Fakulta informatiky

Centrum spoločného výskumu

Paneurópska vysoká škola bola úspešná pri získaní projektu Moderná výskumná infraštruktúra Centra spoločného výskumu pre zvýšenie efektivity využitia výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít (MOVI). V rámci projektu vďaka akvizícii nových hardvérových zariadení vytvoríme spoločné výskumné aktivity v oblasti informatiky a kreatívneho priemyslu najmä prepojením výskumu v oblasti virtuálnej reality a dizajnu médií. Projekt finančne podporila Nadácia ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Vďaka spoločnému výskumnému centru budeme schopní efektívnejšie riešiť výskumné aktivity a budeme schopní vytvárať nové partnerstvá s externými podnikmi a výskumnými inštitúciami v rámci Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí.

Účelom projektu je rozvoj výskumno-inovačných a kreatívnych kapacít Paneurópskej vysokej školy prostredníctvom konsolidácie výskumnej infraštruktúry pre medziodborový výskum a vývoj. Paneurópska vysoká škola v Bratislave realizuje výskumné aktivity zamerané na oblasť informatiky a kreatívneho priemyslu a v rámci medziodborovej spolupráce realizujeme projekty zamerané na spracovanie a zobrazovanie dát technikami zmiešanej  reality (virtuálna a rozšírená realita), pričom sa  zameriavame na spracovanie rozličných modalít (obrazové dáta, zvukové a haptické dáta) a umelej inteligencie.

“Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2022.”

<<< Späť