Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

Časový harmonogram akademického roka  2022 / 2023

Otvorenie akademického roka 26.9.2022    
Termín na odovzdanie prihlášok na  I. stupeň štúdia  v akad. r. 2022/2023 do 30.9.2022
Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia  v akad. r. 2022/2023 do 30.9.2022
Termín na odovzdanie prihlášok na III. stupeň štúdia v akad. r. 2022/2023 do 30.9.2022

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE PRÁVA / PRÁVO

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE PRÁVA / MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A DIPLOMACIA

 

Zimný semester  2022/2023 Obdobie
Zápis študentov 13.-14.09.2022/ 19.-21.09.2022
Výučba – denné štúdium 26.09.2022 – 17.12.2022 (12 týždňov)
Konzultácie – externé štúdium 1.-2.r./ EXT 26.09.2022 – 17.12.2022 (12 týždňov)
Konzultácie – externé štúdium 3.r./ EXT 26.09.2022 – 15.10.2022 (3 týždne)
Vianočné prázdniny 21.12.2022 – 31.12.2022
Skúškové obdobie 1.- 2.r. D/ EXT   02.01.2023 – 04.02.2023 (5 týždňov)
Skúškové obdobie 3.r./ EXT   25.10.2022 – 15.11.2022 (3 týždne)
Termín odovzdania diplomovej práce 3.r./ EXT 17.10.2022
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 3.r./ EXT 15.11.2022
Obhajoby diplomových prác 3.r./ EXT 06.12.2022 – 17.12.2022 (2 týždne)
Štátne skúšky 3.r./ EXT 02.01.2023 – 28.01.2023 (4 týždne)
Promócie 02. – 03.02.2023
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2022 (utorok)

17.11.2022 (štvrtok)

Letný semester  2022/2023 Obdobie
Výučba – denné štúdium 1.r./ D 20.02.2023 – 13.05.2023 (12 týždňov)
Výučba – denné štúdium 2.r./ D 20.02.2023 – 13.05.2023 (3 týždne)
Konzultácie – externé štúdium 1.,2.r./ EXT 20.02.2023 – 13.05.2023 (12 týždňov)
Termín odovzdania diplomovej práce 2.r./ D 28.02.2023
Skúškové obdobie 1. r./ D,  1.,2.r./ EXT 15.05.2023 – 08.07.2023 (8 týždňov)
Skúškové obdobie 2. r./ D 20.03.2023 – 18.04.2023 (4 týždne)
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 2.r./ D 18.04.2023
Obhajoby diplomových prác 2.r./ D 24.04.2023 – 13.05.2023 (3 týždne)
Štátne skúšky 2.r./ D 29.05.2023 – 08.07.2023 (6 týždnov)
Promócie 13.-14.07.2023
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 06.01.2023 (piatok)
07.04.2023 ( Veľkonočný piatok)
10.04.2023  ( Veľkonočný pondelok )
Prázdniny 10.07.2023 – 31.08.2023
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác 17.08.2023 – 31.08.2023 (2 týždne)

 

Štátne skúšky magisterského stupňa štúdia :

študenti 3. ročníka Mgr. externej formy štúdia preukazujú ku dňu 15.11.2022

študenti 2. ročníka Mgr. dennej formy štúdia preukazujú ku dňu 18.04.2023

kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby diplomovej práce a absolvovanie štátnych záverečných skúšok, t. j.:

  1. dosiahnutie celkového počtu 100 kreditov za magisterský stupeň štúdia
  2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa štátnych záverečných skúšok, ani obhajoby svojej diplomovej práce, pričom v akademickom roku 2023/2024 môžu pokračovať v 3. roku denného, resp. v 4.roku externého magisterského stupňa štúdia.

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018