Fakulta práva

Kritériá

Požiadavky obligatórne

Habilitačné konanie

Vymenúvacie konanie

Poznámky

Vedecká hodnosť CSc., DrSc.

 

Vedecko-akademická hodnosť alebo akademický titul v odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul, alebo v príbuznom študijnom odbore PhD.
Vedecko-pedagogický titul v odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul, alebo v príbuznom študijnom odbore Habilitovaný docent
Vykonávanie vysokoškolskej pedagogickej činnosti v odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul Najmenej 3 roky od získania vedeckej hodnosti, alebo vzdelania 3. stupňa Najmenej 10 rokov, z toho najmenej 5 rokov od získania titulu docent Uchádzač je v pracovnom pomere s vysokou školou, a to najmenej na kratší pracovný čas v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času
Riešenie výskumných alebo vývojových projektov v odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul, alebo v príbuznom odbore1 Riešiteľ

1 x

Riešiteľ

2 x

Vylučujú sa projekty, ktorých výsledky neboli zverejnené
Školenie doktorandov v odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul, alebo v príbuznom študijnom odbore Najmenej 3 úspešne vyškolení doktorandi a školenie najmenej 1 doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky
Vysokoškolské učebnice v odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul Vysokoškolské učebnice alebo kapitoly v učebniciach alebo skriptách Spolu najmenej 6 AH Najmenej 1 Najmenej 5 AH
Autorstvo (spoluautorstvo) skrípt alebo učebných textov v odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul Najmenej 2 Najmenej 6 AH
Vedecká monografia v odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul Najmenej 1 Najmenej 5 AH Najmenej 2 Najmenej 8 AH Uchádzač o vymenovanie naprofesora predloží v položkách 7 až 9 najmenej tri publikácie v kategórii A. Uchádzač o habilitačné konanie predloží v položkách 7 až 9 najmenej jednu publikáciu v kategórii A
Štúdie (pôvodné vedecké práce) v domácich recenzovaných časopisoch a zborníkoch v odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul 20 z toho najmenej 4 po získaní vedeckej hodnosti alebo vzdelania 3. stupňa 40 z toho najmenej 6 po úspešnej habilitácii
Štúdie (pôvodné vedecké práce) v zahraničných recenzovaných časopisoch a zborníkoch v odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul 3 z toho najmenej 2 po získaní vedeckej hodnosti alebo vzdelania 3. stupňa 10 z toho najmenej 3 po úspešnej habilitácii
Citácie v domácich publikáciách 15 z toho najmenej 3 po získaní vedeckej hodnosti alebo vzdelania 3. stupňa 40 z toho najmenej 6 po úspešnej habilitácii
Citácie v zahraničných publikáciách 5 z toho najmenej 1 po získaní vedeckej hodnosti alebo vzdelania 3. stupňa 10 z toho najmenej 3 po úspešnej habilitácii

Kritériá habilitačného konania na fakulte práva

Poznámka: Vyžaduje sa splnenie všetkých obligatórnych kritérií. Nahradzovanie požadovaných minimálnych kritérií inými je neprípustné.
Odbory vedy pozri: Smernica MŠ SR č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky

Doplňujúce pedagogické, vedecké a ďalšie tvorivé aktivity uchádzača

1. Vypracovanie študijných programov
2. Prednášky v rámci doktorandského štúdia
3. Preukázané vyžiadané príspevky na zahraničných vedecko-teoretických podujatiach
4. Preukázané vyžiadané príspevky na domácich vedecko-teoretických podujatiach
5. Prednáškové pobyty na pozvanie zahraničnou ustanovizňou
6. Odborné články v periodikách
7. Členstvo v zahraničných redakčných radách vedeckých a odborných časopisov
8. Členstvo v domácich redakčných radách vedeckých a odborných časopisov
9. Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedecko-pedagogických titulov alebo vedeckých hodností
10. Členstvo v celoštátnych odborných komisiách
11. Oponovanie habilitačných prác
12. Oponovanie doktorandských prác
13. Vyžiadané posudky na vedecké publikácie kategórie A alebo B
14. Členstvo v programových výboroch medzinárodných vedecko-teoretických podujatí
15. Vedenie záverečných prác študentov druhého stupňa
16. Iné pedagogické a vedecké aktivity

 

Uchádzač o habilitačné konanie musí vykazovať aktivity najmenej v 4 položkách.
Uchádzač o vymenúvanie na profesora musí vykazovať aktivity najmenej v 8 položkách.

Prerokované VR FP PEVŠ 6. 10. 2014

Schválené VR PEVŠ dňa 16. 12. 2014

Poplatky:

Poplatok za habilitačné konanie 7500 €
Poplatok za inauguračné konanie 15000 €
Poplatok za obhajobu doktorskej dizertačnej práce (DrSc.) 7500 €