Fakulta práva

Doktorandské štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Právo Občianske právo slovenský

Bez zamerania

externá
4 roky
PhD.
Bratislava
Právo Občianske právo slovenský

Bez zamerania

denná
3 roky
PhD.
Bratislava
Právo Medzinárodné právo slovenský a anglický

Bez zamerania

externá
4 roky
PhD.
Bratislava
Právo Medzinárodné právo slovenský a anglický

Bez zamerania

denná
3 roky
PhD.
Bratislava
Právo Trestné právo slovenský

Bez zamerania

externá
4 roky
PhD.
Bratislava
Právo Trestné právo slovenský

Bez zamerania

denná
3 roky
PhD.
Bratislava

Prehĺbte svoje vedomosti a vydajte sa na akademickú dráhu.

Doktorandské štúdium na fakulte práva PEVŠ

Tretí stupeň štúdia z vás spraví skutočného odborníka v oblasti práva. Na PEVŠ ponúkame možnosť interného aj externého doktorandského štúdia. Ich cieľom je pripraviť vás na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu.

Ako študent v doktorandskom štúdiu získate poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sám svojím vedeckým bádaním a tvorivou činnosťou prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom odbore. Doktorandské štúdium kladie na študenta veľké časové nároky, vyžaduje si vysoké pracovné nasadenie a schopnosť efektívne si organizovať prácu.

Po úspešnom absolvovaní získate titul philosophiae doctor (PhD.) Na PEVŠ ponúkame aj časovo menej náročné rigorózne štúdium.

10 dôvodov, prečo študovať doktorandské štúdium 

  • získaný titul “PhD.” je platný vo všetkých štátoch EÚ
  • kvalitné vzdelanie s dôrazom na medzinárodnú orientáciu
  • moderné a inovatívne vyučovacie metódy a prakticky orientovaná výučba
  • individuálny prístup a rešpektovanie potrieb študenta doktorandského štúdia
  • školiteľmi sú významní domáci a zahraniční experti
  • aktívna participácia doktorandov na vedecko-výskumných projektoch
  • medzinárodná orientácia štúdia umožňuje absolventom lepšiu uplatniteľnosť nielen na domácom, ale  i na medzinárodnom trhu práce
  • externé doktorandské štúdium môžu študovať aj záujemcovia priamo z praxe
  • moderné priestory, kvalitné technické a technologické vybavenie učební, študijná literatúra dostupná v akademickej knižnici

 

Infolinka pre uchádzačov

Tel:

 kontakt@paneurouni.com
Kontaktný email
 kontakt@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty