Aktuality

Vznikol projekt, ktorý ponúkne odborný pohľad na slobodu prejavu, extrémizmus aj konšpiračné teórie

(Bratislava, 15.6. 2017) Fakulta práva v spolupráci s Fakultou masmédií a Fakultou psychológie Paneurópskej vysokej školy spojili svoje sily, aby spoločne skúmali dopady extrémizmu, spôsob prevencie a zodpovednosti za jeho prejavy a to v kontexte práva, mediálneho priestoru aj psychologického skúmania. Veľký multidisciplinárny vedecko – výskumný projekt “Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií” sa začína v júli 2017 a bude trvať tri roky.

„Dostali sme sa do etapy, kedy sa, žiaľ, i mnohí mladí ľudia radikalizujú. Nielenže popierajú historické a vedecké fakty všeobecne, ale majú aj tendenciu schvaľovať také konanie a postupy, ktoré sú v rozpore so zákonom. To už ďaleko prekračuje hranice toho, čo by sme mali posudzovať len v rovine morálky a slušnosti a tolerovať v demokracii ako slobodu prejavu,“ vysvetľuje prodekanka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy – JUDr. Andrea Erdösová, PhD. Projekt “Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií” má túto situáciu analyzovať, vyhodnotiť a prispieť k tomu, aby sa o tejto naliehavej spoločenskej téme odborne diskutovalo. „Nestačí však len pochopiť, čo je podstatou propagandy, informačnej politiky, rôznych konšpirácií a manipulácie v médiách. Musíme byť schopní zabrániť tomu, aby podstatnú časť verejnej mienky ovládli nenávistné prejavy, a zlo, ktoré ako história dosvedčuje, môže mať hrozivé následky.“

Projekt sa zameriava na stupeň ochrany slobody prejavu podľa článku 10 Európskeho dohovoru o ochrane základných práv a slobôd. Analyzuje otázky preventívnych opatrení, ako aj zodpovednosť za prejav, ktoré sa premietajú do oblasti občianskeho práva, ústavného, správneho ako aj trestného práva. Jeho zámerom je skúmať aj spôsoby, akými médiá, a osobitne moderné technológie, pracujú s informáciami, a ako vplývajú na recipienta. Na jeho realizácii pracujú odborníci z vybraných oblastí (právo, masmédiá, psychológia) primárne z Paneurópskej vysokej školy, konkrétne za Fakultu práva PEVŠ prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc., JUDr. Andrea Erdösová, PhD. a Mgr. Željko Sampor, za Fakultu psychológie PEVŠ, prodekanka PhDr. Katarína Hennelová, PhD., Mgr. Katarína Batková, PhD. a

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc., za Fakultu masmédií prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc., doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., či doc. PhDr. Martin Kasarda,Dr. Riešiteľom projektu je aj uznávaná osobnosť slovenskej a európskej žurnalistiky – PhDr. Juraj Alner.

Výskumný projekt má jednoznačne praktický význam a je zaujímavý práve svojim multidisciplinárnym záberom. Jeho nespornou výhodou je, že kombinuje skúsených dlhoročných vedeckých pracovníkov, ako aj mladších akademikov, ale aj ľudí s bohatými praktickými skúsenosťami.

Projekt sa začína v júli 2017 a prebiehať bude tri roky. Cieľom v prvej etape jeho spustenia je organizácia diskusií a konferencií s novinármi, blogermi, aktivistami v oblasti ochrany ľudských práv, ale aj zástupcami troch zložiek moci, samosprávy, slovenských, českých i medzinárodných odborníkov. „Chceme skúmať najmä prostredie, v ktorom sa pohybujú a vzdelávajú mladí ľudia, aby sme zistili, čo a ako vplýva na ich postoje. Praktickú aplikáciu projektu budú dotvárať aj stretnutia s ľuďmi, ktorí pracujú dlhodobo s extrémizmom, s novinármi, aktivistami a odborníkmi v oblasti ochrany ľudských práv. Naše čiastkové výstupy budeme zbierať a priebežne publikovať a veríme, že sa nám finálne podarí usporiadať medzinárodnú konferenciu, ktorej výsledkom budem zaujímavá monografia. Budeme sa snažiť, aby mal náš vedecko-výskumný projekt svoje praktické využitie. Teraz je naň ten správny čas, a mladí ľudia sú pre nás hlavnou cieľovou skupinou. V univerzitnom prostredí máme k tomu všetky predpoklady,“ dodáva JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

<<< Späť