Fakulta práva

Vedenie fakulty

Dekan

doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Prodekanka pre bakalárske štúdium, magisterské štúdium a rozvoj

JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Prodekan pre doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie

–    agendu doktorandského štúdia vykonáva doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.
–    agendu celoživotného vzdelávania vykonáva JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

Prodekan pre medzinárodné vzťahy, vnútorný systém kvality a akreditačnú agendu

doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.

Tajomníčka

Ing. Brigita Gieserová