Fakulta ekonómie a podnikania

Ekonomika a manažment podniku

Všeobecné informácie o študijnom programe Ekonomika a manažment podniku:

Študujte ekonomiku na PEVŠ

Cieľom vysokoškolského štúdia v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku je pripraviť absolventov na  výkon manažérskej funkcie. Obsah i charakter ich štúdia im umožní získať rozsiahle vedomosti a osobné odborné predpoklady kompetentne riešiť konkrétne úlohy zadávané hospodárskou praxou i reálnym ekonomickým životom s potrebnou mierou tvorivosti a samostatnosti. Skutočnosť, že súčasťou štúdia je získavanie profesionálnych návykov a schopností tímovej práce, ale aj na riadenie tímov, predurčuje absolventov študijného odboru na riadiacu prácu, postupne na všetkých stupňoch riadenia. Okamžite po ukončení štúdia sa môžu absolventi uplatniť na junior-manažérskych pozíciách a po určitom čase sa môžu premiestniť na vyššie stupne riadenia. Môžu riadiť funkčné časti podniku: ekonomika a financie, marketing a predaj, výroba a logistika, plánovanie a stratégia.

Základné informácie

Študijný odbor: Ekonómia a manažment

Študijný program: Ekonomika a manažment podniku

Titul: Ing.

Doba štúdia: 2,5 roka

Forma štúdia: externá

Jazyk: slovenský

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky:

20.9.2020

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 911 478 998

Základnou podmienkou prijatia na študijný program „Ekonomika a manažment podniku“ zaradeného do študijného odboru Ekonomika a manažment je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002.

Ekonomika a manažment podniku – Ing.

Uchádzači o prijatie na študijný program 2. stupňa musia mať ukončené prvostupňové štúdium v študijnom programe Ekonomika a manažment  podniku. V prípade, ak nie je možné nadväznosť preukázať, dekan má právo udeliť uchádzačovi povinnosť vykonať príslušné rozdielové skúšky počas prvého roku štúdia.

Uchádzači o štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta neprijíma prihlášky v papierovej podobe, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač nemusí zo systému vytlačiť! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Vstup na elektronickú prihlášku
Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Prihláška na inžinierske štúdium ekonomiky

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné na študijné oddelenie FEP doručiť, resp. zaslať poštou nasledovné prílohy:

  1. overená kópia diplomu Bc. (bakalár),
  2. overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške,
  3. overená kópia dodatku k diplomu, resp. výpis skúšok vykonaných v priebehu bakalárskeho štúdia potvrdený vysokou školou,
  4. štruktúrovaný životopis vo formáte Europass podpísaný uchádzačom o štúdium,
  5. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €.

Poplatok za prijímaciu skúšku: 20 eur
Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”
Poznámka:do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

  1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
  2.  e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Požadované doklady zasielajte na adresu:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania
Študijné oddelenie
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

Doplňujúce informácie pre uchádzačov zo zahraničia okrem uchádzačov z Českej republiky.Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia.

Fakulta prijme na základe skúseností z prijímacieho konania a zápisov študentov v predchádzajúcich rokov nevyhnutný počet uchádzačov na naplnenie optimálneho počtu študentov v prvom ročníku inžinierskeho štúdia.

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali vysokoškolské štúdium prvého stupňa, alebo jeho časť v zahraničí sú povinní podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 106) požiadať o uznanie (nostrifikáciu) dokladu o vzdelaní absolventa vysokej školy v zahraničí na akademické účely. Uznanie štúdia vykoná vysoká škola na Slovensku, ktorá má rovnaký, alebo príbuzný študijný program, ktorý  uchádzač v zahraničí ukončil. Uchádzači o štúdium zo zahraničia môžu byť prijatí na štúdium do programu organizovaného v slovenskom jazyku s podmienkou, že vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka v Slovenskej republike, alebo absolvovali bakalárske alebo inžinierske (magisterské) študijné programy v slovenskom jazyku. Uchádzači o štúdium zo zahraničia sa môžu prihlásiť na štúdium do programu organizovaného v nemeckom (alebo anglickom) jazyku za stanovených organizačných a finančných podmienok. V prípade organizovania štúdia v cudzom jazyku prijímacie konanie bude vykonané v nemeckom (alebo anglickom) jazyku podľa rozhodnutia dekana.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. Na základe žiadosti uchádzača o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí môže dekan uchádzača prijať alebo žiadosť odstúpiť rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutie dekana, zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo žiadosť v sporných prípadoch odstúpi Správnej rade.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ. Dňom zápisu na štúdium sa uchádzač stáva študentom vysokej školy. Termín zápisu bude zverejnený na web-stránke fakulty začiatkom mesiaca júl.