Fakulta ekonómie a podnikania

prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Funkcia: Garant/spolugarant študijných programov; Predsedníčka Rady pre strategické riadenie študijných programov FEP PEVŠ

Pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania

E-mail: cihelkovae@gmail.com


Vyučované predmety:

  • Svetová ekonomika
  • Komparatívna ekonomika/Komparatívna ekonómia

Vedecké zameranie:

  • dlhodobé tendencie vo svetovej ekonomike
  • regionalizmus (regionálna integrácia)
  • vonkajšie vzťahy Európskej únie
  • governancia
  • komparatívna metodológia

Vybrané publikácie:

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Cihelková Eva. 2022. Komparativní ekonomika – historické, kategoriální a teoretické fundamenty, komparativní metodologie, případová studie (s předmluvou Aleksandra Ključnikova). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. ISBN 978-80-7676-191-6 (brož.). ISBN 978-80-7676-291-6 (epub). [vyjde začiatkom marca]

Cihelková Eva – Hnát Pavel – Štěrbová Ludmila – Zadražilová Dana a kol. 2014. Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Praha: Professional Publishing. 729 s. ISBN 978-80-7431-134-5.

Cihelková Eva. 2012. Aktuální otázky světové ekonomiky: proměny a governance. 1. vyd. Praha: Professional Publishing. 247 s. ISBN 978-80-7431-104-8.

Cihelková Eva a kol. 2011. Měnící se uspořádání světa a nové formy vládnutí. 1. vyd. Praha: Oeconomica. 261 s. ISBN 978-80-245-1776-6.

Cihelková Eva a kol. 2010. Regionalismus a multilateralismus: základy nového světového obchodního řádu? 1. vyd. Praha: C. H. Beck (Beckova edice ekonomie). 373 s. ISBN 978-80-7400-196-3.

Cihelková Eva a kol. 2009. Světová ekonomika: obecné trendy rozvoje = World economy: general trends in its development. 1. vyd. Praha: C. H. Beck (Beckova edice ekonomie). 273 s. + 1 CD ROM (anglická verzia knihy). ISBN 978-80-7400-155-0.

Cihelková Eva a kol. 2007. Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská unie). 1. vyd. Praha: C. H. Beck (Beckova edice ekonomie). 361 s.

Cihelková Eva. 2003. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck (Beckova edice ekonomie). 709 s. ISBN 978-80-7179-804-5.

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Cihelková Eva – Krč Jakub. 2009. EU jako globální partner. In: König Petr a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2. aktualizované vyd. Praha: C. H. Beck (Beckova edice ekonomie), p. 393-433. ISBN 978-80-7400-011-9.

Cihelková Eva. 2009. Funkcionální integrační procesy: transregionalismus a interregionalismus. In: Waisová Šárka a kol. Regionální integrační procesy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. 423-445. ISBN 978-80-7380-232-5.

Cihelková Eva – Hnát Pavel. 2007. Mezinárodní a nadnárodní organizace včetně Evropské unie. In: Potůček Martin a kol. Strategické vládnutí a Česká republika. Praha: Grada Publishing, s. 63-85. ISBN 978-80-247-2126-2.

Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

Kunešová Hana – Kocourek Aleš – Bednářová Pavla – Cihelková Eva – Nový Miloš. 2014. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 3. doplněné a přepracované vyd. Praha: C. H. Beck (Beckovy ekonomické učebnice). 386 s. ISBN 978-80-7400-502-2.

Cihelková Eva – Frait Jan – Varadzin František – Mach Miloš – Brůžek Antonín – Žamberský Pavel. 2008. Mezinárodní ekonomie II. 1. vyd. Praha: C. H. Beck (Beckovy ekonomické učebnice). 258 s. ISBN 978-80-7400-054-6.

Kunešová Hana – Cihelková Eva a kol. 2006. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 2. doplněné a přepracované vyd. Praha: C. H. Beck (Beckovy ekonomické učebnice). 319 s. ISBN 978-80-7179-455-4.

Cihelková Eva – Jakš Jaroslav a kol. 2004. Evropská integrace – Evropská unie. 1. vyd. Praha: Oeconomica. 396 s. ISBN 978-80-245-0854-0.

Cihelková Eva – Křížková Jana – Kunešová Hana – Martinčík David. 2001. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck (Beckovy ekonomické učebnice). 257 s. ISBN 978-80-7179-311-6.

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Cihelková Eva – Nguyen Hung Phuoc. 2018. Opportunities of European Union-China comprehensive strategic partnership to reflect the challenges of the globalised world. In: Šiškova Naděžda (ed.). European Union – what is next? A legal analysis and the political visions on the future of the Union. Köln, Deutschland: Wolters Kluwer Deutschland, p. 222-243. ISBN 978-3-452-29186-8.

Cihelková Eva – Nguyen Hung Phuoc. 2016. Qualitative changes in the development of the EU-China relationships: from one-dimensional, more-limited and one-level coooperation to the all-dimensional, wide-ranging and multi-tiered strategic partnership. In: European studies: the review of European law, economics and politics. Vol. 3(2016), p. 15-49. ISBN 978-80-7552-739-4.

Pankova Vaclava – Husek Roman – Cihelkova Eva. 2012. In: Charles Vincent – Kumar Mukesh (ed.). Data Envelopment Analysis and Its Applications to Management. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, p. 106-115. ISBN 978-1-4438-4132-0.

Cihelková Eva. 2009. Governance of the pre-accession and accession process of the CEE countries integration into the European Union: complexity and success of the eastern enlargement? In: Niemiec Wioletta – Benczes István (eds.). The Economic Dimensions of Global and Regional Governance. Toruʼn, Polsko: Wydawnictwo Adam Marszałek, p. 309- 345. ISBN 978-83-7611-414-9.

Cihelková Eva – Krč Jakub. 2008. European Governance of Sustainable Development and the Doha Development Agenda (with a special reference to the implications for the Czech Republics. In: Barroso José M. et al. The European Union and World Sustainable Development. Visions of leading policy makers & academics. Brussels: European Communities, p. 128-146. ISBN 978-92-79-07651-0.

Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus

Cihelková Eva – Nguyen Hung Phuoc – Fabuš Michal – Čimová Kristína. 2020. The EU concept of the “strategic partnership”: identifying the “unifying” criteria for the differentiation of strategic partners [elektronický dokument]. DOI 10.9770/jesi.2020.7.3(19). In: Entrepreneurship and Sustainability Issues, Roč. 7, č. 3, s. 1722-1739 [online]. Vilnius: Entrepreneurship and sustainability center ISSN (online) 2345-0282. WoS:000521104700019. SCOPUS.

Cihelková Eva – Platonova, Irina – Frolova, Jelena. 2019. Komparativnyj analiz podderžki malych i srednich predprijatij ES i Kitaja v ceľach povyšenija sozdavajemoj imidobavlennoj stoimosti [elektronický dokument]. DOI: 10.17059/2019-1-20. In: Ekonomika regiona = Economy of Region, Roč. 15, č. 1, s. 256-269 [tlačená forma] [online]. Jekaterinburg: Institute of economics of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. ISSN 2072-6414. ISSN (online) 2411-1406. http://www.economyofregion. com/archive/2019/72/. WoS: 000461754400020. SCOPUS.

Cihelková Eva – Nguyen Hung Phuoc – Wožniaková Mária – Straková Radka. 2017. The EU-China comprehensive strategic partnership in context of EU general concept of the “strategic partnership”. DOI: 10.9770/jsi.2017.6.4(17). In: Journal of security and sustainability issues. Vol. 6, no. 4 (2017), p. 729-744. ISSN 2029-7017 ; 2029-7025 (online). SCOPUS.

Cihelková Eva. 2016. Formation of the theoretical framework for the comparative analysis of post-socialist countries [Formovanie teoretického východiska pre komparatívnu analýzu post-socialistických krajín]. DOI: 10.17221/18/2016-AGRICECON. In: Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 62, no. 9 (2016), p. 407-420. ISSN 0139-570X ; 1805-9295 (online). WoS: 000387149400002. SCOPUS.

Cihelková Eva – Flolova Elena D. 2014. The impact of regionalism on regional development under the conditions of a globalized economy [Vplyv regionalizmu na regionálny rozvoj v podmienkach globalizovanej ekonomiky] DOI: 10.17059/2014-4-3. In: Ekonomika regiona = Economy of region, No. 4 (40) (2014), p. 45-57. ISSN 2072-6414. WoS: 000422209600003. SCOPUS.

Cihelková Eva. 2014. Euro-Mediterranean relations and their heading. On the way to a differentiated multilateralism? DOI: 10.17221/153/2013- AGRICECON. In: Agricultural economics = Zěmědelská ekonomika, Vol. 60, no. 1(2014), p. 31-48. ISSN 0139-570X ; 1805-9295 (online). WoS: 000340026300004. SCOPUS.

Cihelková Eva. 2012. Regional environmental governance: the NAFTA case [Riadenie trvalo udržateľného rozvoja na regionálnej úrovni: prípad Severoamerickej dohody o voľnom obchode] DOI: 10.17221/76/2012- AGRICECON. In: Agricultural economics = Zěmědelská ekonomika. Vol. 58, no. 10 (2012), p. 454-466. ISSN 0139-570X ; 1805-9295 (online). WoS: 000310633800002. SCOPUS.

Cihelková Eva. 2011. Climate change in the context of global environmental governance possibilities. DOI: 10.17221/35/2011- AGRICECON. In: Agricultural economics = Zěmědelská ekonomika. Vol. 57, no. 9 (2011), p. 436-448. ISSN 0139-570X ; 1805-9295 (online). WoS: 000296089200003. SCOPUS.

Cihelková Eva – Hnát Pavel. 2008. Budoucnost Evropské unie v kontextu nového regionalismu [Future of the European Union within the new regionalism context]. DOI: 10.18267/j.polek.631. In: Politická ekonomie, Roč. 56, č. 1 (2008), s. 67-79. ISSN 0032-3233; 2336-8225 (online). WoS: ? SCOPUS.

Cihelková Eva – Hnát Pavel. 2005. Subregionalismus v EU a APEC. DOI: 10.18267/j.polek.538. In: Politická ekonomie, Roč. 53, č. 6 (2005), s. 793-809. ISSN 0032-3233 ; 2336-8225 (online). WoS: 00022345593000007. SCOPUS.

Cihelková Eva. 2004. Nový regionalismus: teorie a projevy ve světové ekonomice [New regionalism: Theory and trends in the world economy]. In: Politická ekonomie, Roč. 52, č. 6, (2004), s. 807-822. ISSN 0032-3233 ; 2336-8225 (online). WoS: 000225935800006. SCOPUS.

Cihelková Eva. 2001. NAFTA: Effects estimated and reality after six years. In: Politická ekonomie, Roč. 49, č. 1 (2001), s. 91-108. ISSN 0032-3233. WoS: 000167453600007. SCOPUS.

Cihelková Eva. 1996. The Centre of European Studies of the University of Economics in Prague. In: Politická ekonomie, Roč. 44, č. 4 (1996), s. 563-564. ISSN 0032-3233. WoS: A1996VC03700011.

Cihelková Eva. 1995. World-Economy – The Phenomenon and the Discipline. In: Politická ekonomie, Roč. 43, č. 2 (1995), s. 280-282. ISSN 0032-3233. WoS: A1995QU68300015.

Cihelková Eva. 1995. The North-American Free Trade Zone Established by NAFTA. In: Politická ekonomie, Roč. 43, č. 5 (1995), s. 636-645. ISSN 0032-3233. WoS: A1995TA43000007.

Cihelková Eva. 1994. Economic Transformation in the United States of America. In: Politická ekonomie, Roč. 42, č. 2 (1994), s. 217-228. ISSN 0032-3233. WoS: A1994NG08700012.

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (registrované vo WoS)

Cihelková Eva. 2020. The EU‘s future – project,comparisonand impacts of global trends [elektronický dokument]. In: Proceedings of the 5th international conference on European integration 2020: Collection. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, s. 118-127 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-248-4455-8. ISBN (online) 978-80-248-4456-5. ISSN 2571-029X. (Accession Number: bude přiděleno)

Nguyen Phuoc Hung – Cihelková Eva. 2018. Should the EU reject China‘s market economy status?: empirical evidence. In: ICEI 2018: proceedings of the 4th International Scientific Conference on European Integration: May 17-18,2018, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, s. 1074-1083 [tlačená forma] [CD-ROM]. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X. WoS: 000462093400120.

Cihelková, Eva – Nguyen Phuoc Hung. 2018. EU‘s and China‘s approaches to adapting mutual relations to new global conditions. In: ICEI 2018: proceedings of the 4th International Scientific Conference on European Integration: May 17-18,2018, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, s. 190-198 [tlačená forma] [CD-ROM]. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X. WoS: 000462093400020.

Cihelková Eva. 2008. New regionalism and new member states of the European Union. In: Musil Jiří (ed.). Space and Historical Time as Dimensions of Social Change. Prague: Matfyzpress. P. 9-24. ISBN 978-80-7378-071-5. WoS:000273131400001.

Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Cihelková Eva a kol. 2011. Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance. 1. vyd. Praha: Oeconomica. ISBN 978-80-245-1835-0.

Cihelková Eva a kol. 2002. Světová ekonomika. Regiony a integrace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing.244 s. ISBN 978-80-247-0193-6.

Cihelková Eva a kol. 1997. Světová ekonomika: základní nárys a nový vývoj. 1. vyd. Praha: ETC Publishing. ISBN 978-80-86006-48-4.