Aktuality

Prvá dekáda Fakulty psychológie PEVŠ 2011 – 2021

Slávnostnou akadémiou dňa 12. mája 2022 sme si na pôde alma mater, Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, pripomenuli prvé decénium Fakulty psychológie PEVŠ (2011-2021). Náročné pandemické podmienky počas uplynulých dvoch rokov výrazne obmedzili možnosti osobných stretnutí, prezenčnej výučby i akademických slávení dôležitých míľnikov v živote fakulty a tak sa slávnostná akadémia konala až po ukončení pandémie, rok po zavŕšení prvej dekády fakulty. Možnosť osobne sa stretnúť a v priateľskej atmosfére zdieľať príbeh prvého desaťročia fakulty, privítali vzácni hostia i akademická obec fakulty.

Po slávnostných príhovoroch a pozdravoch odovzdala dekanka Fakulty psychológie PEVŠ sedem ocenení za významný prínos k budovaniu a rozvoju fakulty psychológie:

Pamätnú medailu in memoriam zakladateľovi a prvému dekanovi Fakulty psychológie PEVŠ prof. PhDr. Teodorovi Kollárikovi, DrSc. prevzala jeho pani manželka, RNDr. Eva Kolláriková.

Pamätná medaila bola udelená doc. Mgr. Elene Lisej, PhD., dekanke fakulty v rokoch 2016-2020; prof. PhDr. Eve Gajdošovej, PhD., vedúcej Ústavu školskej a pracovnej psychológie,  prof. PhDr. Maríne Mikulajovej, CSc., vedúcej Ústavu klinickej psychológie a doc. PhDr. Eve Szobiovej, PhD., vedúcej Ústavu všeobecnej psychológie.

Pamätnou plaketou boli ocenené prodekanka Fakulty psychológie PEVŠ PhDr. Katarína Hennelová, PhD. a predsedkyňa Asociácie školskej psychológie SR doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc., ktoré sa podieľali na rozvoji fakulty od jej etablovania.

Odovzdávanie ocenení sprevádzali tóny hudobného recitálu študentov fakulty psychológie. Po ukončení slávnostného programu boli všetci účastníci  pozvaní na recepciu, spojenú s vernisážou obrazov študentov psychológie Z hĺbky duše.

<<< Späť