Fakulta práva

Vnútorné predpisy

Súbory na stiahnutie

Vnútorné predpisy fakulty práva

Poriadky:

Študijný a skúšobný poriadok PEVŠ – úplné znenie vrátane dodatkov (účinný od 1. septembra 2023)

Študijný a skúšobný poriadok PEVŠ – znenie vrátane dodatkov (účinný od 1. apríla 2022 – do 31. augusta 2023)

Organizačný poriadok Fakulty práva PEVŠ – úplné znenie (účinný od 1. septembra 2023)

Organizačný poriadok Fakulty práva PEVŠ (účinný od 1. januára 2021)

Štipendijný poriadok

Prevádzkový poriadok

Disciplinárny poriadok – úplné znenie vrátane dodatkov (účinný od 1. septembra 2023)

Disciplinárny poriadok (účinný od 1. septembra 2013)

Štatút Fakulty práva PEVŠ

Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty práva PEVŠ (účinný od 25. augusta 2023)

Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty práva PEVŠ

Volebný poriadok Akademického senátu FP PEVŠ

Záväzné pokyny dekana fakulty práva:

Záväzný pokyn dekana č. 3/2023 – Habilitačné a inauguračné konanie (účinný od 1. septembra 2023)

Záväzný pokyn dekana č. 2/2023 – Doktorandské štúdium (účinný od 1. septembra 2023)

Záväzný pokyn dekana č. 1/2023 – Individuálny študijný plán (účinný od 1. septembra 2023)

Smernice fakulty práva:

Dodatok k smernici dekana č. 1/2022 o rigoróznom konaní na FP PEVŠ (účinný od 01. októbra 2022)

Smernica dekana č. 1/2022 o rigoróznom konaní na FP PEVŠ (účinná od 01. septembra 2022)

Smernica dekana č. 2/2017 – Habilitačné a inauguračné konanie

Dodatok č. 1 k smernici dekana č. 2/2017 Habilitačné a vymenúvacie konanie

Smernica rektora č. 5/2014 o poskytovaní štipendií v dennej forme doktorandského študijného programu

Smernica dekana č. 2/2022 Záverečné práce

Dodatok č. 2 k smernici dekana č. 2/2019 Doktorandské štúdium

Dodatok č. 1 k smernici dekana č. 2/2019 Doktorandské štúdium

Smernica dekana č. 2/2019 Doktorandské štúdium

Smernica dekana č. 1/2019 Rokovací poriadok ad hoc komisií pre účely preskúmania plnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor

 

Iné dokumenty:

Pokyn dekana č. 1/2019- Individuálny študijný plán

Podmienky prijatia na Fakultu práva PEVŠ pre akademický rok 2024/2025

Podmienky prijatia na Fakultu práva PEVŠ pre akademický rok 2023/2024

Podmienky prijatia na Fakultu práva PEVŠ pre akademický rok 2022/2023

Výročná správa o činnosti Fakulty práva PEVŠ za rok 2022

Výročná správa o činnosti Fakulty práva PEVŠ za rok 2021

Výročná správa o činnosti Fakulty práva PEVŠ za rok 2020

Výročná správa o činnosti Fakulty práva PEVŠ za rok 2019

Výročná správa o činnosti Fakulty práva PEVŠ za rok 2018

Výročná správa o činnosti Fakulty práva PEVŠ za rok 2017

Výročná správa o činnosti Fakulty práva PEVŠ za rok 2016

Podmienky prijatia na študijný program Medzinárodné vzťahy a diplomacia pre akademický rok 2018/2019

Podmienky prijatia na Fakultu práva PEVŠ pre akademický rok 2018/2019

Dlhodobý zámer rozvoja Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na roky 2014 – 2019

Výročná správa Fakulta práva PEVŠ za rok 2013

Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ v roku 2013

Rozhodnutie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR o priznaní práva udeľovať titul Bc. pre program “právo” v spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva

Rozhodnutie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR o priznaní práva udeľovať titul Mgr. pre program “právo” v spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva

Rozhodnutie Ministra školstva vedy, výskumu a športu SR o priznaní práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 3. 4. 11 Občianske právo

Rozhodnutie Ministra školstva vedy, výskumu a športu SR o priznaní práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 3. 4. 8 Medzinárodné právo

Rozhodnutie ministra školstva vedy, výskumu a športu SR o priznaní práva udeľovať titul PhD. v odbore 3. 4. 11 Občianske právo

Rozhodnutie ministra školstva vedy, výskumu a športu SR o obnovení práva udeľovať titul PhD. v odbore 3. 4. 2 Teória a dejiny štátu a práva

Rozhodnutie ministra školstva vedy, výskumu a športu SR o obnovení práva udeľovať titul PhD. v odbore 3. 4. 8 Medzinárodné právo

Rozhodnutie Ministra školstva SR o priznaní práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 3. 4. 7 Trestné právo

Rozhodnutie ministra školstva o priznaní práv FP BVŠP udeľovať akademický titul

Výročná správa Fakulta práva PEVŠ za rok 2010

Výročná správa Fakulta práva PEVŠ za rok 2011

Výročná správa Fakulta práva PEVŠ za rok 2012

Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty práva PEVŠ v roku 2012

Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PEVŠ konaného dňa 29.04.2015

AS PEVŠ 5.5.2015 – Prerokovanie a schválenie Výročnej správy PEVŠ za rok 2014