Fakulta práva

Vedenie fakulty

Dekanka fakulty práva

doc. JUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.

 

Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a zahraničné vzťahy

PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.

 

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a vnútorný systém kvality

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.