Aktuality

SÚŤAŽ pre absolventov Fakulty ekonómie a  podnikania PEVŠ v akademickom roku 2020/2021

Dekan Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ vyhlasuje súťaž o najlepšiu diplomovú a bakalársku prácu.  Súťaž je určená úspešným absolventom/absolventkám všetkých študijných programov FEP PEVŠ v akademickom roku 2020/2021. V súťaži budú hľadané inovatívne a zaujímavé práce, ktoré sú prínosné pre rozvoj oblasti podnikania, tak v domácom ako aj v medzinárodnom kontexte.  

V súťaži budú hľadané inovatívne a zaujímavé práce, ktoré sú prínosné pre rozvoj oblasti podnikania, tak v domácom ako aj v medzinárodnom kontexte. Zvlášť budú sledované tieto kritériá: 

  • novosť a aktuálnosť témy, 
  • spôsob spracovania (štruktúra, exaktnosť, previazanosť, tvorivosť), 
  • využitie cudzojazyčné literatúry, formálnu správnosť a grafická úprava, 
  • praktická realizovateľnosť a ekonomické prínosy v praxi, 
  • spôsob prezentácie a schopnosť argumentácie študenta pri obhajobe DP / BP.
      

Ceny pre víťaza  

Víťazi/víťazky budú vyhlásení po ukončení štátnych záverečných skúšok na slávnostných promóciách FEP PEVŠ. Finančná odmena, ktorú poskytuje generálny sponzor súťaže spoločnosť Benzinol SLOVAKIA s. r. o. je určená v nasledujúcej výške podľa obsadeného miesta v súťaži:

  1. miesto – 750 eur  
  2. miesto – 500 eur  
  3. miesto – 300 eur  

Termín prihlasovania do súťaže: máj/jún 20/21 

Podmienky súťaže TU.

<<< Späť