Fakulta práva

Bakalárske štúdium

Študijný odbor Študijný program Jazyk štúdia Zamerania (voliteľné) Forma štúdia Doba štúdia/Titul Miesto štúdia
Právo Právo slovenský

Realitné právo

Európské právo

Športové právo

Medicínske právo

Bez zamerania

Jednotlivé zamerania sa otvárajú za podmienky, ak sa prihlási minimálne 20 študentov.

denná
3 roky
Bc.
Bratislava
Právo Právo slovenský

Realitné právo

Európské právo

Športové právo

Medicínske právo

Bez zamerania

Jednotlivé zamerania sa otvárajú za podmienky, ak sa prihlási minimálne 20 študentov.

externá
3 roky
Bc.
Bratislava
Politické vedy Medzinárodné vzťahy a diplomacia slovenský a anglický / anglický

Bez zamerania

denná
3 roky
Bc.
Bratislava
Politické vedy Medzinárodné vzťahy a diplomacia – neotvára sa slovenský a anglický / anglický

Bez zamerania

externá
3 roky
Bc.
Bratislava

Prihlášky je možné podať elektronicky na odkaze Online prihláška

Chceš byť úspešným právnikom? 

Vyber si atraktívne štúdium na najlepšej právnickej fakulte!

Bakalárske štúdium na fakulte práva PEVŠ

Uchádzači o štúdium na fakulte práva dôverujú a prejavujú záujem o kvalitné vzdelávanie. Dôkazom je 70 % nárast študentov do 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v odbore Medzinárodné vzťahy a diplomacia v akademickom roku 2018/2019.

Podľa posledného hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) bola Fakulta práva vyhodnotená ako najlepšia zo všetkých právnických fakúlt na Slovensku z hľadiska uplatnenia absolventov v praxi. V roku 2012 dosiahla nulovú absolventskú nezamestnanosť.

Od ostatných fakúlt rovnakého zamerania sa odlišujeme predovšetkým zameraním na európske právo, výučbou v cudzích jazykoch, vybranými prednáškami realizovanými v anglickom či nemeckom jazyku, aplikovanými právnymi disciplínami napr. formou simulovaných sporov. Prepojenie na prax zaručujú významní odborníci z praxe z Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, advokácie a prokuratúry.

Erasmus a ďalšie benefity na fakulte práva

Vďaka úzkej zahraničnej spolupráci môžeš aj ty vycestovať v rámci programu Erasmus do krajín Európskej únie, rozšíriť si svoje vedomosti a zdokonaliť sa v cudzom jazyku. V rámci dvojstranných zmlúv môžeš vycestovať aj mimo Európsku úniu, napr. na štátnu univerzitu v Petrohrade v Ruskej federácii.

Počas štúdia absolvuješ letnú prax, exkurzie v kriminalistickom a expertíznom ústave, v ústave súdneho lekárstva, či vo väzniciach. Môžeš sa zapojiť do viacerých národných i medzinárodných súťaží a pokračovať tak v šľapajach tvojich starších kolegov, ktorí získali v posledných rokoch významné ocenenia napr. v Hong Kongu, Washingtone, Viedni, Haagu.

Absolvovanie bakalárskeho štúdia na našej fakulte ti otvorí cestu k práci v rámci súdnictva, či štátnej správe a samospráve a vďaka kvalitnému jazykovému vzdelaniu aj v rámci celej Európskej únie.

Po skončení bakalárskeho štúdia môžeš pokračovať v magisterskom študijnom programe.

Informácie pre uchádzačov o bakalárske štúdium na fakulte práva

 

Infolinka pre uchádzačov

Fakulta: Právo, Psychológia 
 kontakt@paneurouni.com
Fakulta: Ekonómia, Masmédia, Informatika
 kontakt@paneurouni.com
Kontaktný email
 kontakt@paneurouni.com
Podanie prihlášky
Online prihláška

* Infolinka je určená výhradne uchádzačom, študenti kontaktujte v prípade potreby študijné oddelenie príslušnej fakulty