Fakulta práva

Harmonogram akademického roka

II. stupeň štúdia – magisterské štúdium    

Zimný semester  2018/2019 Obdobie
Zápis študentov 10.09.2018 – 21.09.2018
Výučba 24.09.2018 – 16.12.2018  ( 12 týždňov )
Konzultácie, externé štúdium               1.,2.r./ EXT 24.09.2018 – 16.12.2018  ( 12 týždňov )
Konzultácie, externé štúdium                   3.r./ EXT 24.09.2018 – 14.10.2018  (  3 týždne  )
Vianočné prázdniny 20.12.2018 – 31.12.2018
Skúškové obdobie                1., 2.r./ D,  1.,2.r./ EXT 17.12.2018 – 03.02.2019  (  5 týždňov )
Skúškové obdobie                                         3.r./ EXT 15.10.2018 – 05.11.2018  (  3 týždne  )
Termín pre odovzdanie diplomovej práce

                   3.r./ EXT

15.10.2018
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia

3.r. / EXT

05.11.2018
Obhajoby diplomových prác 06.11.2018 – 19.11.2018  (  2 týždne  )
Štátne skúšky – opravné termíny 2017/2018 12.09.2018 – 17.09.2018                                               05.12.2018 – 10.12.2018
Štátne skúšky                                               3.r./ EXT 20.11.2018 – 20.01.2019  ( 7 týždňov  )
Promócie 29.01.2019 – 31.01.2019
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas zimného semestra  01.11.2018  ( štvrtok )

 

Letný semester  2018/2019 Obdobie
Výučba                                                              1.r./ D 04.02.2019 – 28.04.2019  ( 12 týždňov )
Výučba 2. ročník                                             2.r./ D 04.02.2019 – 24.02.2019  (   3 týždne )
Konzultácie – externé štúdium              1.,2.r./ EXT 04.02.2019 – 28.04.2019  ( 12 týždňov )
Termín pre odovzdanie diplomovej práce –

2.r./ D

18.02.2019
Skúškové obdobie                     1. r./ D,  1.,2.r./ EXT 29.04.2019 – 09.06.2019  (  6 týždňov  )
Skúškové obdobie                                           2.r./ D 25.02.2019 – 17.03.2019 (  3 týždne  )
Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia   2.r./ D 16.03.2019
Obhajoby diplomových prác 18.03.2019 – 07.04.2019  (  3 týždne )
Štátne skúšky 08.04.2019 – 24.06.2019  ( 11 týždňov )
Promócie 25.06.2019 – 28.06.2019
Štátne sviatky a dni pracovného voľna                 počas letného semestra 01.01.2019  ( utorok )                                    19.04.2019  ( piatok ), 22.04.2019  ( pondelok ) 01.05.2019  ( streda ), 08.05.2019  ( streda )
Prázdniny 01.07.2019 – 31.08.2019
Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác 15.08.2019 – 31.08.2019  (  2 týždne )

 

Štátne skúšky magisterského stupňa štúdia : Študenti 3.ročníka Mgr. externej formy štúdia preukazujú ku dňu 5.11.2018 a študenti 2. ročníka Mgr. dennej formy štúdia preukazujú ku dňu 16. 3. 2019 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby diplomovej práce a absolvovanie štátnych záverečných skúšok:

  1. dosiahnutie celkového počtu 100 kreditov za magisterský stupeň štúdia a
  2. splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa štátnych záverečných skúšok, ani obhajoby svojej diplomovej práce, pričom v akademickom roku 2019/2020 môžu pokračovať v 3. roku denného, resp. v 4.roku externého magisterského stupňa štúdia.

Na stiahnutie:

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018