Fakulta práva

Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Získajte kvalifikované vedomosti týkajúce sa svetového, európskeho a domáceho diania a uplatnite sa v službách diplomacie či európskych a medzinárodných inštitúciách. Bilingválny slovensko-anglický alebo výhradne anglický študijný program “Medzinárodné vzťahy a diplomacia” ponúka výnimočné možnosti pre výnimočných študentov s aktívnym záujmom o dianie vo svete. Na programe bude v rovine teoretickej výučby aj praktických skúseností participovať aj rektor Paneurópskej vysokej školy a predseda Správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku – Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. Medzi ďalšie medzinárodne uznávané osobnosti, ktoré sa budú podieľať na výučbe patrí aj prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. – člen Poradného výboru o ochrane národnostných menšín Rady Európy a člen Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii, prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. – člen Komisie OSN pre medzinárodné právo a prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. – bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku. Prepojenie teórie s praxou študent získava aj mimoriadnymi prednáškami odborníkov z praxe, zahraničných a slovenských štátnikov, či profesionálov pôsobiacich v diplomacii. Po ukončení programu “Medzinárodné vzťahy a diplomacia” bude študent vybavený odbornými znalosťami z oblasti politológie, práva, ekonómie, či dejín, ale súčasne  znalosťami jazykovými. Vysokoškolské štúdium je zároveň priestorom na získavanie kontaktov v odbornej sfére, ktoré na Paneurópskej vysokej škole zabezpečujeme vďaka možnostiam stáží, odbornej praxe, či spolupráci s partnermi.

Prosperita Holding, a.s. udeľuje štipendium študentom s najlepšími výsledkami.

 

Online prihláška tu!

 

Základné informácie

Študijný odbor: 3.1.5 Medzinárodné vzťahy

Študijný program: Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Titul: Bc.

Doba štúdia:  4 roky

Forma štúdia: externá

Jazyk: slovenský a anglický / anglický

Miesto štúdia: Bratislava

Termín podania e-prihlášky :

20.9.2018

Zamerania

Kontakt

Email: info@paneurouni.com

Infolinka:  +421 904 459 000

Podmienky prijímania na štúdium ustanovuje na návrh dekana fakulty akademický senát fakulty. Aktuálne sú tieto podmienky prijímacej skúšky: 

písomný test – preukazuje splnenie primeranej úrovne základných logických a myšlienkových operácií; 

písomný test jazykovej kompetencie (v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku); 

informatívny ústny pohovor s uchádzačom zameraný na všeobecný prehľad v rozsahu stredoškolského učiva v predmete náuka o spoločnosti, v moderných svetových a slovenských dejinách, prehľad o aktuálnom spoločenskom dianí. 

Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie v súlade s podmienkami stanovenými na prijatie. S výsledkom prijímacej skúšky bude uchádzač oboznámený písomne. Zoznamy prijatých uchádzačov v dennej aj externej forme štúdia budú zverejnené na webovej stránke fakulty, resp. cez Univerzitný informačný systém. 

O kritériách, resp. spôsoboch prijímania na fakultu rozhoduje akademický senát fakulty a tieto sú zverejňované vždy najneskôr k 20. septembru akademického roka, ktorý predchádza akademickému roku, na ktorý sa prijímanie uskutočňuje.