Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

Časový harmonogram akademického roka  2022 / 2023

Otvorenie akademického roka 26.9.2022    
Termín na odovzdanie prihlášok na  I. stupeň štúdia  v akad. r. 2022/2023 do 30.9.2022
Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia  v akad. r. 2022/2023 do 30.9.2022
Termín na odovzdanie prihlášok na III. stupeň štúdia v akad. r. 2022/2023 do 30.9.2022

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM / PRÁVO

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM / MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A DIPLOMACIA

 

Zimný semester  2022/2023 Obdobie
Zápis študentov 13.-14.09.2022/ 19.-21.09.2022
Výučba – denné štúdium 26.09.2022 – 17.12.2022 (12 týždňov)
Konzultácie – externé štúdium 26.09.2022 – 17.12.2022 (12 týždňov)
Vianočné prázdniny 21.12.2022 – 31.12.2022
Skúškové obdobie (D, EXT) 02.01.2023 – 04.02.2023 (5 týždňov)
Štátne skúšky – opravné termíny 2021/2022 12.09.2022 – 14.09.2022
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2022 (utorok)

17.11.2022 (štvrtok)

Letný semester  2022/2023 Obdobie
Výučba – denné štúdium 20.02.2023 – 13.05.2023  ( 12 týždňov )
Konzultácie – externé štúdium 20.02.2023 – 13.05.2023   ( 12 týždňov )
Termín odovzdania bakalárskej práce 3.r./D a 4.r.Bc./EXT 31.03.2023
Skúškové obdobie 1.,2.r./D a 1.,2.,3.r./EXT 15.05.2023 – 08.07.2023 (  8 týždňov )
Termín splnenia podmienok Bc. štúdia 3.r./D a 4.r.Bc./EXT 17.06.2023
Obhajoby bakalárskych prác 3.r./D a 4.r.Bc./EXT 19.06.2023 – 08.07.2023  ( 3 týždne )
Štátne skúšky 3.r./D a 4.r.Bc./EXT 19.06.2023 – 08.07.2023  ( 3 týždne )
Promócie 13.-14.07.2023
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 06.01.2023 (piatok)
07.04.2023 ( Veľkonočný piatok)
10.04.2023  ( Veľkonočný pondelok )
Prázdniny 10.07.2023 – 31.08.2023
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác 17.08.2023 – 31.08.2023 (2 týždne)

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia :

Študenti 3. ročníka Bc. dennej formy štúdia a študenti 4.ročníka Bc. externej formy štúdia preukazujú ku dňu 17.06.2023 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby záverečnej bakalárskej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky, t .j. : dosiahnutie celkového počtu 170 kreditov za bakalársky stupeň štúdia a splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa záverečných bakalárskych skúšok, ani obhajoby svojej záverečnej bakalárskej práce, pričom v akademickom roku 2023 / 2024 môžu pokračovať vo    4.(D) , resp. 5.(EXT) roku bakalárskeho stupňa štúdia.

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018