Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FAKULTE PRÁVA

Zimný semester  2020/2021 Obdobie
Zápis študentov  09.09.2020 – 17.09.2020
Výučba                                        – denné štúdium  21.09.2020 – 13.12.2020  ( 12 týždňov )
Konzultácie                                 – externé štúdium 21.09.2020 – 13.12.2020  ( 12 týždňov )
Vianočné prázdniny  21.12.2020 – 31.12.2020
Skúškové obdobie (D, EXT)  14.12.2020 – 20.12.2020

04.01.2021 – 31.01.2021  (  5  týždňov )

Štátne skúšky – opravné termíny 2019/2020  14.09.2020 – 17.09.2020
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 17.11.2020  ( utorok )
Letný semester  2020/2021 Obdobie
Výučba                                           – denné štúdium 01.02.2021 – 25.04.2021  ( 12 týždňov )
Konzultácie                                 – externé štúdium 01.02.2021 – 25.04.2021  ( 12 týždňov )
Termín odovzdania bakalárskej práce

3.r./ D a 4.r.Bc./EXT

 31.3.2021
Skúškové obdobie

1.,2.r./ D a 1.,2.,3.r./EXT

 26.04.2021 – 20.06.2021  (  8 týždňov )
Skúškové obdobie

3.r./ D a 4.r.Bc./EXT                    

 26.04.2021 – 23.05.2021  (  4 týždne  )
Termín splnenia podmienok Bc. štúdia   

3.r./ D a 4.r.Bc./EXT

 24.05.2021
Obhajoby bakalárskych prác

3.r./ D a 4.r.Bc./EXT

 25.05.2021 – 20.06.2021  (  4 týždne  )
Štátne skúšky

3.r./ D a 4.r.Bc./EXT

 25.05.2021 – 20.06.2021  (  4 týždne  )
Promócie  28.06.2021 – 29.06.2021
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas letného semestra  02.04.2021 (Veľkonočný piatok)

05.04.2021 (Veľkonočný pondelok)

Prázdniny 01.07.2021 – 31.08.2021
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác 18.08.2021 – 31.08.2021  (  2 týždne )

 

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia:

Študenti 3. ročníka Bc. dennej formy štúdia a študenti 4.ročníka Bc. externej formy štúdia preukazujú ku dňu 24.05.2021 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby záverečnej bakalárskej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky, t .j. :

1. dosiahnutie celkového počtu 170 kreditov za bakalársky stupeň štúdia a

2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa záverečných bakalárskych skúšok, ani obhajoby svojej záverečnej bakalárskej práce, pričom v akademickom roku 2021/2022 môžu pokračovať vo 4. (D) , resp. 5.(EXT) roku bakalárskeho stupňa štúdia.

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018