Fakulta práva

Termíny a podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.

čl. 6 Zásad prijímacieho konania Fakulty práva PEVŠ

Informácia pre záujemcov o doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy je vysokoškolským štúdium tretieho stupňa, ktoré sa uskutočňuje na základe § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Štúdium sa na fakulte vykonáva v študijných odboroch podľa akreditovaných študijných programov a realizuje tak v dennej, ako aj v externej forme štúdia.

Doktorandské štúdium sa otvára v študijnom odbore / študijnom programe:

Uchádzač si podá elektronickú prihlášku na vysokoškolské doktorandské štúdium – tretí stupeň v termíne do 31.8.2024. V prihláške si uchádzač zvolí študijný program, formu štúdia a tému dizertačnej práce z vypísaných tém alebo sa môže prihlásiť aj na individuálnu tému dizertačnej práce.

E-prihláška je evidovaná len v elektronickej podobe, netlačí sa! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie. 

Doktorandské štúdium na fakulte práva – poplatky

Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou.

Požadované prílohy k e-prihláške uchádzač následne pošle spolu s dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie na adresu fakulty: Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava. Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

K prihláške na doktorandské štúdium uchádzač priloží:

  • životopis,
  • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom o udelení titulu magister práva, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Magisterské štúdium práva absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou a smernicou rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné,
  • rámcový projekt dizertačnej práce
  • súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach, ak boli vypracované, súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti.

Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho konania pred prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného oboru, ako aj schopnosti objasniť komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky dizertačnej práce. V priebehu prijímacieho pohovoru sa posudzujú aj jazykové znalosti uchádzača vo zvolenom svetovom jazyku. Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan. Doktorandské štúdium spravidla začína začiatkom prvého semestra príslušného akademického roka.