Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

Časový harmonogram akademického roka  2023 / 2024

Otvorenie akademického roka 25.9.2023    
Termín na odovzdanie prihlášok na  I. stupeň štúdia  v akad. r. 2023/2024 do 30.9.2023
Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia  v akad. r. 2023/2024 do 30.9.2023
Termín na odovzdanie prihlášok na III. stupeň štúdia v akad. r. 2023/2024 do 30.9.2023

II. STUPEŇ ŠTÚDIA – MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM NA FAKULTE PRÁVA / PRÁVO

 

Zimný semester  2023/2024 Obdobie
Zápis študentov 12.-20.09.2023
Výučba – denné štúdium 25.09.2023 – 16.12.2023 (12 týždňov)
Konzultácie – externé štúdium 1.-2.r./ EXT 25.09.2023 – 16.12.2023 (12 týždňov)
Konzultácie – externé štúdium 3.r./ EXT 25.09.2023 – 14.10.2023 (3 týždne)
Vianočné prázdniny 20.12.2023 – 01.01.2024
Skúškové obdobie 1.- 2.r. D/ EXT   02.01.2024 – 03.02.2024 (5 týždňov)
Skúškové obdobie 3.r./ EXT   23.10.2023 – 13.11.2023 (3 týždne)
Termín odovzdania diplomovej práce 3.r./ EXT 16.10.2023
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 3.r./ EXT 13.11.2023
Obhajoby diplomových prác 3.r./ EXT 04.12.2023 – 15.12.2023 (2 týždne)
Štátne skúšky 3.r./ EXT 11.12.2023 – 26.01.2024 (5 týždňov)
Promócie 01. – 02.02.2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra 01.11.2023 ( streda )                              17.11.2023 ( piatok )                            25.12.2023 ( pondelok )                      26.12.2023 ( utorok )01.01.2024( pondelok )
Letný semester  2023/2024 Obdobie
Výučba – denné štúdium 1.r./ D 05.02.2024 – 27.04.2024 (12 týždňov)
Výučba – denné štúdium 2.r./ D 05.02.2024 – 24.02.2024 (3 týždne)
Konzultácie – externé štúdium 1.,2.r./ EXT 05.02.2024 – 27.04.2024 (12 týždňov)
Termín odovzdania diplomovej práce 2.r./ D 29.02.2024
Skúškové obdobie 1. r./ D,  1.,2.r./ EXT 29.04.2024 – 22.06.2024 (8 týždňov)
Skúškové obdobie 2. r./ D 26.02.2024 – 27.03.2024 (4 týždne)
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia 2.r./ D 27.03.2024
Obhajoby diplomových prác 2.r./ D 08.04.2024 – 26.04.2024 (3 týždne)
Štátne skúšky 2.r./ D 13.05.2024 – 22.06.2024 (6 týždňov)
Promócie 27.-28.06.2024
Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra 29.03.2024  ( Veľkonočný piatok )  01.04.2024  ( Veľkonočný pondelok ) 01.05.2024  ( streda )  08.05.2024 ( streda ) 29.08.2024  ( štvrtok )
Prázdniny 01.07.2024 – 31.08.2024
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác 19.08.2024 – 31.08.2024 (2 týždne)

 

Štátne skúšky magisterského stupňa štúdia :

študenti 3. ročníka Mgr. externej formy štúdia preukazujú ku dňu 13.11.2023

študenti 2. ročníka Mgr. dennej formy štúdia preukazujú ku dňu 27.03.2024

kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby diplomovej práce a absolvovanie štátnych záverečných skúšok, t. j.:

  1. dosiahnutie celkového počtu 100 kreditov za magisterský stupeň štúdia
  2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa štátnych záverečných skúšok, ani obhajoby svojej diplomovej práce, pričom v akademickom roku 2024/2025 môžu pokračovať v 3. roku denného, resp. v 4.roku externého magisterského stupňa štúdia.

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2023/2024

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2020/2021

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018