Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

II. stupeň štúdia – magisterské štúdium

 

Zimný semester  2017/2018 Obdobie
Zápis študentov 11.09.2017 – 25.09.2017
Výučba 27.09.2017 – 19.12.2017    ( 12 týždňov )
Konzultácie, externé štúdium 27.09.2017 – 19.12.2017    ( 12 týždňov )
Vianočné prázdniny 20.12.2017 – 02.01.2018
Skúškové obdobie (1. ročník) 03.01.2018 – 18.02.2018     ( 6,5 týždňa )
Skúškové obdobie (2. ročník) 03.01.2018 – 09.02.2018     ( 5,5 týždňa )
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác  2016 / 2017 20.09.2017 – 22.09.2017                                         04.12.2017 – 08.12.2017
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.09.2017 ( piatok ), 15.09.2017 ( piatok )

01.11.2017 ( streda ), 17.11.2017 ( streda )

 

Letný semester  2016/2017 Obdobie
Výučba 1. ročník 19.02.2018 – 13.05.2018    ( 12 týždňov )
Výučba 2. ročník 12.02.2018 – 04.03.2018    (  3 týždne  )
Termín pre odovzdanie diplomovej práce 20.02.2018
Skúškové obdobie 1. ročník 14.05.2018 – 24.06.2018    ( 6 týždňov  )
Skúškové obdobie 2. ročník 05.03.2018 – 25.03.2018    (  3 týždne  )
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 23.03.2018
Obhajoby diplomových prác 26.03.2018-28.03.2018, 04.04.2018-09.04.2018
Štátne skúšky 10.04.2018 – 21.05.2018    ( 6 týždňov )
Promócie 26.06.2018 – 30.06.2018
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 30.03.2018 ( piatok ),  02.04.2018 ( pondelok),

01.05.2018 ( utorok),  08.05.2018 ( utorok )

Prázdniny 01.07.2018 – 31.08.2018
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác 17.08.2018 – 31.08.2018   ( 2 týždne )

 

Štátne skúšky magisterského stupňa štúdia :

 

Študenti 2. ročníka Mgr. štúdia preukazujú ku dňu 23. 3. 2018 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby diplomovej práce a absolvovanie štátnych záverečných skúšok:

  1. dosiahnutie celkového počtu 100 kreditov za magisterský stupeň štúdia a
  2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu  nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa štátnych záverečných skúšok, ani obhajoby svojej diplomovej práce, pričom v akademickom roku  2017/2018 môžu pokračovať v 3. roku magisterského stupňa štúdia.

 

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019