Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FAKULTE PRÁVA

Zimný semester  2019/2020 Obdobie
Zápis študentov  09.09.2019 – 20.09.2019
Výučba                                        – denné štúdium  23.09.2019 – 15.12.2019  ( 12 týždňov )
Konzultácie                                 – externé štúdium  23.09.2019 – 15.12.2019  ( 12 týždňov )
Vianočné prázdniny  19.12.2019 – 31.12.2019
Skúškové obdobie (D, EXT)  16.12.2019 – 18.12.2019

02.01.2020 – 02.02.2020  (  5  týždňov )

Štátne skúšky – opravné termíny 2018/2019  16.09.2019 – 18.09.2019

05.12.2019 – 10.12.2019

Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2019  ( piatok )
Letný semester  2019/2020 Obdobie
Výučba                                           – denné štúdium 03.02.2020 – 26.04.2020  ( 12 týždňov )
Konzultácie                                 – externé štúdium 03.02.2020 – 26.04.2020  ( 12 týždňov )
Termín odovzdania bakalárskej práce

3.r./ D a 4.r.Bc./EXT

 31.3.2020
Skúškové obdobie

1.,2.r./ D a 1.,2.,3.r./EXT

 27.04.2020 – 21.06.2020  (  8 týždňov )
Skúškové obdobie

3.r./ D a 4.r.Bc./EXT                    

 27.04.2020 – 24.05.2020  (  4 týždne  )
Termín splnenia podmienok Bc. štúdia   

3.r./ D a 4.r.Bc./EXT

 25.05.2020
Obhajoby bakalárskych prác

3.r./ D a 4.r.Bc./EXT

 26.05.2020 – 22.06.2020  (  4 týždne  )
Štátne skúšky

3.r./ D a 4.r.Bc./EXT

 26.05.2020 – 22.06.2020  (  4 týždne  )
Promócie  25.06.2020 – 26.06.2020
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas letného semestra  01.01.2020  ( streda )  06.01.2020  ( pondelok )

10.04.2020  ( piatok ), 13.04.2020  ( pondelok )

01.05.2020  ( piatok ), 08.05.2020  ( piatok )

Prázdniny 01.07.2020 – 31.08.2020
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác 14.08.2020 – 31.08.2020  (  2 týždne )

 

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia:

Študenti 3. ročníka Bc. dennej formy štúdia a študenti 4.ročníka Bc. externej formy štúdia preukazujú ku dňu 25. 05. 2020 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby záverečnej bakalárskej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky :

1.dosiahnutie celkového počtu 170 kreditov za bakalársky stupeň štúdia,

2.splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa záverečných bakalárskych skúšok, ani obhajoby svojej záverečnej bakalárskej práce, pričom v akademickom roku 2020/2021 môžu pokračovať vo 4. roku bakalárskeho stupňa štúdia.

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018