Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE PRÁVA / PRÁVO

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE PRÁVA / MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A DIPLOMACIA

Zimný semester  2021/2022 Obdobie
Zápis študentov  13.09.2021 – 17.09.2021
Výučba                     – denné štúdium  20.09.2021 – 12.12.2021  ( 12 týždňov )
Konzultácie             – externé štúdium  1.-2.r./ EXT  20.09.2021 – 12.12.2021  ( 12 týždňov )
Konzultácie             – externé štúdium      3.r./ EXT  20.09.2021 – 09.10.2021  (  3 týždne  )
Vianočné prázdniny  20.12.2021 – 31.12.2021
Skúškové obdobie                              1.- 2.r. D/ EXT    13.12.2021 – 30.01.2022  ( 5 týždňov )
Skúškové obdobie                                         3.r./ EXT  25.10.2021 – 13.11.2021  ( 3 týždne )
Termín odovzdania diplomovej práce     3.r./ EXT  16.10.2021
Termín splnenia podmienok Mgr.štúdia 3.r./ EXT  13.11.2021
Obhajoby diplomových prác                     3.r./ EXT  22.11.2021 – 04.12.2021  ( 2 týždne )
Štátne skúšky                                               3.r./ EXT  06.12.2021 – 18.12.2021

03.01.2022 – 30.01.2022  ( 6 týždňov )

Promócie  07.- 09.02.2022
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas zimného semestra  01.11.2021 ( pondelok )

17.11.2021  ( streda )

 

Letný semester  2021/2022 Obdobie
Výučba                  – denné štúdium              1.r./ D 31.01.2022 – 24.04.2022  ( 12 týždňov )
Výučba                  – denné štúdium              2.r./ D 31.01.2022 – 19.02.2022  (   3 týždne )
Konzultácie          – externé štúdium     1.,2.r./ EXT 31.01.2022 – 24.04.2022  ( 12 týždňov )
Termín odovzdania diplomovej práce        2.r./ D 26.02.2022
Skúškové obdobie                     1. r./ D,  1.,2.r./ EXT 25.04.2022 – 25.06.2022  (  9 týždňov )
Skúškové obdobie                                           2.r./ D 07.03.2022 – 31.03.2022  (  4 týždne )
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia   2.r./ D 31.03.2022
Obhajoby diplomových prác                         2.r./ D 04.04.2022 – 30.04.2022  ( 4 týždne )
Štátne skúšky                                                   2.r./ D 16.05.2022 – 25.06.2022  ( 7 týždňov )
Promócie 28.06.2022
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas letného semestra 15.04.2022  ( Veľkonočný piatok )                                                  18.04.2022  ( Veľkonočný pondelok )
Prázdniny 01.07.2022 – 31.08.2022
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác 15.08.2022 – 31.08.2022  (  2 týždne )

 

Štátne skúšky magisterského stupňa štúdia :

študenti 3. ročníka Mgr. externej formy štúdia preukazujú ku dňu 13.11.2021

študenti 2. ročníka Mgr. dennej formy štúdia preukazujú ku dňu   31.03.2022

kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby diplomovej práce a absolvovanie štátnych záverečných skúšok, t. j.:

  1. dosiahnutie celkového počtu 100 kreditov za magisterský stupeň štúdia
  2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

 

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa štátnych záverečných skúšok, ani obhajoby svojej diplomovej práce, pričom v akademickom roku 2022/2023 môžu pokračovať v 3. roku denného, resp. v 4.roku externého magisterského stupňa štúdia.

 

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018