Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

Časový harmonogram akademického roka  2023 / 2024

Otvorenie akademického roka 25.9.2023    
Termín na odovzdanie prihlášok na  I. stupeň štúdia  v akad. r. 2023/2024 do 30.9.2023
Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia  v akad. r. 2023/2024 do 30.9.2023
Termín na odovzdanie prihlášok na III. stupeň štúdia v akad. r. 2023/2024 do 30.9.2023

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM / PRÁVO

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM / MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A DIPLOMACIA

 

Zimný semester  2023/2024 Obdobie
Zápis študentov 12.-20.09.2023
Výučba – denné štúdium 25.09.2023 – 16.12.2023 (12 týždňov)
Konzultácie – externé štúdium 25.09.2023 – 16.12.2023 (12 týždňov)
Vianočné prázdniny 20.12.2023 – 01.01.2024
Skúškové obdobie (D, EXT) 02.01.2024 – 10.02.2024 (6 týždňov)
Štátne skúšky – opravné termíny 2022/2023 11.09.2023 – 13.09.2023
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2023 ( streda )                      17.11.2023 ( piatok )                       25.12.2023 ( pondelok )                          26.12.2023 ( utorok )01.01.2024( pondelok )
Letný semester  2023/2024 Obdobie
Výučba – denné štúdium 05.02.2024 – 27.04.2024  ( 12 týždňov )
Konzultácie – externé štúdium 05.02.2024 – 27.04.2024   ( 12 týždňov )
Termín odovzdania bakalárskej práce 3.r./D a 4.r.Bc./EXT 03.04.2024
Skúškové obdobie 1.,2.r./D a 1.,2.,3.r./EXT 29.04.2024 – 22.06.2024 (  8 týždňov )
Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 3.r./D a 4.r.Bc./EXT 31.05.2024
Obhajoby bakalárskych prác 3.r./D a 4.r.Bc./EXT 03.06.2024 – 22.06.2024  ( 3 týždne )
Štátne skúšky 3.r./D a 4.r.Bc./EXT 03.06.2024 – 22.06.2024  ( 3 týždne )
Promócie 27.-28.06.2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 29.03.2024  ( Veľkonočný piatok ) 01.04.2024  ( Veľkonočný pondelok ) 01.05.2024  ( streda )  08.05.2024 ( streda ) 29.08.2024  ( štvrtok )
Prázdniny 01.07.2024 – 31.08.2024
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác 19.08.2024 – 31.08.2024 (2 týždne)

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia :

Študenti 3. ročníka Bc. dennej formy štúdia a študenti 4.ročníka Bc. externej formy štúdia preukazujú ku dňu 31.05.2024 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby záverečnej bakalárskej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky, t .j. : dosiahnutie celkového počtu 170 kreditov za bakalársky stupeň štúdia a splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa záverečných bakalárskych skúšok, ani obhajoby svojej záverečnej bakalárskej práce, pričom v akademickom roku 2024 / 2025 môžu pokračovať vo    4.(D) , resp. 5.(EXT) roku bakalárskeho stupňa štúdia.

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2023/2024

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018