Fakulta práva

Vedenie fakulty

Dekan fakulty práva

prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

 

Prodekanka pre bakalárske štúdium a magisterské štúdium fakulty práva

doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Prodekan pre študijný program „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ a pre zahraničnú spoluprácu

prof. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA.

Prodekan pre doktorandské štúdium a rozvoj

doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

Prodekanka pre vnútorný systém kvality, ďalšieho vzdelávania a vzťahov s odbornou verejnosťou

doc. JUDr. Denisa Dulaková Jakúbeková, PhD.