Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Zimný semester  2018/2019 Obdobie
Zápis študentov  09.09.2018 – 20.09.2018
Výučba  24.09.2018 – 16.12.2018  ( 12 týždňov )
Konzultácie – externé štúdium  24.09.2018 – 16.12.2018  ( 12 týždňov )
Vianočné prázdniny  20.12.2018 – 31.12.2018
Skúškové obdobie (D, EXT)  17.12.2018 – 03.02.2019 (  5 týždňov )
Štátne skúšky – opravné termíny 2017/2018  12.09.2018 – 17.09.2018

05.12.2018 – 10.12.2018

Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas zimného semestra 01.11.2018  ( štvrtok )
Letný semester  2018/2019 Obdobie
Výučba  04.02.2019 – 28.04.2019  ( 12 týždňov )
Konzultácie – externé štúdium  04.02.2019 – 28.04.2019  ( 12 týždňov )
Termín odovzdania bakalárskej práce         3.r./ D  31.3.2019
Skúškové obdobie                                       1.,2.r./ D  29.04.2019 – 09.06.2019  (  6 týždňov  )
Skúškové obdobie                                           3.r./ D  29.04.2019 – 26.05.2019  (  4 týždne  )
Termín splnenia podmienok Bc. štúdia       3.r./ D  25.05.2019
Štátne skúšky                                                    3.r./ D  27.05.2019 – 24.06.2019  (  4 týždne  )
Termíny prijímacích pohovorov (skúšok)                    pre akademický rok  2019 / 2020  09.04.2019 – 11.04.2019

11.06.2019 – 13.06.2019

Promócie 25.06.2019 – 28.06.2019
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas letného semestra 01.01.2019  ( utorok )                                    19.04.2019  ( piatok ), 22.04.2019  ( pondelok ) 01.05.2019  ( streda ), 08.05.2019  ( streda )
Prázdniny 01.07.2019 – 31.08.2019
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác 15.08.2019 – 31.08.2019  (  2 týždne )

 

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia :

Študenti 3. ročníka Bc. dennej formy štúdia preukazujú ku dňu 25. 05. 2019 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby záverečnej bakalárskej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky :

1. dosiahnutie celkového počtu 170 kreditov za bakalársky stupeň štúdia a

2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa záverečných bakalárskych skúšok, ani obhajoby svojej záverečnej bakalárskej práce, pričom v akademickom roku 2019/2020 môžu pokračovať vo 4. roku bakalárskeho stupňa štúdia.

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018