Fakulta práva

Termíny a podmienky prijatia

Uchádzači o magisterské štúdium na Fakulte práva PEVŠ musia splniť Podmienky prijatia na Fakultu práva PEVŠ pre akademický rok 2024/2025

Podmienky prijatia na magisterské štúdium práva

  1. úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom programe/odbore právo,
  2. podanie elektronickej prihlášky na vysokoškolské magisterské štúdium – druhý stupeň, spolu s dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie,
  3. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v študijnom programe/odbore právo na Fakulte práva PEVŠ, predložia kópie vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené notárom) a krátky štrukturovaný životopis.
  4. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na inej právnickej fakulte, predložia vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (notárom overené fotokópie), preukazujúce úspešné ukončenie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe/odbore právo a krátky štrukturovaný životopis.
  5. bakalárske štúdium práva absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou a smernicou rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné.
  6. Uchádzači o prijatie na študijný program druhého stupňa musia mať ukončené prvostupňové štúdium v študijnom odbore Právo. Ak ide o podmienky prijatia absolventov zahraničnej vysokej školy s ukončeným bakalárskym stupňom alebo uznaným dokladom o vzdelaní v odbore, ktorý je označený inak ako Právo, ale obsahovo je podobný Právu (netýka sa uchádzačov zo štátov, s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní, ak ide o vzdelanie v rovnakom odbore ako Právo), Fakulta práva PEVŠ má oprávnenie posúdiť obsah absolvovaného štúdia a rozhodnúť, že uchádzač má povinnosť vykonať skúšku z predmetu Správne právo na základe vopred učených podmienok a v termíne najneskôr  do zápisu na štúdium na príslušný akademický rok, v ktorom má začať magisterský stupeň štúdia  v študijnom programe uskutočňovanom fakultou. Skutočnosť, či ide o zahraničný odbor podobný odboru Právo posudzuje na základe predložených dokladov dekan fakulty, ktorý v prípade kladného posúdenia umožní uchádzačovi uskutočnenie skúšky z odboru Správne právo (ako podmienky pre prijatie na magisterský stupeň v študijnom programe Právo).

Podajte si prihlášku na magisterské štúdium práva

Informácia pre študentov, ktorí absolvovali bakalárske štúdium práva na inej vysokej škole (ako FP PEVŠ):  z dôvodov kapacitných možností si fakulta v prípade veľkého záujmu vyhradzuje právo uskutočniť výber prijatých uchádzačov na štúdium v magisterskom stupni štúdia na základe poradia podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom stupni štúdia.

Termín podania e-prihlášky: 30.6.2024

Postup podania e-prihlášky nájdete tu.

Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur

Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Číslo účtu a variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii “Zaplatené”