Fakulta práva

Kritériá

 

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy

 

 

Požiadavky obligatórne
Habilitačné konanie
Vymenúvacie konanie Poznámky
1. Vedecká hodnosť CSc., DrSc.  

 

Vedecko-akademická hodnosť alebo akademický titul v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného konania a inauguračného konania priradený PhD.
2. Vedecko-pedagogický titul v odbore v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul, alebo v súvisiacom odbore *** Habilitovaný docent  
3. Vykonávanie vysokoškolskej pedagogickej činnosti v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného konania a inauguračného konania priradený Najmenej 3 roky od získania vedeckej hodnosti, alebo vzdelania 3. stupňa Najmenej 10 rokov, z toho najmenej 5 rokov od získania titulu docent

 

Uchádzač je v  pracovnom pomere s vysokou školou, a to najmenej na kratší pracovný čas v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času
4. Riešenie výskumných alebo vývojových projektov v odbore v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul 1 x  riešiteľ

 

1 x zodpovedný riešiteľ

1 x riešiteľ

 

Vylučujú sa projekty, ktorých výsledky neboli zverejnené
5. Školenie doktorandov v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného konania a inauguračného konania priradený *** Najmenej 3 úspešne vyškolení doktorandi a školenie najmenej 1 doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky  
6. Učebnica pre vysoké školy v odbore v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul Učebnica pre vysoké školy alebo kapitoly v učebniciach, alebo skriptách

Spolu  najmenej 6 AH

Najmenej

1

Najmenej 5

AH

 
Skriptum alebo učebný text v odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul, alebo kapitoly v nich Najmenej

2

Najmenej

6 AH

7. Vedecká monografia v odbore v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul Najmenej
1
Najmenej

5 AH

Najmenej
2
Najmenej

8 AH

Uchádzač o vymenovanie na profesora predloží v položkách 7 až 9 najmenej jednu publikáciu na špičkovej medzinárodnej úrovni a dve publikácie na významnej medzinárodnej úrovni

 

Uchádzač o habilitačné konanie predloží v položkách 7 až 9 najmenej jednu publikáciu na významnej medzinárodnej úrovni

 

8. Štúdie (pôvodné vedecké práce)

v domácich recenzovaných časopisoch a zborníkoch v odbore v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul

20

z toho najmenej 4

po získaní vedeckej

hodnosti alebo vzdelania 3. stupňa

40

z toho najmenej 6

po úspešnej

habilitácii

9. Štúdie (pôvodné vedecké práce)

v zahraničných recenzovaných časopisoch a zborníkoch v odbore v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul

3

z toho najmenej 2

po získaní vedeckej

hodnosti alebo vzdelania 3. stupňa

10

z toho najmenej 3

po úspešnej

habilitácii

 

 

10. Ohlasy v domácich publikáciách 15

z toho najmenej 3

po získaní vedeckej

hodnosti alebo vzdelania 3. stupňa

40

z toho najmenej 6

po úspešnej

habilitácii

Autocitácie sa vylučujú
11. Ohlasy v zahraničných publikáciách 5

z toho najmenej 1

po získaní vedeckej

hodnosti alebo vzdelania 3. stupňa

10

z toho najmenej 3

po úspešnej

habilitácii

 

Autocitácie sa vylučujú

 

12. Písomné referencie od popredných zahraničných odborníkov z aspoň troch rozličných štátov mimo SR, pričom v referenciách je potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom kontexte  

***

 

 

3

 
Poznámka: Vyžaduje sa splnenie všetkých obligatórnych kritérií. Nahradzovanie požadovaných minimálnych kritérií inými je neprípustné.

 

 

 

 

 

 

Doplňujúce pedagogické, vedecké a ďalšie tvorivé aktivity uchádzača

1. Vypracovanie študijného programu
2. Prednášky v rámci doktorandského štúdia
3. Preukázané vyžiadané príspevky na zahraničných vedecko-teoretických podujatiach
4. Preukázané vyžiadané príspevky  na  domácich vedecko-teoretických podujatiach
5. Prednáškové pobyty na zahraničnej vysokej škole v trvaní min. dvoch týždňov
6. Odborné články v periodikách
7. Členstvo v zahraničných redakčných radách vedeckých a odborných časopisov
8. Členstvo v domácich redakčných radách vedeckých a odborných časopisov
9. Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedecko-pedagogických titulov alebo vedeckých hodností
10. Členstvo v celoštátnych odborných komisiách
11. Oponovanie habilitačných prác
12. Oponovanie doktorandských prác
13. Vyžiadané posudky na vedecké publikácie min. na významnej medzinárodnej úrovni
14. Členstvo v programových výboroch medzinárodných vedecko-teoretických podujatí
15. Vedenie záverečných prác študentov druhého stupňa
16. Vytvorenie študijného materiálu iného ako učebnice alebo skriptá – napr. e-learningový kurz
17. Zabezpečenie a organizovanie odbornej praxe pre študentov, exkurzie, simulovaného súdneho sporu, workshopu
18. Iné pedagogické a vedecké aktivity

 

Uchádzač o habilitačné konanie musí vykazovať aktivity najmenej v štyroch položkách.

Uchádzač o vymenúvanie na profesora musí vykazovať aktivity najmenej v ôsmich položkách.

 

 

Úrovne kvality výstupov tvorivej činnosti v študijnom odbore právo a v odboroch habilitačného a inauguračného konania priradených k študijnému odboru právo

 

 

Študijný odbor právo a právo ako oblasť vedy predstavujú prevažne národne orientovaný odbor,  v rámci ktorého sa dosah vplyvu hodnotí aj z hľadiska ovplyvňovania legislatívy alebo právno-aplikačnej, resp. právno-výkladovej praxe ako aj z hľadiska vývoja spoločnosti vrátane výstupov teoretických, právno-filozofických a právno-historických, ktoré tvoria širší rámec výskumu právneho poriadku, jeho vývoja a budúceho smerovania. Dosah sa neposudzuje z čisto geografického hľadiska, ani z hľadiska absolútneho počtu príjemcov. Kritériá  na jeho posúdenie sa uplatňujú bez ohľadu na to, kde k vplyvu došlo, bez ohľadu na geografickú polohu príjemcu.

Výrazy „špičková medzinárodná“ (kategória A+), „významná medzinárodná“ (kategória A), „medzinárodne uznávaná“ (kategória A-) a „národne uznávaná“ (kategória B) kvalita v rámci hodnotenia tvorivých činností odkazujú na úroveň kvality a nevzťahujú sa na povahu alebo geografický rozsah konkrétnych štúdií, ani na miesto realizácie výskumu, ani na miesto šírenia výsledkov, ani na jazyk, v ktorom je výstup publikovaný (môže byť publikovaný v ktoromkoľvek jazyku). Pre úrovne kvality výstupov tvorivej činnosti v odbore právo sa posudzuje obsah výstupu a nie jeho formálne zaradenie v rámci evidencie publikačnej činnosti ani miesto jeho vydania.

 

Úrovne kvality výstupov tvorivej činnosti v študijnom odbore právo a v odboroch habilitačného a inauguračného konania priradených k študijnému odboru právo:

 1. A+: špičková medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej činnosti – takýto výstup prináša novú agendu v rámci právnych vied alebo má zásadný prínos pre rozvoj právnych vied v globálnom kontexte, čo v prevažne národne orientovanom odbore právo znamená najmä to, že výstup prináša novú agendu alebo má zásadný význam pre riešenie vedeckých právnych problémov v právnom poriadku akéhokoľvek štátu alebo z hľadiska právno-historického, pričom ak by sa obdobné právne podmienky premietli do právneho poriadku iných štátov alebo obdobných právno-historických reálií, takýto výstup by aj v ich prípade prinášal novú agendu, teda nový prístup riešenia v oblasti právnych vied alebo by zásadne prispel do globálneho kontextu vedeckej diskusie o určitom právnom probléme, teda táto vedecká diskusia by mala za obdobných právnych podmienok (prípadne aj právno-historických) význam vo viacerých štátoch nielen toho istého regiónu, prípadne by mala význam z hľadiska rozvoja medzinárodného práva alebo práva Európskej únie alebo z pohľadu teoretického alebo právno-filozofického; uvedené znamená, že vedecký výstup špičkovej medzinárodnej úrovne môže byť publikovaný v ktoromkoľvek jazyku; ak uvedené podmienky spĺňa výstup, ktorým je učebnica alebo kapitola v učebnici, takýto výstup sa tiež považuje za výstup špičkovej medzinárodnej úrovne;
 2. A: významná medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej činnosti – výstup významne prispieva k rozvoju právnych vied v širšom medzinárodnom kontexte, čo v prevažne národne orientovanom odbore právo znamená najmä to, že výstup prináša prvky originality pri riešení vedeckých právnych problémov v právnom poriadku štátu alebo z hľadiska právno-historického, pričom ak by sa obdobné právne podmienky premietli do právneho poriadku iných štátov určitého regiónu alebo obdobných právno-historických reálií štátov určitého regiónu, takýto výstup by aj v ich prípade prinášal určité prvky originality, alebo by prinášal určité prvky originality z hľadiska rozvoja medzinárodného práva alebo práva Európskej únie alebo z pohľadu teoretického alebo právno-filozofického; uvedené znamená, že vedecký výstup významnej medzinárodnej úrovne môže byť publikovaný v ktoromkoľvek jazyku; ak uvedené podmienky spĺňa výstup, ktorým je učebnica alebo kapitola v učebnici, takýto výstup sa tiež považuje za výstup významnej medzinárodnej úrovne;
 3. A-: medzinárodne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu
  výstupu tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju právnych vied v medzinárodnom kontexte, čo v prevažne národne orientovanom odbore právo znamená najmä to, že výstup prináša prvky originality pri riešení vedeckých právnych problémov v právnom poriadku štátu alebo z hľadiska právno-historického, pričom ak by sa obdobné právne podmienky premietli do právneho poriadku iného štátu, takýto výstup by prinášal určité prvky originality pri riešení vedeckých právnych problémov aspoň pre právne poriadky v dvoch rôznych štátoch alebo pre dvoje obdobné právno-historické reálie; uvedené znamená, že vedecký výstup medzinárodne uznávanej úrovne môže byť publikovaný v ktoromkoľvek jazyku; ak uvedené podmienky spĺňa výstup, ktorým je učebnica alebo kapitola v učebnici, takýto výstup sa tiež považuje za výstup medzinárodne uznávanej úrovne;
 4. B: národne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu
  tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju právnych vied
  v národnom kontexte; ak uvedené podmienky spĺňa výstup, ktorým je učebnica alebo kapitola v učebnici, takýto výstup sa tiež považuje za výstup medzinárodne uznávanej úrovne;
 5. C: úroveň nedosahujúca štandard národne uznávanej kvality z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej činnosti, alebo neklasifikovaný výstup.

 

 

 

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy boli prerokované a schválené Vedeckou radou Paneurópskej vysokej školy.

 

 

 

 

doc. JUDr. Katarína Šmigová, LL.M, PhD.                              Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.

 

dekanka Fakulty práva PEVŠ                                              predseda Vedeckej rady PEVŠ

 

Poplatky:

Poplatok za habilitačné konanie 7500 €
Poplatok za inauguračné konanie 15000 €
Poplatok za obhajobu doktorskej dizertačnej práce (DrSc.) 7500 €