Aktuality

Reflexná skupina na vysokej úrovni Rady Európy – mandát Ivety Radičovej

Rok 2022 si budeme pamätať ako rok hrozného násilia a seizmických zmien v Európe. Agresia Ruskej federácie spôsobila Ukrajine hlboké utrpenie a nedá sa zlúčiť s členstvom v Rade Európy. Dňa 25. februára 2022, deň po invázii Ruskej federácie na Ukrajinu, Výbor ministrov rozhodol o pozastavení členstva Ruskej federácie v organizácii. O tri týždne neskôr, 16. marca 2022, po úplnej dohode s Parlamentným zhromaždením rozhodla o vylúčení Ruskej federácie z Rady Európy. Rada Európy bola prvou a zatiaľ jedinou medzinárodnou organizáciou, ktorá tak urobila.

Už viac ako 70 rokov buduje Rada Európy systém ľudských práv, právneho štátu a demokracie v Európe, ktorý je vo svete jedinečný. Tento systém je najsilnejším základom mieru v Európe. Rada Európy zostáva najväčšou celoeurópskou organizáciou a meradlom ľudských práv, právneho štátu a demokracie na našom kontinente.

V takomto novom a stále sa vyvíjajúcom európskom geopolitickom prostredí je nevyhnutné znovu vybudovať mier v Európe spustošenej vojnou a podporiť Ukrajinu a ďalšie krajiny priamo zasiahnuté ruskou agresiou proti Ukrajine. Pritom musia všetky členské štáty opätovne potvrdiť svoj záväzok voči zásadám a hodnotám Rady Európy zakotveným v Štatúte a implementácii práv a slobôd zakotvených v Európskom dohovore o ľudských právach, vrátane bezpodmienečného záväzku Vysoké zmluvné strany Dohovoru, aby sa riadili konečnými rozsudkami Európskeho súdu pre ľudské práva. Pristúpenie Európskej únie (EÚ) k Európskemu dohovoru o ľudských právach poskytne väčšiu súdržnosť systému ochrany ľudských práv v Európe a zabezpečí jednotný front pri presadzovaní európskych hodnôt.

Rada Európy, ktorej členmi sú členské štáty EÚ aj nečlenské štáty EÚ, zohrala kľúčovú úlohu pri presadzovaní reforiem vo všetkých členských štátoch a podporovala ich európsky integračný proces, často z krajín mimo EÚ, vzhľadom na jej štandardy a zistenia a odporúčania svojich poradných a monitorovacích orgánov. V tejto práci by sa malo pokračovať a mala by sa prekonfigurovať, a to aj v spolupráci s EÚ, vo svetle nového geopolitického kontextu. Rada Európy je zároveň zodpovedná za spoluprácu s občianskou spoločnosťou v Ruskej federácii a Bielorusku, pričom dáva silu tým, ktorí nesúhlasia s brutálnou politikou agresie, ktorú praktizujú ich politickí lídri.

S cieľom podporiť Radu Európy pri zvažovaní jej odpovedí na tieto nové skutočnosti a výzvy vyzval Výbor ministrov generálneho tajomníka, aby zriadil Reflexnú skupinu na vysokej úrovni. Mandát skupiny bude zahŕňať:

  1. úlohu Rady Európy ako primárneho paneurópskeho politického spoločenstva, stavajúc na jej štatutárnom cieli „dosiahnuť väčšiu jednotu medzi svojimi členmi s cieľom chrániť a realizovať ideály a princípy, ktoré sú ich spoločným dedičstvom, a uľahčovať ich ekonomický a sociálny pokrok“ (článok 1 štatútu);
  2. posúdenie vplyvu súčasného nepristúpenia EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach na európsky systém ochrany ľudských práv a rizík pre Radu Európy vyplývajúcich z dlhotrvajúceho neuplatňovania rozsudkov Európskeho súdu ľudských práv Vysokými zmluvnými stranami a identifikáciu možných opatrení na nápravu týchto situácií;
  3. definovanie novej koncepcie trvalej podpory, politickej a podstatnej spolupráce s Ukrajinou a ďalšími členskými štátmi Rady Európy, ktoré ešte nie sú členskými štátmi EÚ, na ich ceste európskej integrácie, v úzkej spolupráci s EÚ;
  4. určenie činností na presadzovanie a zlepšovanie vzťahov Rady Európy s ruskou a bieloruskou občianskou spoločnosťou vrátane plánu možných spôsobov spolupráce v rámci mandátu organizácie;
  5. predchádzanie násiliu páchanému na ženách, domácemu násiliu a boj proti nemu.

„High-Level Reflection Group“ Rady Európy  tvorí sedem vysokopostavených jednotlivcov a jej členstvo zabezpečuje, pokiaľ je to možné, vyvážené geografické rozloženie, rodovú a vekovú rovnováhu, ako aj rozmanitosť kompetencií a profesionálneho zázemia. Za prípravu návrhu správy je zodpovedný spravodajca.

Členmi sú: pani Mary Robinson, predsedníčka; pán Evangelos Venizelos, spravodajca; pán Bernard Cazeneuve; pán Josep Dallerès; pani Ine Marie Eriksen Søreide; pani Federica Mogherini; a pani Iveta Radičová.

<<< Späť