Aktuality

PEVŠ ocení prácu prof. Holländera a JUDr. Šefčoviča čestným doktorátom

Šefčovič a Hollander DrHC

(Bratislava, 03.05.2018) Zaslúžili sa o prínos vo vede a kultúre a Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) sa rozhodla udeliť im vyznamenanie vo forme čestného doktorátu. Titul Doctor honoris causa (skratka Dr. h. c.) získa prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. a JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. Slávnostné udeľovanie sa uskutoční 9.mája o 10:30 v Aule Maxima v budove školy na Tomášikovej 20 v Bratislave.   

Je pre nás cťou privítať na pôde našej školy dve významné osobnosti slovenského akademického aj spoločenského života a odovzdať im vyznamenania, ktoré sú vyjadrením úcty k ich práci,“ vysvetľuje rektor PEVŠ, Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. „Obaja sú profesionáli uznávaní na Slovensku aj vo svete a v mene Paneurópskej vysokej školy sa im touto formou chceme poďakovať za ich prínos vo vede a kultúre a v spoločenskom živote.

Na slávnostnom udeľovaní potvrdili účasť aj viacerí rektori a dekani vysokých škôl a zástupcovia diplomatického zboru na Slovensku.

Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. je slovenský právnik a vysokoškolský pedagóg. V rokoch 1993 – 2013 bol sudcom Ústavného súdu Českej republiky, pričom od roku 2003 bol aj jeho podpredsedom. Patrí medzi popredných odborníkov na ústavné právo, teóriu práva, štátovedu a filozofiu práva.

Je držiteľom autorskej ceny Karlovarských právnických dní za najlepšiu právnickú publikáciu v rokoch 2005-2006 za titul Filosofie práva a je tiež držiteľom ceny právnika roka 2009 v oblasti „občianskych, ľudských a ústavných práv“. Je autorom mnohých vedeckých a právnických publikácií,  je alebo bol členom vedeckých rád, akreditačných komisií vysokých škôl Slovenskej a Českej republiky, členom redakčných rád viacerých vedeckých právnických časopisov.

Návrh na udelenie titulu doctor honoris causa Pavlovi Holländerovi:

ako významnej osobnosti, ktorá svojimi aktivitami dlhodobo prispieva k prehlbovaniu právneho vedomia v podmienkach Slovenskej a Českej republiky, ktoré sú zároveň tiež hodnotovými piliermi PEVŠ. Vo svojej bohatej odbornej práci sa zameriava na otázky právnej teórie a filozofie práva, právnej logiky, všeobecnej štátovedy a ústavného práva, vzťahu umenia a práva ako aj medicínskeho práva. Svojimi aktivitami, etickými hodnotami a svojim morálnym príkladom ovplyvňuje budúcich odborníkov v oblasti  práva  a má pozitívny vplyv na mladú generáciu.

JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. je slovenský diplomat a politik, od roku 2004 pôsobí ako stály zástupca Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli. Od roku 2010 sa stal podpredsedom Európskej komisie a komisárom pre inštitucionálne vzťahy a administratívu. Od októbra 2014 zastáva post podpredsedu Európskej komisie, kde má na starosti riadenie tímu Energetickej únie.

Od roku 1993 bol pracovníkom Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, pracoval na odbore krajín EÚ a NATO a neskôr sa stal riaditeľom Kancelárie ministra MZV SR. V roku 1998 pôsobil Maroš Šefčovič ako zástupca veľvyslanca a radca v Misii SR pri Európskych spoločenstvách v Bruseli a v roku 1999 sa stal mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Izraeli. Po návrate na Slovensko v roku 2002 zastával na MZV SR funkciu generálneho riaditeľa sekcie bilaterálnej spolupráce a bol generálnym riaditeľom sekcie pre európske záležitosti.

Návrh na udelenie titulu doctor honoris causa Marošovi Šefčovičovi:

ako významnej osobnosti, ktorá svojimi aktivitami dlhodobo prispieva k prehlbovaniu právneho vedomia v Európe aj mimo nej, ako aj ku kontinuálnemu šíreniu myšlienok európskej integrácie a jej hodnôt, ktoré sú zároveň tiež hodnotovými piliermi PEVŠ. Svojimi aktivitami, ovplyvňuje budúcich odborníkov v oblasti  práva  a má pozitívny vplyv na mladú generáciu. Patrí medzi našich najvýznamnejších kariérnych diplomatov, ktorý významnou mierou prispel k budovaniu slovenskej diplomatickej služby a podieľal sa aj na integrácia Slovenskej republiky do európskych a transatlantických štruktúr. 

 

<<< Späť