Aktuality

Prorektor Ľudovít Hajduk vo virtuálnom paneli Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) so sídlom v Paríži zorganizoval 30. septembra 2020 úvodný virtuálny panel o úlohe digitálnych médií vo finančnom vzdelávaní a rozvoji finančnej gramotnosti v zložitej celospoločenskej pandemickej situácii.

Zástupcovia popredných európskych univerzít a ďalších inštitúcií diskutovali o úlohe a rozvoji digitálnych foriem vzdelávania v súvislosti so šírením COVID-19 v oblasti rozvoja finančného vzdelávania a finančnej gramotnosti obyvateľstva. „Cieľom panelu je aktívne prispieť k zmierneniu dopadov prijatých opatrení proti šíreniu COVID-19 na financie domácností prostredníctvom rozvinutia digitálnych médií a osvety v oblasti finančného vzdelávania a finančnej gramotnosti. Tieto aktivity majú sieťovať popredné európske výskumné pracoviská s EBA v Paríži a prepájať tak výskum so životom“ , uviedol prorektor Paneurópskej vysokej školy prof. Ľudovít Hajduk.

Na úvodnom virtuálnom paneli sa zúčastnilo vyše 230 zástupcov popredných európskych univerzít,  a excelentných pracovísk, ktorí v diskusii načrtli akým spôsobom budú spolupracovať s európskymi inštitúciami pri príprave stratégie a konkrétneho harmonogramu aktivít. Lídrom v tejto oblasti bude EBA, ktoré pripraví celý koncept stratégie a eventov s cieľom prepojiť výskum a vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti širších vrstiev obyvateľstva, aby tak eliminovali dôsledky prijatých opatrení.

V panelovej diskusii odzneli viaceré iniciatívy Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), Európskej spotrebiteľskej organizácie (BEUC), George Washington University School of Business (GWSB), Európskej bankovej federácie (EBF), ktorí v diskusii so zástupcami svetových univerzít riešili rôzne národné iniciatívy a výskumné aktivity v oblasti rozvoja digitálnych foriem vzdelávania a ich monitorovania v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti.

European Banking Authority (EBA) ako Európsky orgán pre bankovníctvo so sídlom v Paríži vznikla v roku 2011. EBA je agentúra Európskej únie, ktorej úlohou je uplatňovať štandardný súbor pravidiel na reguláciu a dohľad nad bankovým sektorom vo všetkých krajinách EÚ. Cieľom agentúry je vytvoriť účinný, transparentný a stabilný jednotný trh bankových produktov EÚ. EBA úzko spolupracuje aj s orgánmi dohľadu EÚ v otázkach medzisektorového významu, a to v rámci spoločného výboru orgánov dohľadu EÚ.

<<< Späť