Aktuality

Fakulta psychológie pozná víťazov súťaže odborných prác študentov ŠVOČ 2020!

POSTEROMÁNIA je projekt, ktorý vedie študentov k prezentovaniu vlastných výskumných aj nevýskumných prác. Už druhý rok sa presviedčame o tom, že táto aktivita má oveľa širší potenciál.

Motivuje k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvíjaniu odborných poznatkov v oblasti psychológie, formulovaniu a prezentovaniu vlastného odborného názoru, rozvíja kritické myslenie a samostatnosť, podporuje sebarozvoj študentov na osobnostnej aj profesijnej úrovni.

POSTEROMÁNIA PODPORUJE ZÁUJEM O VZDELÁVANIE, TVORIVÚ VEDECKÚ A VÝSKUMNÚ ČINNOSŤ ŠTUDENTOV.

Tento rok sme mali v POSTEROMÁNII s témou Psychológia očami študentov šesť súťažiacich, ktorí nám predstavili zaujímavé, kvalitné a kreatívne postery. Ukázali nám, aké diela môžu vzniknúť z cieľavedomej práce a nadšenia. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže a nové témy, ktoré prinesie!

Veľmi nás teší opätovný záujem verejnosti a študentov o výstavu, čo dokazuje aj 100 odovzdaných hlasov v online hlasovaní, otvorenom aj pre laickú verejnosť.

V kategórii hlasovania verejnosti vyhrala so 49 hlasmi súťažná práca: 

Intervencia v asistencii s koňmi a podpora duševného zdravia detí. Autorkami práce sú Jana Janičová a Deana Kovárová.

V hlasovaní odbornej komisie v zložení prof. Marína Mikulajová , CSc., PhDr. Veronika Boleková, PhD. a Mgr. Veronika Chlebcová sa na

–    prvom mieste umiestnila súťažná práca Kognície u ľudí závislých od alkoholu. Autorom práce je Filip Foriš.

–   druhom mieste umiestnila súťažná práca Intervencia v asistencii s koňmi a podpora duševného zdravia detí. Autorkami práce sú Jana Janičová a Deana Kovárová

–     treťom mieste umiestnila súťažná práca Environmentálne záväzky. Autorkami práce sú Andrea Hladká, Jana Janičová a Eva Klanduchová.

Hoci je už súťaž ukončená, výstava pokračuje online https://www.paneurouni.com/aktuality-pevs/pozyvame-vas-na-vystavu-a-sutaz-posteromania-psychologia-ocami-studentov/.

Srdečne Vás pozývame!

<<< Späť