Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

I. STUPEŇ ŠTÚDIA – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FAKULTE PRÁVA

Zimný semester  2021/2022 Obdobie
Zápis študentov  13.09.2021 – 17.09.2021
Výučba                                           – denné štúdium  20.09.2021 – 12.12.2021

( 12 týždňov )

Konzultácie                                 – externé štúdium  20.09.2021 – 12.12.2021

( 12 týždňov )

Vianočné prázdniny  20.12.2021 – 31.12.2021
Skúškové obdobie (D, EXT)  13.12.2021 – 30.01.2022

( 5  týždňov )

Štátne skúšky – opravné termíny 2020/2021  10.09.2021–17.09.2021
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2021 (pondelok)

17.11.2021 (streda)

Letný semester  2021/2022 Obdobie
Výučba                                           – denné štúdium 31.01.2022 – 24.04.2022

( 12 týždňov )

Konzultácie                                 – externé štúdium 31.01.2022 – 24.04.2022

( 12 týždňov )

Termín odovzdania bakalárskej práce

3.r./ D a 4.r.Bc./EXT

 31.03.2022
Skúškové obdobie              

1.,2.r./ D a 1.,2.,3.r./EXT

 25.04.2022 – 25.06.2022

(  9 týždňov )

Skúškové obdobie

3.r./ D a 4.r.Bc./EXT                    

 25.04.2022 – 28.05.2022

(  5 týždňov )

Termín splnenia podmienok Bc. štúdia  

3.r./ D a 4.r.Bc./EXT

 28.05.2022
Obhajoby bakalárskych prác

3.r./ D a 4.r.Bc./EXT

 30.05.2022 – 25.06.2022

( 4 týždne )

Štátne skúšky

3.r./ D a 4.r.Bc./EXT

 30.05.2022 – 25.06.2022

( 4 týždne )

Promócie  29.06.2022 – 01.07.2022
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 15.04.2022 ( Veľkonočný piatok)

18.04.2022  ( Veľkonočný pondelok )

Prázdniny 01.07.2022 – 31.08.2022
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác 15.08.2022 – 31.08.2022

(  2 týždne )

 

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia :

 

Študenti 3. ročníka Bc. dennej formy štúdia a študenti 4.ročníka Bc. externej formy štúdia preukazujú ku dňu 28.05.2022 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby záverečnej bakalárskej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky, t .j. : dosiahnutie celkového počtu 170 kreditov za bakalársky stupeň štúdia a splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa záverečných bakalárskych skúšok, ani obhajoby svojej záverečnej bakalárskej práce, pričom v akademickom roku 2022 / 2023 môžu pokračovať vo    4.(D) , resp. 5.(EXT) roku bakalárskeho stupňa štúdia.

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018