Aktuality

Záujem o štúdium na Paneurópskej vysokej škole stále rastie. Prečo je tomu tak?

V dnešnej dobe sa pracovný trh dynamicky mení a s ním aj požiadavky na dosiahnutý stupeň vzdelania. Výkon viacerých profesií je podmienený získaním vysokoškolského vzdelania a potrebnou praxou počas štúdia. Preto je prirodzené, že za rozhodnutím ísť študovať na vysokú školu je najmä túžba vykonávať v budúcnosti vytúžene povolanie.

PEVŠ sa orientuje na reálne výsledky. Z Paneurópskej vysokej školy si absolventi odnesú nielen cenné vedomosti, ale aj praktické zručnosti, ktoré následne môžu uplatniť v zamestnaní alebo pri podnikaní doma aj v zahraničí.

Paneurópska vysoká škola sa vyznačuje tým, že dokáže zabezpečiť svojim študentom neustále skvalitňovanie vyučovacieho procesu a orientuje sa predovšetkým na prax. Investuje množstvo prostriedkov do modernizácie vybavenia školy, zamestnáva pedagógov s dlhoročnými teoretickými a praktickými znalosťami.

Tieto faktory sa podieľajú na rastúcom záujme o PEVŠ.

Počet  študentov prvého ročníka stúpol až o 13%. Nárast študentov PEVŠ zaznamenala už tretí rok po sebe.  Najväčší záujem je o Fakultu psychológie, na ktorej stúpol počet prihlášok o neuveriteľných 43%. 

Ostatné fakulty taktiež nezaostávajú a aj na týchto fakultách pozorujeme nárast.

Za čo vďačí PEVŠ rastúcemu záujmu o štúdium?

Paneurópska vysoká škola sa môže pochváliť špecializovanými učebňami plnými moderného a najmä funkčného vybavenia, ako napríklad mediálne centrum, pojednávacia miestnosť či IT laby.

Vzťah medzi študentom a vyučujúcim podčiarkuje najmä individuálny prístup ku každému jednému študentovi, vďaka čomu má štúdium ďalšiu pridanú hodnotu.

PEVŠ každoročne nadväzuje nové spolupráce s partnermi vo vzdelávaní, ktorí medzi našimi absolventmi často nájdu svojich budúcich zamestnancov či obchodných partnerov.

Tieto faktory vnímame ako rozhodujúce pri úspechu alebo neúspechu v podnikaní či práci.

Aké odbory je možné študovať na Paneurópskej vysokej škole?

PEVŠ ponúka akreditované trojstupňové vzdelávanie (Bc., Mgr./Ing., PhDr./JUDr./RNDr., PhD.) na piatich fakultách: Fakulta právaFakulta ekonómie a podnikaniaFakulta masmédiíFakulta informatiky a Fakulta psychológie.

PEVŠ poskytuje vyše 40 akreditovaných študijných programov s vysoko atraktívnymi zameraniami. Napr. na Fakulte informatiky je to Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality,Kybernetická bezpečnosť, Priemysel 4.0 a Big Data.

Na Fakulte ekonómie a podnikania inovatívny Manažment startupov, Dane, účtovníctvo a finančné poradenstvo alebo ekonomika a manažment podnikania so zameraním na cestovný ruch. Na základe spolupráce s českou Vysokou školou obchodní v Prahe, o.p.s. ponúka záujemcom o štúdium  so zameraním na cestovný ruch jedinečnú možnosť získať hneď dva tituly (Bc. a BBA) dvoch vysokých škôl v rámci trojročného (resp. štvorročného – v externej forme) štúdia v Bratislave.  Na Fakulte ekonómie a podnikania môžete študovať v externej forme aj s online podporou. Online podpora vám zabezpečí, aby ste v prípade neúčasti na prednáškach mohli získať všetky potrebné informácie a nevymeškávali.

Na Fakulte práva Športové právo, Medicínske právo, Realitné právo a Európske právo. Fakulta práva ponúka rovnako ako Fakulta ekonómie a podnikania štúdium s online podporou.

Každá z nich vám pomôže nadobudnúť vedomosti a praktické zručnosti, vďaka ktorým  nájdete uplatnenie v budúcom zamestnaní, ale aj pri vlastnom podnikaní.

PEVŠ je vysokou školou, ktorá sa ako jediná na Slovensku môže pochváliť neustálym nárastom počtu študentov do 1. ročníka. Študenti si vyberajú štúdium na tejto modernej vysokej škole aj vďaka tomu, že školné môžu splácať ročne, semestrálne alebo mesačne, kedy sa jeho výška pohybuje od 197 EUR mesačne.Viac o výške školného a možnosti splátok tu.

Prihlášky na Paneurópsku vysokú školu sú spustené. Uchádzači o štúdium si môžu prihlášku podať a zaplatiť online do konca februára.

<<< Späť