Fakulta práva

Centrum pre monitoring TaAP

Centrum pre monitoring tvorby a aplikácie práva na fakulte práva PEVŠ

Centrum pre monitoring tvorby a aplikácie práva (ďalej len „Centrum pre monitoring“) je špecializované vedecko-výskumné a vývojové pracovisko zriadené na základe ustanovenia § 39a Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v spojení s ustanovením článku 12 Organizačného poriadku – Smernice dekana č. 1/2017.

Centrum pre monitoring zabezpečuje kontinuálne a systematické sledovanie právnej normotvorby a sledovanie aplikácie vybraných právnych predpisov v aplikačnej praxi (najmä súdnej a správnej, t. j. v aplikačnej praxi správnych orgánov). Centrum pre monitoring priebežne zverejňuje výsledky svojej činnosti, a to s cieľom zabezpečenia ich možnej a včasnej implementácie do právnej úpravy alebo aplikácie práva v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej moci. Vyplývajúc z povahy jej činnosti, sa Centrum pre monitoring zaoberá aj už ustálenými problémami aplikačnej praxe.

Centrum pre monitoring na fakulte práva – aktivity:

a) systematizuje sledovateľskou činnosťou trendy v právnej normotvorbe, a to najmä v rovine koncepčných návrhov,

b) poukazuje na odklony od právnych noriem rovnakého alebo podobného druhu v komparatívnom režime lokálnej/národnej/medzinárodnej, resp. nadnárodnej právnej úpravy,

c) poukazuje na riziká spojené s navrhovaným znením budúcej právnej normy (najmä dopad na jednotlivca, skupinu osôb, spoločnosť ako celok, verejný záujem a pod.),

d) systematizuje rozhodovaciu činnosť orgánov verenej moci (súdov a správnych orgánov) v rámci aplikácie skúmaných prameňov práva, poukazuje na excesívne odklony, príp. opodstatnenosť odklonu alebo zmenu výkladu v aplikačnej praxi,

e) po uskutočnení detailnej a objektívnej kritickej analýzy návrhu prezentovaného normotvorcom alebo rozhodnutia orgánu/orgánov aplikujúcich právo, poskytuje vlastný návrh riešenia, postupu, interpretácie a pod., a to spolu s podpornou argumentáciou,

f) zabezpečuje komunikáciu fakulty, resp. dekana vo vzťahu k orgánom verejnej moci vo veciach odbornej, vedeckej a organizačnej povahy s cieľom zdokonaľovania právnej úpravy a aplikácie práva v podmienkach Slovenskej republiky,

g) v spolupráci s medzinárodnou odbornou verejnosťou zastrešuje výmenu informácií a projektovú činnosť.

Kontakt:

Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

web: www.paneurouni.com