Fakulta práva

Kreditový systém štúdia

Štúdium na fakulte sa realizuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 155/2013 Z. z. a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kreditový systém štúdia – fakulta práva

Štúdium na fakulte je koncipované ako 3-ročné bakalárske (ukončené udelením akademického titulu „bakalár“) a nadväzujúce 2-ročné magisterské štúdium (ukončené udelením akademického titulu „magister“). Smeruje k dosiahnutiu univerzálneho a úplného právnického vzdelania, so zameraním na medzinárodné a európske právo. Realizuje sa tak v dennej, ako aj v externej forme štúdia. Štandardná dĺžka doktorandského štúdia je v dennej forme 3 roky a v externej forme 5 rokov.

Štúdium sa člení na ročníky a semestre. Študijný program rozlišuje 3 skupiny predmetov: povinné, povinne voliteľné a výberové predmety. Pre účely seminárnych cvičení sú študenti denného štúdia rozdelení do seminárnych skupín. Študenti externej formy štúdia absolvujú jednotlivé predmety študijného programu blokovou formou výučby, ktorá sa spravidla uskutočňuje raz v mesiaci, spravidla v dňoch streda, štvrtok, piatok a sobota. Jazykovú výučbu absolvujú v seminárnych skupinách.

Štúdium na fakulte sa v plnom rozsahu realizuje v kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia umožňuje hodnotiť záťaž študenta spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu, podporuje mobilitu študentov (t.j. možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničnej univerzite) a poskytuje študentovi možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného programu. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je 60 kreditov („ECTS“), za semester 30 kreditov. Maximálny počet kreditov v jednom akademickom roku by nemal prekročiť hodnotu 90 ECTS. Naopak, pre postup do vyššieho ročníka štúdia je nevyhnutné, aby študent v príslušnom akademickom roku získal minimálne 40 kreditov. Kredity musí študent získať z predmetov v takej skladbe, ako to určuje študijný program. Celkový počet kreditov, ktorý je potrebný na riadne skončenie štúdia, predstavuje pre bakalárske štúdium 180 ECTS, pre magisterské štúdium 120 ECTS a pre doktorandské štúdium 180 ECTS.

Modelová situácia:
Pre splnenie podmienok kreditovej dotácie v rámci 1. ročníka Bc. si študent zapíše predmety nasledovne (porovnaj študijný program pre 1. ročník):

  • 8 povinných predmetov (8×5= 40 ECTS),
  • 5 povinne voliteľných predmetov, napr. 3 v zimnom, 2 v letnom semestri (5×3 = 15 ECTS),
  • na doplnenie do požadovaného počtu 60 ECTS pre akademický rok tri výberové predmety (3×2 = 6 ECTS).

Študent získava kredity úspešným absolvovaním predmetu, spravidla zložením skúšky. K dispozícii má jeden riadny a jeden opravný termín (bez povinnosti úhrady skúšobného poplatku). Prípadné ďalšie dva opravné skúšobné termíny môže absolvovať v súlade so Študijným poriadkom

Skúšky a kredity na fakulte práva

V prípade, ak študent neabsolvoval skúšku z povinného predmetu ani v skúšobných termínoch skúšobného obdobia nasledujúceho semestra v príslušnom akademickom roku, musí si tento predmet zapísať znovu. Za predpokladu, že študent nebol úspešný na skúške z povinne voliteľného predmetu, môže si predmet zapísať opätovne alebo vybrať si z ponuky povinne voliteľných predmetov náhradný predmet. Štúdium takto zapísaného predmetu sa posudzuje ako štúdium predmetu opakovane zapísaného.