Fakulta práva

Centrum vedy, výskumu a PČ

Centrum vedy, výskumu a projektovej činnosti  je výkonným, administratívnym, koordinačným a metodickým pracoviskom fakulty. Zabezpečuje uskutočňovanie vedecko-výskumných, vedecko-teoretických, vedecko-popularizačných, vedecko-organizačných a ďalších tvorivých aktivít zamestnancov a študentov fakulty a vykonáva ďalšie úlohy vyplývajúce z pokynov dekana. Riaditeľa menuje a odvoláva dekan.

Centrum vedy, výskumu a projektovej činnosti – aktivity:

– koordinuje vedu a výskum na fakulte v súlade s Dlhodobým zámerom fakulty/PEVŠ v oblasti vedeckej práce,
– systematicky sleduje zverejňované grantové výzvy a informuje pracoviská fakulty o podmienkach na ich získanie,
– metodicky sa podieľa na vypracovávaní projektov výskumných úloh uskutočňovaných zamestnancami fakulty,
– participuje na organizačnej príprave vedecko-teoretických podujatiach uskutočňovaných fakultou,
– sleduje včasnosť, úplnosť a správnosť vykazovania publikačných aktivít zamestnancov a doktorandov fakulty,
– pripravuje podklady a podieľa sa na vypracovaní materiálov hodnotiacich kvalitu tvorivých aktivít zamestnancov fakulty,
– vedie evidenciu spojenú s uskutočňovaním habilitačných konaní a konaní na vymenúvaní za profesorov,
– metodicky a organizačne sa podieľa na uskutočňovaní Študentskej vedeckej a odbornej činnosti,
– zabezpečuje popularizáciu vedeckých aktivít zamestnancov a študentov fakulty,
– tvorí koncepcie vedeckej činnosti fakulty,
– uskutočňuje metodické usmerňovanie vedeckej činnosti fakulty a jej kooperáciu s inými domácimi a zahraničnými inštitúciami,
– zabezpečuje prípravu dokumentov na rokovanie orgánov akademickej samosprávy a Vedeckej rady fakulty za príslušný úsek,
– uskutočňuje metodické riadenie vedenia evidencie vedeckovýskumných, vedecko-teoretických, vedecko-publikačných a vedecko-výchovných aktivít fakulty,
– tvorí koncepciu edičnej činnosti,
– poskytuje a koordinuje obsah podkladov pre akreditáciu, evaluáciu a výročné správy za vedu a výskum,
– zabezpečuje systematické hodnotenie kvality vedeckých aktivít tvorivých zamestnancov fakulty,
– v rozsahu určenom dekanom fakulty zabezpečuje a vykonáva úkony na úseku realizácie doktorandského štúdia,
– predkladá dekanovi návrh na obsadenie a odvolanie z funkcie projektových koordinátorov  v rámci domácej a zahraničnej spolupráce fakulty, resp. projektovej činnosti,
– plní ďalšie úlohy spojené s vedeckou prácou fakulty podľa pokynov dekana,
– v spolupráci s oddelením ľudských zdrojov a na základe pokynov dekana koordinuje personálnu prácu na fakulte v otázkach vedy a výskumu.

Kontakt na centrum vedy fakulty práva:

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.,
riaditeľ Centra vedy, výskumu a projektovej činnosti
Fakulta práva, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
Tel:        +421 248 208 865
E-mail:  jozef.zahora@paneurouni.com
Web:    www.paneurouni.com

Riešené výskumné úlohy na fakulte práva

Výskumné úlohy podporené externými grantmi

 

Názov projektu : APVV-20-0567 „Účinky medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Európskej únie a Slovenskej republiky“
Zodpovedný riešiteľ: – prof. Ing. PhDr. JUDr. Michael Siman, PhD.
Doba riešenia: 7/2021 ‐ 6/2025
Grantová agentúra: APVV

Názov projektu : „Základné piliere občianskeho súdneho konania a ich korene v rímskom procese“
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
Doba riešenia: 2016 ‐ 2018
Grantová agentúra: Academia aurea, Grantová agentúra Akademickej aliancie
Výstup: Základné piliere občianskeho súdneho konania a ich korene v rímskom civilnom procese

Projekt APVV 16-0521 ,,Ochrana informácií v osobitných režimoch verejného práva a možnosti jej zefektívnenia”
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.
Doba riešenia: 1.7.2017 – 30.6.2021
Grantová agentúra: APVV
Webová stránka projektu: https://www.paneurouni.com/prava/zakladne-informacie/centrum-pre-vedu-vyskum-a-projektovu-cinnost/apvv-16-0521/

Názov riešenej výskumnej úlohy: Zvyšovanie efektívnosti odhaľovania a dokazovania trestných činov prostredníctvom informačno-technických prostriedkov (APVV-15-0272)
Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Doba riešenia: 07/2016 – 6/2020
Grantová agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Webová stránka projektu: https://www.paneurouni.com/prava/zakladne-informacie/centrum-pre-vedu-vyskum-a-projektovu-cinnost/apvv-15-0272/

Názov riešenej výskumnej úlohy: Možnosti kriminologického a trestnoprávneho riešenia domáceho násilia (APVV-15-0644)
Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Peter Polák, PhD.
Doba riešenia: 07/2016 – 6/2020
Grantová agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Webová stránka projektu: https://www.paneurouni.com/prava/zakladne-informacie/centrum-pre-vedu-vyskum-a-projektovu-cinnost/apvv-15-0644/

Názov riešenej výskumnej úlohy: Súčasnosť a budúcnosť boja proti počítačovej kriminalite: kriminologické a trestnoprávne aspekty
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. et JUDr. Libor Klimek, PhD.
Doba riešenia: 1/2015 – 12/2016
Grantová agentúra: VEGA

Názov riešenej výskumnej úlohy: Výskum obetí kriminality (latentnej kriminality) 2015
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Doba riešenia: 11/2014 – 12/2015
Grantová agentúra: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Názov riešenej výskumnej úlohy: Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Doba riešenia: 10/2014 – 12/2016
Grantová agentúra: VEGA

Názov riešenej výskumnej úlohy: Výskum obetí kriminality (latentnej kriminality) 2014
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Doba riešenia: 4/2014 – 12/2014
Grantová agentúra: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Názov riešenej výskumnej úlohy: Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach Slovenskej republiky – (APVV-0356-12)
Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
Doba riešenia: 10/2013 – 9/2017
Grantová agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Webová stránka projektu: www.optipriko.sk

Názov riešenej výskumnej úlohy: Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku (APVV-0752-12)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Doba riešenia: 10/2013 – 9/2017
Grantová agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Webová stránka projektu: www.krimivikt.sk

Názov riešenej výskumnej úlohy: Výskum obetí kriminality (latentnej kriminality) 2013
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Doba riešenia: 5/2013 – 12/2013
Grantová agentúra: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Názov riešenej výskumnej úlohy: Pojmy segregácie a diskriminácie v medzinárodnom práve a ich vzťah k právu dieťaťa na vzdelanie
Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Doba riešenia: 3/2013 – 12/2014
Grantová agentúra: VEGA

Názov riešenej výskumnej úlohy: Metodológia interpretácie slovenského práva v kontexte európskeho a medzinárodného práva
Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Doba riešenia: 3/2013 – 12/2014
Grantová agentúra: VEGA

Názov riešenej výskumnej úlohy: Výskum obetí kriminality (latentnej kriminality) 2012
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Doba riešenia: 1/2011 – 12/2012
Grantová agentúra: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Názov riešenej výskumnej úlohy: Výskum obetí kriminality (latentnej kriminality) 2011
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Doba riešenia: 4/2011 – 12/2011
Grantová agentúra: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Názov riešenej výskumnej úlohy: Výskum obetí kriminality (latentnej kriminality) 2010
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
Doba riešenia: 7/2010 – 12/2010
Grantová agentúra: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality