Aktuality

Prorektor PEVŠ prednášal v Číne o morálke v reklame

Prorektor pre výskum, vedu a grantovú politiku Paneurópskej vysokej školy, doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., prednášal na Zhejiang Wanli University v Čínskej ľudovej republike. Jeho prednáška sa venovala etickému kódexu a reflexii základných ľudských hodnôt v reklame a pri tvorbe reklamy v demokratickom prostredí.

Vo svoje prednáške a v nadväzujúcom workshope diskutoval so študentami z odboru marketingu Zhejiang Wanli University o atribútoch základných ekonomických a etických cieľov v podnikaní, kde dôležitou súčasťou zisku je práve reklama. V tejto súvislosti vyzdvihol medzinárodné komerčné kódexy pre reklamu a marketing a podčiarkol dôležitosť výskumu a analýzy konkrétnych reklamných kampaní v rôznom kultúrnom v prostredí. Na príklade viacerých reklamných spotov rozoberali študenti marketingu otázku dodržiavania ľudských práv, diskriminácie a tolerancie rôznorodosti kultúr, národov, rasy, farby pleti, ako aj potrebu prispôsobenia reklamy citlivosti vnímania zo strany detského recipienta.

„Pre mladých ľudí z čínskej univerzity neďaleko Shanghaja nebolo ťažké pochopiť, že morálka, etika má svoje nezastupiteľné postavenie ako súhrn noriem, kódexov, smerníc pre dodržiavanie morálky aj v prostredí reklamy, ktorá v súčasnosti sleduje v komerčnom prostredí predovšetkým zisk,“ uviedol doc. Hajduk pre médiá po skončení dnešných prednášok a workshopov.

<<< Späť