo za účasti rektora školy, Dr. h. c. prof. Ing. Juraja Šterna, PhD., štvrté zasadnutie Rady pre strategické riadenie študijných programov. Rada vznikla v marci 2017 ako spoločný orgán pre garantovanie kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu „Ekonomika a manažment podnikania“, inžinierskeho študijného programu „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“ a doktorandského študijného programu „Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania“ a poradný orgán dekana FEP PEVŠ. Členmi sú interní a externí odborníci vrátane zástupcov súčasných študentov a absolventov fakulty, vymenovaní dekanom fakulty.

Toto zasadnutie sa zaoberalo hlavne:

  • hodnotením kvality vysokoškolského vzdelávania na FEP PEVŠ za akademický rok 2019/2020 na základe dotazníkového prieskumu medzi absolventami fakulty a súčasnými študentami k kvalite výučby,
  • aktuálnym nastavením nových pravidiel Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a ďalšími aktuálnymi otázkami nového akreditačného systému a jeho implikáciami pre FEP PEVŠ,
  • prezentáciou návrhu skupiny predmetov „Manažment“ pre existujúce úpravy Informačných listov predmetov a pre novú akreditáciu,
  • posúdením obsahového zamerania jednotlivých predmetov skupiny „Podnik“ a ich medzipredmetových vzťahov.

 

Štvrté zasadnutie Rady pre strategické riadenie študijných programov viedla jej predsedníčka a garantka študijných programov FEP PEVŠ, prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

<<< Späť