Fakulta práva

Akademický senát

Zamestnanecká časť fakulty práva

1.    prof. JUDr. Peter Polák, PhD. – predseda AS FP PEVŠ
peter.polak@paneurouni.com

2.    JUDr. Andrej Karpat, PhD. – podpredseda AS FP PEVŠ
andrej.karpat@paneurounic.om

3.    Mgr. Boris Bizov – tajomník AS FP PEVŠ
boris.bizov@paneurouni.com

4.    Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
pavol.kubicek@paneurouni.com

5.    JUDr. Marcela Tittlová, PhD.
marcela.tittlova@paneurouni.com

6.    Mgr. Andrea Demovičová
andrea.demovicova@paneurouni.com

7.    Ing. Jana Haldová
jana.haldova@paneurouni.com

Študentská časť fakulty práva

1.    Oliver Bori
oliver.bori@gmail.com

2. Magdaléna Karvaiová

mkarvaiova1@gmail.com

3.    Adam Gečevský

adam.gecevsky@gmail.com